Ensenyar a aprendre: millorem el rendiment en l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia

Curs presencial

Formador

Dr. Xavier Giménez i Font, Departament de Química Física, Universitat de Barcelona

Destinataris

Docents de matèries científiques o tecnològiques d’ESO, batxillerat i universitat

Introducció

Es pot fer alguna cosa per millorar el rendiment en l’aprenentatge de les assignatures científiques i matemàtiques? La resposta és que mitjançant un enfocament de classe invertida síncrona, molt pràctic, d’activitat en grups a l’aula, de treball basat en problemes i revisió final dels conceptes, és possible. L’alumnat incrementa notablement el rendiment a les hores de classe, i incrementa el treball personal i la discussió dels conceptes amb els companys i el professor, fins a millorar remarcablement la seva comprensió conceptual i la seva capacitat de resoldre qüestions pràctiques. Hem provat aquesta metodologia durant diversos anys, i hem aconseguit una millora substancial en el rendiment.

Objectius

 1. Introduir el constructivisme aplicat a l’ensenyament de les ciències i la tècnica. 
 2. Aplicar l’aprenentatge basat en problemes.
 3. Introduir la resolució de dubtes com a element conductor de les classes.
 4. Utilitzar els qüestionaris de revisió a l’inici de cada unitat temàtica. 
 5. Seleccionar i preparar notes i textos de referència, i introduir-los de manera pautada. 
 6. Implementar estratègies de responsabilització, focalització i planificació, per incrementar el treball de l’alumnat.
 7. Identificar les dificultats en l’aprenentatge de les matèries amb alt contingut matemàtic.

Contingut

 1. Introducció: el talent no es té, es treballa
 2. La problemàtica de l’ensenyament tradicional 
 3. Organitzar l’activitat a l’aula per ensenyar a treballar i aprendre
 4. D’escoltar al professor i treballar sol, a treballar amb els companys i el professor
 5. Mielinització de les connexions neuronals i la seva relació amb l’aprenentatge i les habilitats cognitives
 6. L’aprenentatge i els alumnes universitaris: què pot fer i què no pot fer el cervell del post-adolescent
 7. El disseny del treball a classe: els fulls d’activitat, o la introducció pautada de totes les activitats que se suposa que l’alumne ha de fer 
 8. Els qüestionaris de revisió, la millor de les estratègies de reforç
 9. Estudi de casos 1.  Ensenyar a programar als estudiants de 1r curs
 10. Estudi de casos 2.  Assignatures amb alt contingut matemàtic
 11. L’avaluació adaptada a la nova metodologia

Metodologia

Classes magistrals (3 hores).  Anàlisi de casos (3 hores).  Exemples d’aplicació a matèries específiques (2 hores).

Avaluació

L’avaluació es durà a terme tenint en compte l’assistència i la realització d’una proposta d’organització d’un tema, segons la metodologia treballada.

Bibliografia

D. Coyle. The talent code: greatness isn’t born, it’s grown. UK: Arrow, 2010.

S. Freeman et al. «Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics». PNAS, 2014, vol. 111, núm. 23, p. 8410.

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/el-fin-de-las-clases-magistrales-12252

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/urgencias-educativas-integrar-matemticas-y-ciencias-ensear-a-aprender-13062

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/s-a-b-e-r-ensear-casi-sin-clases-magistrales-i-atrevmonos-14163

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/s-a-b-e-r-ensear-casi-sin-clases-magistrales-ii-hagmoslo-14170

Durada

8 hores

Calendari

23 i 24 de gener de 2017, de 10 a 14 h

Places

30

Lloc

Facultat de Biologia, aula 35

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments