Programa de coaching per a personal investigador predoctoral

Curs semipresencial

Nota important!

Aquest curs té 20 places. Els interessats en fer-lo hauran de preinscriure’s entre l’1 i el 13 de març a l’enllaç: http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=22001

I contestar el qüestionari que trobareu a l’enllaç: https://goo.gl/forms/hcLEo6GIs8BLtcJU2

L’adjudicació de la plaça s’informarà el dia 16 de març a través d’un correu electrònic.

Les persones que no contestin el qüestionari no seran tingudes en compte en l’adjudicació de places.

Formadors

Moisés Carmona, Rubén David Fernández i Manuel Domínguez (professors associats del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la UB)

Destinataris

Estudiants de doctorat de la Universitat de Barcelona

Introducció

Tensió, incertesa, sensació que no té sentit el que es fa, aïllament, soledat, frustració... són alguns dels sentiments i pensaments que tots i totes hem pogut patir al llarg del desenvolupament i realització dels nostres treballs de tesi doctoral.

El taller que es proposa té com a principals finalitats contribuir a augmentar el benestar personal dels doctorands participants, aprofundir en la seva consciència sobre el procés de realització de la tesi i els aspectes que es poden optimitzar i millorar, i augmentar el seu rendiment i motivació per arribar a ser doctors.

Per assolir les finalitats esmentades es duran a terme exercicis i dinàmiques per aprofundir en els reptes dels processos que cada participant està vivint en primera persona, augmentar el coneixement sobre els límits i les potencialitats presents i activar suports entre les persones que es troben en la mateixa situació, potenciant l’aprenentatge mutu i l’experiència d’altres doctorands participants.

Objectius

Els objectius específics del taller són:

 • Establir un clima de treball que afavoreixi una relació col·laborativa entre coach-doctorand i entre el grup de doctorands.
 • Analitzar els processos d’elaboració de tesis.
 • Analitzar els actius, les potencialitats i les limitacions dels doctorands en el seu procés d’elaboració de la tesi doctoral.
 • Incrementar l’anàlisi crítica dels doctorands sobre el seu procés d’elaboració de la tesi doctoral.
 • Amplificar el ventall de respostes a les dificultats trobades en el procés d’elaboració de la tesi doctoral.
 • Activar suports emocionals, instrumentals i informacionals entre els participants (grup de suport social).

Continguts

 • Elaboració del mapa d’interessos, valors, coneixements, estils d’aprenentatge i competències científiques i professionals del doctorand o doctoranda.
 • Anàlisi de les potencialitats i dificultats en el desenvolupament de la tasca de recerca.
 • Reelaboració dels interessos, objectius i plans de treball.
 • Treball d’habilitats i coneixements per a l’èxit del procés de tesi doctoral.
 • Disseny de camins alternatius en l’elaboració de la tesi doctoral.
 • Posada en pràctica d’estratègies i accions per a la superació de dificultats en el procés d’elaboració de la tesi doctoral.

Metodologia

Atès el caràcter participatiu del taller, les sessions seran molt dinàmiques i demanaran el rol actiu dels participants en tot moment. S’organitzaran dinàmiques de mapatge de recursos, necessitats comunes i treball d’habilitats en el procés de recerca. Es promourà la metodologia de treball d’intervisió per al treball de casos.

Avaluació

A través d’un qüestionari d’autovaloració i una memòria breu descriptiva del procés desenvolupat.

Bibliografia

Alonso, S. (2013). Coaching dialógico. Madrid: LID Editorial Empresarial.

Launer, V. (2008). Coaching. Un camino hacia nuestros éxitos. Madrid: Pirámide.

Leibling, M. i Prior, R. (2004). Coaching paso a paso. Métodos que funcionan. Barcelona: Gestión 2000.

Whitworth, L.; Kimsey-House K.; Kimsey-House, H.;  Sandahl, P. (2009). Coaching co-activo. Madrid: LID Editorial Empresarial.

Durada

15 hores presencials + 15 hores de treball autònom

Calendari

20 de març (de 16.00 a 19.00 h), 3 i 24 d’abril (de 16.00 a 18.00 h, dues aules), 8 de maig (de 16.00 a 19.00 h), 22 de maig (de 16.00 a 18.00 h, dues aules) i 5 de juny (de 16.00 a 19.00 h)

Places

20 places

Lloc

Facultat d’Economia i Empresa, edifici 696 (antiga Escola d’Empresarials), aula 9B

Els dies 3, 24 d’abril i 22 de maig es desdoblarà el grup i s’utilitzarà també l’aula 10 B

Idioma d’impartició

Castellà i català

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments