Estadística per a no estadístics

Curs presencial

Formadors

Joan Guàrdia. Professor de la  Universitat de Barcelona

Maribel Peró. Professora de la Universitat de Barcelona

Destinataris

Professorat UB

Introducció

El seminari vol presentar als investigadors els fonaments de les tècniques estadístiques aplicades des de la perspectiva pràctica, de manera que s’obtingui un panorama general d’aquest tipus de recursos estadístics. A més a més, presenta alguns dels programes fonamentals per a aquestes tasques (bàsicament SPSS i R).

Objectius

Atès el caràcter instrumental del seminari, el temari està pensat per fer-se ressò de les competències més transversals, com ara la cerca d’informació, l’anàlisi crítica de les publicacions científiques i la familiarització amb les eines pròpies de la recerca. En l’àmbit de les competències específiques es posarà una especial atenció a la selecció de tècniques estadístiques adients i a la redacció de l’apartat de resultats de la recerca científica. Molt breument, els objectius són els següents:

  •                Saber com s’accedeix a la literatura científica i a la informació existent, en relació amb el problema per investigar, a partir de les diferents fonts documentals, i mostrar domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació.
  •                Saber formular un problema d’investigació.
  •                Saber utilitzar les tècniques de recollida i registre de dades.
  •                Conèixer les diferents tècniques estadístiques d’anàlisi de dades de caràcter quantitatiu i les seves possibilitats d’aplicació en l’àmbit de la recerca.
  •                Saber recollir, analitzar, interpretar de manera crítica i presentar gràficament les dades d’una investigació científica.
  •                Saber generalitzar i aplicar els resultats de la investigació i els tractaments empíricament validats al propi camp d’actuació científic.
  •                Mantenir un procés autoformatiu d’actualització permanent sobre el coneixement elaborat per altres dins del propi camp d’investigació o actuació professional sota la perspectiva de l’estudi dels fenòmens multivariants.
  •                Emprar les característiques dels programes informàtics, com SPSS o R, per dissenyar una anàlisi estadística univariant, bivariant i multivariant.

Contingut

Conceptes bàsics i estadística descriptiva univariant: índexs i gràfics

Exemples de variables quantitatives i qualitatives. Anàlisi d’exemples

Estadística descriptiva bivariant: índexs i gràfics

Classificació general de les tècniques multivariants

Tècniques de la reducció de la dimensió

•    Anàlisi factorial exploratori i confirmatori

•    Anàlisi de components principals

•    Anàlisi de correspondències

•    Altres opcions

Tècniques de classificació

•    Anàlisi discriminant

•    Cluster analysis

•    Cluster analysis jeràrquica

•    Altres tècniques

Tècniques basades en l’ajust de models estadístics

•    Derivació dels models de regressió

•    Models d’equacions estructurals

•    Models de sèries temporals

•    Models per variables categòriques

•    Altres models

Metodologia

Presentació de casos i situacions pròpies de les anàlisis de dades de tipus quantitatiu per tal de presentar cada tècnica o grup de tècniques i discutir els resultats i les característiques de les possibles aplicacions. Anàlisi de dades reals cercant l’aplicació pràctica de cada conjunt i grup de procediments estadístics.

Avaluació

Resolució de casos durant les sessions presencials.

Bibliografia

Everitt, B. S.; Graham, D. (2002). Applied multivariate data analysis. Nova York: Arnold.

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M.; Turbany, J. (2008). Análisis de datos en psicología (2a edició). Madrid: Delta.

Peró, M.; Leiva, D.; Guàrdia, J.; Solanas Pérez, A. (coordinadors) (2012). Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R-Commander. Madrid: Garceta Grupo Editorial (ISBN: 978-84-15452-14-0; D.L.: M-26247-2012).

Todmna, J.; Dougard, P. (2007). Approaching multivariate analysis. An introduction for psychology. Nova York: Psychology Press.

Durada

20 hores presencials

Calendari

Del 15 al 19 de juliol de 10,00 a 14.00 h

Places

25

Lloc

Facultat de Psicologia, aula d’informàtica 1306

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments