Per què i com dur a terme recerca amb perspectiva de gènere

Curs presencial

Formadores

Barbara Biglia. Universitat Rovira i Virgili
Núria Vergés. Universitat de Barcelona

Destinataris

PDI i gestors de la recerca a la UB. Nivell bàsic

Introducció

La promoció de la igualtat de gènere en la recerca i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que demana la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon2020. Tanmateix, aquesta recomanació sovint es confon amb la simple presència d’investigadores dones o la inclusió de la variable gènere com a element diferencial d’anàlisis comparatives. Amb aquest curs volem superar aquesta limitació donant a conèixer els sentits i avantatges d’incorporar una visió de gènere i no androcèntrica en tot el procés de la recerca. Per fer-ho, després de reflexionar sobre la necessitat d’un canvi de paradigma en les pràctiques científiques per a la producció de coneixement no discriminatori, repassarem un seguit de bones pràctiques i avaluarem les nostres pròpies investigacions en diferents moments del cicle de recerca, des de l’establiment d’objectius i prioritats d’investigació fins a la composició dels equips i els impactes de la nostra recerca.

Objectius

 • Conèixer i diferenciar les aproximacions epistemològiques i metodològiques de les recerques amb perspectiva de gènere.
 • Identificar els elements i punts clau per ser sensibles al gènere en el cicle de recerca.
 • Saber valorar l’assumpció de la perspectiva de gènere en les recerques.
 • Desenvolupar eines per enfocar una recerca amb perspectiva de gènere.

Contingut

 1. Per què cal i què significa dur a terme recerca amb perspectiva de gènere?
 • Introducció al curs
 • Antecedents i enfocament: evolució de les propostes de les epistemologies feministes i els seus efectes en la producció de coneixement
 • Avantatges de dur a terme recerca amb perspectiva de gènere: cap a una societat menys discriminatòria
 • Repensar els propis interessos de recerca en clau de gènere i interseccionalitat
 1.  La perspectiva de gènere en el procés de recerca
 • Incorporació de la perspectiva de gènere en totes les fases de la recerca
 • Anàlisi de casos pràctics per detectar bones pràctiques i possibles millores
 • Taller d’autoreflexió sobre algun aspecte de la recerca pròpia

Metodologia

El curs s’organitzarà en dues sessions. En la primera reflexionarem conjuntament sobre per què cal dur a terme recerca amb perspectiva de gènere i no androcèntrica. En la segona veurem com fer-ho, a través de la revisió de recerques per identificar bones pràctiques i de l’avaluació de les nostres pròpies investigacions.

Es combinaran explicacions teòriques amb debats i anàlisis de casos. Es fomentarà l’autoreflexió, el treball en grups petits i la posada en comú, així com la reflexió i el diàleg entre totes les persones que participen en el curs per descobrir les oportunitats que la incorporació de la perspectiva de gènere pot donar a les nostres recerques.

Avaluació

L’avaluació es basarà en l’assistència i participació en el curs i en la realització de les activitats programades.

 • Assistència i participació en les discussions en grup: 60 %.
 • Resposta al qüestionari d’autoavaluació: 40 %.

Bibliografia

Biglia, Barbara (2015). «Avances, dilemas y retos de las epistemologías feministas en la investigación social». A: Mendia, Irantzu et al. (coord.). Otras Formas de (Re)Conocer. Bilbao: UPV, p. 21-44.

García Calvente, María del Mar; Jiménez Rodrigo, María Luisa; Martínez Morante, Emilia (2010). Guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud. Escuela Andaluza de Salud Pública.

Martínez, Luzma; Biglia, Barbara; Luxán, Marta; Fernández, Cristina; Azpiazu, Jokin; Bonet, Jordi (2014). «Experiencias de investigación feminista: propuestas y reflexiones metodológicas». Athenea digital, 14(4), p. 3-16.

Ramazanoglu, Caroline; Holland Janet (2002). «Choice and decisions. Doing a feminist research project». A:  Ramazanoglu, Carolina; Holland, Janet. Feminist Methodology Challanges and choices. Los Angeles: Sage, p. 145-164.

Schiebinger, Londa (2014). «Gendered innovations: harnessing the creative power of sex and gender analysis to discover new ideas and develop new technologies». Triple Helix, 1(1), p. 1-17.

Durada
8 hores

Calendari
18 i 20 de gener de 2016, de 10.00 a 14.00 h

Places
18

Lloc
Facultat d'Economia i Empresa, aula E de l'edifici 696 (Antiga Escola d'Empresarials)

Idioma d’impartició
Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments