Com aprenen els estudiants: estratègies d’aprenentatge

Curs presencial

Formadora

Dra. Amèlia Tey Teijón. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

Destinataris

Professorat UB amb docència assignada

Introducció

El curs ofereix l’explicació introductòria d’ elements i variables, relacionats amb el concepte d’aprenentatge, que permeten entendre la diversitat actual dels estudiants que tenim a les aules.

Competències i objectius

Competència interpersonal

 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu.
 • Identificar les necessitats individuals.

Competència metodològica

 • Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’estudiant en el propi aprenentatge i el dels companys.
 • Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament‑aprenentatge, d’acord amb les característiques dels estudiants, la matèria i la situació formativa.

Competència de planificació i gestió de la docència

 • Planificar i gestionar activitats de formació dirigides a l’alumnat que facilitin l’aprenentatge i l’adquisició de competències.

Competència d’innovació

 • Reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per buscar noves estratègies que permetin millorar-los.
 • Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Analitzar el context d’ensenyament-aprenentatge per identificar les necessitats de millora i aplicar estratègies i recursos innovadors.

Continguts

 • Concepte i fases de l’aprenentatge
 • Enfocaments d’aprenentatge: les valoracions de l’alumnat
 • Estils d’aprenentatge: la diversitat en les maneres d’aprendre
 • Els estils cognitius de les persones i la seva relació amb la manera com aprenem

Metodologia

Es combinen moments d’exposició de la formadora amb d’altres en què s’utilitzen metodologies actives i participatives. Durant la sessió, es proposen activitats que es fan en grup petit o bé col·lectivament, com ara l’anàlisi de situacions per identificar la relació entre estratègies d’ensenyament i estils d’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències conegudes o viscudes, entre d’altres.

Avaluació

A partir de tot el que es planteja durant el taller, el professorat ha de fer la transferència al propi àmbit i, concretament, a alguna assignatura que imparteixi. Ha de presentar un document breu en què reflecteixi l’adaptació d’un contingut propi, descrivint una activitat docent idònia per adaptar-la als estils d’aprenentatge. A la última sessió es farà una devolució grupal dels principals elements d’anàlisi a l’activitat presentada pels participants a mode d’avaluació.

Bibliografia

Aguado, L. (2008). Emoción, afecto y motivación. Madrid: Alianza Editorial.

Pozo, J.I (2008). Aprendices y maestros. La psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid: Alianza.

Buxarrais, M.R; Feia, C; Garcia - Mila, M; Garrido, V; Giner, A; Martí, E; Martín, M; Nomen, J; & Tey, A. (2012). Adolescencia, aprendizaje y personalidad. Barcelona: Sello Editorial S.L.

Durada  

14 h (10 h presencials + 4 h de treball autònom)

Places  

20

Calendari

20 i 22 de juny de 2017 de 10.00 a 14.00 h i 27 de juny de 10.00 a 12.00 h

Lloc

Facultat de Farmàcia, aula B-201

Llengua d’impartició

 Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments