Ensenyar i aprendre amb sentit a la universitat del segle XXI

Curs semipresencial

Formadors

Juana M. Sancho, Fernando Hernández, Cristina Alonso, Joan Anton Sánchez, Raquel Miño i Maria Domingo.

Integrants del grup d’innovació docent Indaga-t, Universitat de Barcelona

:: Destinataris ::

Professorat universitari amb predisposició per aprendre i interès per explorar alternatives a la docència a la universitat.

:: Introducció ::

Sembla que és un repte comú a totes les institucions d’educació superior garantir que els estudiants de segle xxi, que albirarà el xxii, no rebin una formació orientada cap el segle xx. Afrontar aquest desafiament implica, com a mínim, tenir en compte el que sabem i com aprenen els individus avui; com es representa i valora el coneixement; les tecnologies d’aprenentatge disponibles i els sistemes d’avaluació no basats en la memorització i la repetició. La finalitat d’aquest curs és explorar aquestes quatre dimensions i les seves implicacions per a la pràctica docent.

:: Competències ::

- Metodològica

- De planificació i gestió de la docència

- D’innovació

:: Contingut ::

Sessió 1

 1. Què sabem de com aprenen els joves avui – presentació col·loqui
 2. Implicacions per a la nostra docència – taller

Sessió 2

 1. La creació, representació, emmagatzemament, comunicació, accés i valoració del coneixement en la societat actual – presentació col·loqui
 2. Implicacions per a la nostra docència – taller

Sessió 3

 1. Les tecnologies de l’ensenyament i aprenentatge en l’era digital  – presentació col·loqui
 2. Implicacions per a la nostra docència – taller

Sessió 4

 1. De l’avaluació de l’aprenentatge a l’avaluació per a l’aprenentatge. De la repetició a la comprensió – presentació col·loqui
 2. Implicacions per a la nostra docència – taller
 3. Balanç i avaluació col·laborativa del curs

:: Metodologia::

La dinàmica del seminari intenta posar en acció el mateix marc de referents i experiències que vol compartir amb els docents participants.

Les activitats previstes són:

 • Introducció als temes.
 • Discussió i debat a partir dels coneixements i les experiències dels participants.
 • Planificació de possibles intervencions, canvis i innovacions en cadascun dels contextos dels participants.
 • Desenvolupament d’accions que es compartiran al curs d’una setmana a l’altra.

:: Avaluació ::   

Activitats

 • Desenvolupades a la part de taller i durant el treball autònom: aplicació dels continguts del curs a la planificació i la pràctica docent.

Criteris

 • Indicadors de reflexió, transformació i innovació en la planificació feta i la pràctica docent autoavaluada.

:: Bibliografia ::

Hernández, F.; Forés, A.; Sancho, J. M.; Sánchez, J. A.; Casablancas, S.; Creus, A.; Herraiz, F.;  Padró; C. (2011). Aprender desde la indagación en la Universidad. Barcelona: Octaedro-ICE-UB. Cuadernos de Docencia Universitaria, 19. http://www.octaedro.com/pdf/16519.pdf

Hernández, F., i  Sancho, J. M. (coord.) (2016).La perspectiva DIY en la universidad: ¡hazlo tú mismo y en colaboración! Barcelona: Octaedro-ICE.

International EduationAdvisory Board (s/d). Learning in the 21st Century. Teaching Today’s Students on Their  Terms. https://www.certiport.com/Portal/Common/DocumentLibrary/IEAB_Whitepaper040808.pdf

The Economist Intelligence Unit (2008). The future of higher education: How technology will shape learning. https://www.nmc.org/pdf/Future-of-Higher-Ed-(NMC).pdf

Moore, A. H. ., Fowler, S. B., Brent, J. K., Moore, J. F., Watson, C. E. (2008). Learners 2.0? IT and the 21st-Century Learners in Highger Education. EDUCASE Center for Applied Research. Research Bulletin, Volume 2008, Issue 1. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERB0807.pdf

Sancho, J. M. (2014). ¿Son más listos o más estúpidos? ¿Dónde está la educación? Hachetetepé, 9, 71-80.

Scott, P. (2012). «Re-thinking knowledge: bases for enquiry-led teaching and learning processes». A J. M. Correa; E. Aberasturi (coord.). (Re)pensar la innovación en la universidad (42-63). Universitat del País Basc.

:: Durada ::

24 hores (16 presencials + 8 de treball autònom)

:: Calendari ::

26 d'octubre, 2, 9, 16 de novembre de 2017 de 10 a 14 h

:: Places ::

25

:: Lloc ::

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'alimentació, aula A-6
Dia 16 de novembre, aula B-101

:: Idioma d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments