Què és l’emprenedoria? Què vol dir ser emprenedor?

3a Edició: Formació en emprenedoria per als estudiants de doctorat de la UB dels camps de les Ciències de la Vida, Ambientals i de la Terra.

Formadors

Xavier Testar, professor de la Facultat de Biologia i Comissionat per Innovació de la UB (coordinador del curs).

Jaume Valls, catedràtic i director de la Càtedra d’Emprenedoria de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

Pere X. Juárez, formador en innovació organitzativa, creativitat i emprenedoria; col·laborador del Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de la UB.

Albert Torruella, professor associat de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB; consultor d’ACCiÓ.

Destinataris

La tercera edició del curs Què es l’emprenedoria? Què vol dir ser emprenedor? va dirigida als estudiants de doctorat de la UB que estiguin realitzant la seva tesi de doctorat en qualsevol camp de recerca relacionat amb els àmbits i àrees de coneixement dels departaments i centres de les Facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i s’impartirà al campus de Pedralbes (BKC).

Nota: Per tal  d’adaptar l’enfocament del curs i els testimonis concrets a les nombroses disciplines científiques i camps de recerca que es conreen a la UB, s’estan organitzant diferents edicions d’aquest curs específicament orientades als grans àmbits de coneixement: ciències experimentals, ciències de la vida i de la salut, ciències ambientals, ciències socials i ciències humanes, a més dels de l’educació i la psicologia. A aquests darrers àmbits es va dirigir la 1a edició, que va tenir lloc el juny del 2018;  mentre que la 2a edició, l’octubre del 2018, es va adreçar als doctorands de ciències experimentals i de la salut.

Introducció

Les competències emprenedores —la capacitat d’iniciativa, la identificació d’oportunitats, la gestió de riscos, les habilitats relacionals, el treball en equip, l’autoconfiança i el lideratge, entre d’altres— estan prenent cada vegada més rellevància. L’actitud emprenedora ha esdevingut un factor cabdal tant per a l’impuls de noves iniciatives empresarials, sigui quina en sigui la tipologia —emprenedoria a partir de la recerca pròpia o del grup, intraprenedoria, emprenedoria social, projecte d’autoocupació, cooperatiu, etc.—, com per al desenvolupament personal i professional, en qualsevol àmbit i tipus d’activitat.

Aquest curs s’orienta doncs a facilitar als doctorands les eines bàsiques per familiaritzar-se amb el mon de l’emprenedoria, tot fent un repàs del perfil de la persona emprenedora i de les estructures i els programes de suport existents en l’ecosistema emprenedor català.

El curs forma part de les activitats de promoció de l’actitud emprenedora i d’acompanyament als emprenedors que desenvolupa el Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de la UB i compta amb el suport de l’Escola de Doctorat de la UB així com dels Vicerectorats de Doctorat i Promoció de la Recerca i del d’Emprenedoria, Transferència i Innovació de la UB

Objectius

El curs té com a objectiu familiaritzar els estudiants de doctorat de la UB amb els aspectes bàsic de què és l’emprenedoria i què significa i implica ser emprenedor. Es busca que els estudiants de doctorat de qualsevol disciplina coneguin el món de l’emprenedoria, les seves possibilitats i les oportunitats que se’n deriven, però també les dificultats i els riscos.

Més enllà de la creació d’empreses i de l’impuls d’altres formes d’iniciatives emprenedores, actualment l’actitud emprenedora i les competències associades a l’emprenedoria es consideren cada cop més importants per al desenvolupament professional i personal, sigui quin sigui el nivell de titulació i el camp d’activitat.

Tot això, en un context de canvi social i econòmic accelerat, amb l’aparició de noves activitats empresarials, sovint lligades a la tecnologia, i la reformulació del perfil de les professions en tots sectors.

Contingut

El contingut del curs, estructurat en els quatre dies de durada, serà el següent:

Dia 1

  1. La tercera missió de la universitat: l’emprenedoria i la creació d’empreses a la universitat

                L’emprenedor neix o es fa? Competències emprenedores

                Modalitats d’emprenedoria. La intraprenedoria

  1. Èxit i fracàs en emprenedoria

                Claus d’aprenentatge

Dia 2

  1. Creativitat i innovació: conceptes bàsics de generació d’oportunitats de noves iniciatives emprenedores. Innovació en disseny de models de negoci. Què es el business model canvas?
  1. Exercici pràctic: tècniques d’ideació (design thinking)

Dia 3

  1. El pla d’empresa i els seus components

                Del pla d’empresa al lean start-up

  1. Com es dissenya un model de negoci

Exercici pràctic de “Business model Canvas”

Dia 4

  1. L’ecosistema de l’emprenedoria. Agents que hi intervenen

La importància de l’entorn

  1. Presentació i debat d’experiències de titulats de la UB que hagin creat una empresa (spin-off o start-up) amb la participació de membres de la Fundació Bosch i Gimpera, entitat de la UB responsable de la transferència de coneixement.

Debat final i clausura del curs

Metodologia

El curs combina l’exposició dels continguts esmentats amb la realització d’exercicis pràctics i la presentació de casos concrets i testimonis d’emprenedors relacionats amb els àmbits de coneixement als quals vagi dirigit cada curs en concret.

Avaluació

L’avaluació es basarà en el control de l’assistència. Per superar el curs i obtenir el certificat de l’ICE corresponent caldrà assistir a un mínim de tres sessions de les quatre de què consta. 

Durada

Curs presencial de 16 hores en total, distribuïdes en quatre sessions de 4 hores. Cada sessió consta de dues parts, separades per una pausa de 15 minuts.

S’impartiran dues sessions per setmana durant dues setmanes consecutives.

Calendari

Dies 18, 20, 25 i 26 de juny,  de 16.00 a 20.15 h

Places

30

Lloc

Aula A15, Edifici Aulari, Facultat de Biologia, UB

Idioma d’impartició

Català / castellà

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments