L'estudi de casos com a mètode d'aprenentatge

Curs semipresencial

Formador

Ernesto de los Reyes López. Universitat Politècnica de València

Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

Introducció

Els alumnes que aprenen a través de l'estudi de casos retenen millor els coneixements adquirits, comuniquen les seves idees de manera més eficaç, analitzen 
problemes de manera més crítica, desenvolupen la seva capacitat per prendre decisions encertades, són més curiosos i el seu interès per aprendre augmenta. 
També augmenta el respecte per les opinions i creences de la resta.

 

Objectius

Al taller es plantegen els conceptes bàsics del mètode i es treballa, de manera pràctica, el disseny i l'estudi d'un cas amb l'objectiu de proporcionar als assistents: 
  • criteris per examinar i avaluar l'aplicació del mètode en un context educatiu.
  • formació per poder iniciar la seva utilització a l'aula.
Contingut
A la primera sessió es tracta el desenvolupament del mètode a l’aula i es fa una pràctica sobre la manera com s’utilitza. En grups petits, els assistents estudien 
un cas que serveix com a referència per reflexionar sobre la utilització del mètode a l’aula. Tot seguit s’estudien les condicions i els criteris necessaris perquè el 
mètode proporcioni aprenentatge significatiu a l’alumnat. Per acabar aquesta sessió es fa una síntesi i es treuen les conclusions de l’aplicació del mètode a l’aula.

A la segona sessió es fa una pràctica de disseny d’un cas d’estudi. En petits grups, els assistents dissenyen un cas adaptat al seu entorn docent, per al qual es 
proposen: objectius d’aprenentatge, a qui va dirigit i problema que es planteja. Després d’aquest exercici es debat el procés de disseny i es reflexiona sobre 
l’aplicabilitat del mètode dins el context docent de cada assistent.

Metodologia

El taller té un contingut eminentment pràctic i utilitza el mateix mètode d’estudi de casos com a base per a la reflexió i l’aprenentatge. El treball en grups petits,
 la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els participants són la base perquè cadascú descobreixi les oportunitats que el mètode proposat pot 
oferir-li en el seu entorn docent.

Avaluació

Es basarà en l’assistència i participació al taller i en l’elaboració d’un treball per part de cada professor assistent, que consistirà en el disseny d’un cas adaptat 
als objectius d’aprenentatge d’una de les seves assignatures, juntament amb el pla d’aplicació a l’aula.

Bibliografia

- El estudio de casos como método de enseñanza. Selma Wassermann. Amorrortu editores, 1994.
​
- Calidad del aprendizaje universitario. J. Biggs. NARCEA.
- Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. M. de Miguel Díaz (coord.) Alianza Editorial, 2006.

- How learning works. Seven research based principles for smart teaching. S.A. Ambrose el al. JOSSEY-BASS 2010.
Durada

12 h  (8 h presencials i 4h de treball autònom)      

Calendari

17 i 18 de gener de 2019 de 10.00 a 14.00 h

Data final de lliurament de l'activitat: 16 de març

Places

25

Lloc

Facultat de Filologia, aula Gabriel Oliver

Idioma d’impartició

Castellà

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments