Aprenentatge basat en projectes: com començar ja

Curs semipresencial

Formador

Miguel Valero García. Dept. d'Arquitectura de Computadors, Universitat Politècnica de Catalunya

Destinataris

Professorat UB de qualsevol àmbit de coneixement

Introducció

L'aprenentatge basat en projectes és una de les metodologies més potents en l'àmbit de l'aprenentatge actiu. L'experiència indica que quan s'aplica amb criteri pot
 produir millores notables en la motivació dels alumnes i en el seu rendiment acadèmic. L'aprenentatge basat en projectes, però, és difícil d'aplicar.

El taller pretén aprofundir en les qüestions clau, tant pel que fa a la implantació del model com a la gestió del dia a dia, de manera que els professors participants 
acabin el taller amb un pla concret per a la introducció de l'aprenentatge basat en projectes en la seva pròpia assignatura i amb un repertori de criteris, mètodes i 
eines que els permetin ser més eficaços en la implantació del pla dissenyat.

Objectius

En finalitzar el taller els participants estaran en condicions de:

 1. Dissenyar un projecte emmarcat en l'aprenentatge basat en projectes.
  
 2. Planificar la seva feina a classe i fora de classe, i planificar lña feina dels seus alumnes.
 3. Desplegar un sistema eficient de seguiment i retroalimentació de la feina de l'alumne.
 4. Ajudar els seus alumnes a gestionar els conflictes de grup.
 5. Dissenyar un mètode d'avaluació tant dels grups com dels individus.
​​Contingut
 1. Punts bàsics de l'aprenentatge basat en projectes (ABP).
 2. Exemples d'aplicació d'ABP.
 3. Com es dissenya un projecte?
 4. Criteris per a la formació de grups.
 5. La planificació del treball de l'estudiant.
 6. La gestió de la retroalimentació.​
 7. L'avaluació grupal i individual.

Metodologia

El taller consta de dues sessions. La primera serà de quatre hores, en les quals s’introduiran els conceptes bàsics i es desenvoluparan activitats individuals i en 
petits grups. Acabada la primera sessió els assistents hauran de desenvolupar de manera individual un pla d’aplicació dels temes estudiats a la seva pròpia 
docència, segons les pautes que s’establiran. El formador farà les observacions oportunes als treballs realitzats. En la segona sessió, que durarà dues hores, es 
debatrà sobre la feina feta i s’introduiran els conceptes de reforç que es considerin necessaris segons les dificultats observades.

Avaluació

L'avaluació es basarà en l’assistència a les dues sessions planificades i en la correcta realització del treball individual encarregat.

Bibliografia


MARKHAM, T. Project Based Learning, a guide to Standard-focused project based learning for middle and high school teachers. Buck Institute for Education, 2003

Durada

14 h  (8 h presencials i 6h de treball autònom)      

Calendari

15, 29 de gener de 2019 de 9.00 a 13.00 h

Places

30

Lloc

Facultat d'Economia i Empresa, edifici 690, aula 1012

Idioma d’impartició

Castellà

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments