Com treure partit a la teva aula virtual: dissenya i configura una «lliçó» a Moodle

Curs semipresencial

Formadora

Elena Maestre González. Escola universitària d’Infermeria, UB

Competències

  • Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge a través del Campus Virtual.
  • Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.
  • Utilitzar el Campus Virtual Moodle de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
  • Utilitzar amb criteri selectiu l’eina «lliçó» com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament‐aprenentatge.
  • Planificar i gestionar l’eina «lliçó» adreçada a l’alumnat, per facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de competències.
  • Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves estratègies que permetin millorar‐los.

Objectius

  • En acabar el taller, els participants seran capaços de:
  • Conèixer els avantatges pedagògics de l’activitat lliçó de Moodle
  • Dissenyar una acció formativa i interactiva amb l’eina «lliçó» de Moodle.
  • Configurar una activitat lliçó amb Moodle i amb les alternatives existents compatibles amb Moodle.

Metodologia

Aquest taller s’impartirà en modalitat híbrida: hi haurà quatre classes presencials a l’aula d’ordinadors i la resta del curs es farà en línia.

Aquest taller exigeix ​​que els participants desenvolupin una activitat lliçó amb material docent propi. Això requereix treball autònom offline i online amb una dedicació setmanal mínima de quatre hores. Almenys un cop al dia, la professora es connectarà a l’aula del curs per resoldre dubtes i supervisar el treball a les aules de pràctiques.

Metodologia

En la primera classe presencial (3/10/16) es presentarà l’eina i les seves utilitats com a recurs d’ensenyament-aprenentatge i es compartiran alguns exemples de lliçó. Amb aquest model, els participants hauran de plantejar el disseny de la seva pròpia acció formativa amb l’eina «lliçó» i començar a treballar en el seu guió de lliçó.

La segona classe (10/10/16) estarà dedicada a la part pràctica i tècnica de com realitzar la lliçó. A més, el participants poden presentar les seves idees de lliçó i solucionar presencialment els dubtes sobre el seu disseny i possibilitats. S’espera que assisteixin a classe amb els seus guions de lliçó avançats i amb el seu propi material, per poder anar configurant la pròpia activitat a l’aula de pràctiques.

A la tercera classe (24/10/16), els participants hi hauran d’assistir amb el seu guió, per poder-lo anar configurant, i amb les proves realitzades. Se solucionaran el dubtes presencialment i, a més, cada participant donarà accés a la seva aula a altres participants com a alumnes, perquè puguin emplenar la lliçó a manera de prova. Es presentaran alternatives compatibles, com ara Symbaloo, per treballar la metodologia lliçó.

Durant la quarta classe (10/11/16) es continuarà el treball de la classe anterior, els participants solucionaran els problemes detectats pels «estudiants» i es farà el tancament del curs.

Avaluació

Es tindrà en compte l’assistència a les classes presencials i el lliurament del guió abans de la 3a classe presencial. És indispensable que els participants tinguin acabada la seva lliçó a l’aula de pràctiques per poder ser avaluats com a APTES.  L’avaluació la durà a terme la docent i els altres participants del curs.     

Places

20

Durada

30 hores (12 hores presencials + 18 hores de treball autònom)

Calendari

3, 10 i 24 d’octubre i 7 de novembre, de 9.00 a 12.00 h

Lloc

Facultat de Dret, aula d'informàtica A

Llengua d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments