Com millorar les classes universitàries

Curs semipresencial

Formador

Francesc Imbernón. Catedràtic de la Facultat d'Educació

Destinataris

Professorat universitari UB

Introducció

El curs va dirigit a professorat universitari i pretén donar orientacions i metodologies que tinguin en compte la necessitat de provocar en els esudiants un 
aprenentatge actiu, ja sigui mitjançant la sessió expositiva o a través de la participació de l'alumnat. Un aprenentatge que superi la pura transmisssió de 
coneixements, i que tracti els processos que aporten capacitat per abordar els graus de complexitat que requereix el món actual i les metodologies 
didàctiques, i per entendre'ls en el context d'una societat de l'aprenentatge.

Objectius

 • Utilitzar estratègies metodològiques de millora de la sessió expositiva i que fomentin la participació de l'alumnat.
  
 • Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l'alumnat en el propi aprenentatge i el dels companys.
 • Mantenir la coherència entre objetius formatius i estratègies d'ensenyament-aprenentatge.
 • Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d'ensenyament-aprenentatge, d'acord amb les característiques de l'alumnat, la matèria i la 
  situació formativa.
 • Aplicar estratègies didàctiques diverses per millorar la comunicació entre professorat i alumnat i entre estudiant i estudiant.
 • Planificar les activitats pràctiques de manera que fomentin l'autoaprenentatge i el desenvolupament de competències professionals i personals.
 • Proporcionar retroacció continuada que afavoreixi l'aprenenetatge i l'autoregulació de l'alumnat.
​​Contingut
 • La comunicació amb l'alumnat. Elements que cal tenir en compte. Com es pot millorar la sessió expositiva amb grups grans. Estratègies docents per a 
  grups grans.
 • Adequació de les estratègies docents als continguts i als objectius de la docència.
 • Aprenentatge experiencial-vivencial.
 • Estratègies participatives per a l’aprenentatge conceptual, procedimental i actitudinal.
 • Estratègies participatives a les aules universitàries.

Metodologia

La metodologia es basarà en exposició participativa dels continguts, visionat de vídeos, anàlisi de casos i treball en petit grup.

Avaluació

Es dissenyarà una estratègia participativa d'aplicació a l'aula amb els components desenvolupats en els tallers.

Bibliografia

BARKLEY, E. et al. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. Manual para el profesorado universitario. Madrid: Morata/MEC.

BAIN, K. (2007). El que fan els millors professors universitaris. València: Universitat de València.

HANNAN, A.; SILVER, H. (2003). Innovar en la Universidad. Madrid: Narcea.

IMBERNÓN, F. (2009). Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge a la universitat. Barcelona: ICE-UB. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/8322.
Durada

16 h  (12 h presencials i 4 de treball autònom)      

Calendari

15, 22 i 29 de gener de 2019 de 9.30 a 13.30 h

Places

25

Lloc

Facultat de Farmàcia, edifici A, aula A-6 (3ª planta)

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments