Curs bàsic d’R

Curs presencial

:: Professor ::

Francesc Carmona Pontaque
Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

El curs va dirigit al personal docent i investigador que vol fer servir el llenguatge de programació R per fer els càlculs i gràfics estadístics en les classes o per a l’anàlisi de les seves dades. L’objectiu és que l’alumne pugui utilitzar tots els recursos d’R de forma senzilla en els procediments estadístics més habituals: estadística descriptiva i inferència estadística bàsica. Al final del curs ha de ser capaç de continuar l’aprenentatge de manera autodidacta.

:: Requisits ::

Estadística descriptiva i un cert coneixement dels principals conceptes d’inferència estadística bàsica.
Nota: encara que s’hi expliquen conceptes d’estadística, no es tracta d’un curs d’estadística.

:: Competències ::

Competència principal: desenvolupament del pensament reflexiu i crític. Competències secundàries: utilització d’estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’alumnat. Planificació de les activitats pràctiques de manera que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de les competències professionals i personals.

:: Contingut ::

Sessió 1 Introducció a R

Entorn d’R Rstudio i R-commander
Introducció elemental de dades
Primers càlculs: mean, sd...

Sessió 2 Dades univariants
Vectors: dades elementals
Factors Gràfics de pastís
Histogrames
Distribucions

Sessió 3 Dades multivariants
Arrays i matrius
Data frames
Llistes
Importació i exportació de dades
Instal·lació de paquets

Sessió 4 Ús d’R en estadística bàsica
Estadística descriptiva
Test t de Student
Test khi quadrat
Generació de dades aleatòries

Sessió 5 Models lineals
Rectes de regressió
Anàlisi de la variància

Sessió 6 Gràfics
Gràfics amb R Dispositius
Paràmetres gràfics
Instruccions gràfiques
Gràfics múltiples Introducció als paquets gràfics

Sessió 7 Funcions d’R i programació
Definició de funcions
Elements de programació

Sessió 8 Elements avançats Generació d'informes dinàmics
Anàlisi de dades multivariant

:: Metodologia prevista ::

Exercicis pràctics a l’aula d’informàtica. Des dels més senzills d’introducció de dades o importació fins a petits programes o funcions.

:: Avaluació ::

L’avaluació és continuada i preveu dos aspectes:

1) Participació a classe i resolució de problemes.

2) Exercicis per resoldre fora de l’aula.

:: Bibliografia ::
Using R for Introductory Statistics de John Verzani (versió 0.4 de 22-8-2002) http://www.ub.edu/stat/docencia/EADB/Curso%20basico%20de%20R.htm#bibliog...

:: Durada ::
24 Hores

:: Calendari ::
1, 3, 5, 8, 10, 15, 17 i 19 de febrer de 2016 de 9.00 a 12.00 h

::Places ::
20

:: Lloc ::
Facultat de Farmàcia, aula A d'informàtica. El dia 19 de febrer al’ aula E d'informàtica

:: Llengua d’impartició ::
Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments