Tècniques estadístiques multivariants

Curs presencial

Formadors

Joan Guàrdia. Universitat de Barcelona

Maribel Peró. Universitat de Barcelona

Introducció

Presentar als investigadors els fonaments de les tècniques estadístiques aplicades des de la perspectiva aplicada, de manera que s’obtingui un panorama general d’aquest tipus de recursos estadístics. Més a més, presentar alguns dels programes fonamentals per aquestes tasques (SPSS, R, etc.).

Objectius

Atès el caràcter instrumental del seminari, el temari està pensat per fer-se ressò de les competències més transversals com ara la cerca d'informació, l'anàlisi crítica de les publicacions científiques i la familiarització en els estris propis de la recerca. En l'àmbit de les competències específiques es farà una especial atenció al treball en grup, a la selecció de tècniques estadístiques adients i a la redacció de l'apartat de resultats de la recerca científica. Molt breument, els objectius són els següents:

 • Saber com s'accedeix a la literatura científica i a la informació existent, en relació amb el problema per investigar, a partir de les diferents fonts documentals i mostrar domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació.
 • Saber formular un problema d'investigació.
 • Saber utilitzar les tècniques de recollida i registre de dades.
 • Conèixer les diferents tècniques multivariants i les seves possibilitats d'aplicació en l'àmbit de la recerca.
 • Saber analitzar i interpretar les dades d'una investigació dins del marc del coneixement disciplinari en què es dugui a terme la investigació sota la perspectiva multivariant.
 • Saber recollir, analitzar, interpretar de manera crítica i presentar gràficament les dades d'una investigació científica.
 • Saber generalitzar i aplicar els resultats de la investigació i els tractaments empíricament validats al propi camp d'actuació científic.
 • Mantenir un procés autoformatiu d'actualització permanent sobre el coneixement elaborat per altres dins del propi camp d'investigació o actuació professional sota la perspectiva de l'estudi dels fenòmens multivariants.
 • Emprar les característiques dels programes informàtics, com SPSS o R, per dissenyar una anàlisis estadística multivariant.

Contingut

 1. Classificació general de les tècniques multivariants.
 2. Presentació de situacions multivariants pròpies de la recerca científica.
 3. Tècniques de la reducció de la dimensió
  • Anàlisi factorial exploratori i confirmatori
  • Anàlisi de components principals
  • Anàlisi de correspondències
  • Altres opcions
 4. Tècniques de classificació
  • Anàlisi discriminant
  • Cluster Analysis
  • Cluster Analysis jeràrquic
  • Altres tècniques
 5. Tècniques basades en l'ajust de models estadístics
  • Derivació dels models de regressió
  • Models d'equacions estructurals
  • Models de sèries temporals
  • Models per variables categòriques
  • Altres models
 6. Anàlisi de programes estadístics: SPSS, R, etc.
 7. Estudi de casos i aplicacions

Metodologia

Presentació de casos i situacions pròpies de les anàlisis multivariants per tal de presentar cada tècnica o grup de tècniques i discutir els resultats i les característiques de les possibles aplicacions. Anàlisi de dades reals cercant l’aplicació pràctica de cada conjunt i grup de procediments estadístics.

Avaluació

Resolució d’un cas a entregar als docents en un màxim de trenta dies després de la finalització de les activitats.

Bibliografia

 • Crawley, M.J. (2007). The R Book. USA: John Wiley & Sons. Ltd.
 • Everitt, B.S., & Graham, D. (2002). Applied multivariate data analysis. New York: Arnold.
 • Todmna, J., & Dougard, P. (2007). Approaching multivariate analysis. An introduction for psychology. New York: Psychology Press.

Durada

20 hores presencials

Calendari

1, 2, 6, 7 i 8 de juny de 2017 de 10.00 a 14.00 h

Places

25

Lloc

Facultat de Psicologia, aula 2201.

Llengua d’impartició

 Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments