Programa de formació en gestió i recerca a la Universitat de Barcelona

Curs 2013-2014
Coordinació: Dra. Teresa Pagès i Dr. Joan Guàrdia

 

Aquest document recull la proposta del Pla de formació en tècniques de gestió en l’entorn de la universitat i, probablement per extensió, en l’educació superior. La pertinència d’aquest tipus d’iniciatives és indiscutible, ja que en un entorn competitiu i força dinàmic com és l’actual EEES,  l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de les universitats és un dels aspectes que s’inclou en els conceptes més genèrics de qualitat universitària. És evident que actualment en el nostre entorn hi ha una munió diversa de models de gestió universitària, i que cada institució se centra en aquelles línies estratègiques que creu adequades però que, al capdavall, són gestionades per les persones que la integren. Una gestió de qualitat implica afavorir l’assoliment dels objectius estratègics.

L’altra qüestió que cal tenir en compte se centra en un fet conegut però al qual encara es presta poca atenció. Bona part dels directius (i no solament dels màxims responsables) formen part del col·lectiu docent i, per tant, les seves prioritats de fons no passen per la gestió ni pels problemes i reptes que implica. Les seves prioritats estan centrades en la recerca i la docència (en aquest ordre), i de manera molt puntual, gens generalitzada i poc recompensada, en la gestió. A més a més, aquesta gestió, diguem-ne de «distància curta», sovint es deixa de banda a favor de la gestió dels alts càrrecs, que, òbviament, gestionen una dimensió relativament allunyada dels aspectes de la quotidianitat de l’activitat universitària. En aquest concepte cal incorporar les responsabilitats de gestió que molts professors han d’assumir, no pas com a part dels càrrecs acadèmics com a tals, sinó com a responsables o coordinadors de postgraus, màsters o bé projectes i grups de recerca d’alta responsabilitat. Gestionar aquestes responsabilitats amb eficàcia implica un fort estalvi de feina i una mostra de qualitat centrada en el «dia a dia» de la gestió interna.

Objectiu

Per tant, l’objectiu d’aquesta proposta és plantejar una aproximació puntual i bàsica a la formació dels càrrecs intermedis de la Universitat de Barcelona, i també de tot el professorat amb responsabilitats derivades de la direcció o coordinació de postgraus, màsters o equips o grups de recerca. Pel que fa als càrrecs acadèmics de la nostra universitat, s’entén que es tracta del segment comprès entre els secretaris i secretàries de departaments o consells d’estudis fins als degans i deganes. A més a més, i per tal de generar les oportunes sinergies, cal considerar que aquesta formació és d’un to curt i molt tècnic; no implica una formació que tingui més abast que el propi de la Universitat de Barcelona.

Antecedents i característiques

Hem valorat diversos plans de formació i hem analitzat alguns models proposats i aplicats per algunes universitats europees del nostre entorn. Tot i que el nostre cas implica un nombre molt més elevat de persones susceptibles de rebre aquest tipus de formació, hem adoptat algunes de les consideracions que actualment són comunes a la majoria d’universitats i hi hem afegit, a més, les limitacions següents:

 • Aquest tipus de formació ha de ser de curta durada per no interferir en la feina del professorat.
 • Cal que sigui reconeguda com un valor i mèrit pel que fa al tram de docència.
 • Cal que tingui un alt contingut de pràctica i aplicabilitat perquè no quedi en un mer recurs teòric.
 • Ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre els acadèmics de diversos centres i responsabilitats.
 • Cal que tingui una oferta de productes àmplia perquè cada perfil pugui seleccionar aquells elements que li siguin pertinents. Els perfils de les persones gestores és molt divers, amb diferents interessos i necessitats que poden coincidir o no.
 • Ha de ser prou àmplia per respondre als diversos reptes de la gestió universitària moderna.
 • No ha de promoure la concepció tancada de la gestió. En canvi, ha de facilitar la delimitació de la gestió entre els docents i les seves responsabilitats, i les dels tècnics de la universitat, amb altres responsabilitats i processos de treball.
 • Ha de possibilitar les sinergies entre els diversos col·lectius.

Competències

 • Habilitats per a la gestió de grups i projectes de recerca.
 • Coneixement de recursos per a la gestió de reunions.
 • Coneixement normatiu de la Universitat de Barcelona.
 • Incorporació de tècniques de control de la qualitat universitària.
 • Anàlisi de les tècniques per a la direcció estratègica.
 • Coneixement bàsic de la gestió econòmica.
 • Planificació de la docència.
 • Recursos per a la gestió de serveis i activitats amb estudiants.
 • Habilitats per a la negociació i resolució de conflictes.
 • Capacitat de delegació i de coordinació d’aquesta delegació.
 • Capacitat comunicativa i de direcció.
 • Lideratge universitari o acadèmic.
 • Capacitat de crítica, autocrítica i avaluació d’objectius.
 • Planificació i direcció estratègica.
 • Coneixement dels recursos i de les tècniques adients per facilitar la tasca de gestió.
 • Habilitats personals (innovació, creativitat, socialització, assertivitat, etc.).

Organització

Hem organitzat el curs en quatre mòduls que es desenvoluparan durant el curs acadèmic 2013-2014 i que estan basats en els següents elements generals:

 • Mòdul de presentació
 • Mòdul dedicat a la recerca
 • Eines per a la gestió
 • Gestió estratègica a la universitat

Cada mòdul (excepte el primer, que té una durada molt curta) implica activitats durant tres setmanes, de dilluns a dijous, intensives i programades en períodes al menys disruptius possibles per tal d’afavorir la presència dels inscrits. Per a tots els mòduls es disposa de material de consulta, i tots tenen una clara voluntat pràctica. Es pensa en la idea de l’estudi de casos com a mecanisme adient, i vehicle propici, per compartir situacions i accions de gestió, tot i que no s’ha de descartar qualsevol altra oportunitat o possibilitat adequada als objectius fixats.

Acreditació

Aquestes activitats han de donar lloc a la corresponent acreditació dels aprenentatges i, òbviament, a la seva avaluació. Per això s’han de complir dues condicions:

 • Cal cursar obligatòriament el primer mòdul.
 • Cal cursar dos dels tres mòduls restants, com a mínim.

Les persones que compleixin aquestes dues condicions podran acreditar el seguiment del pla de formació en la seva integritat.

Places

Com que es tracta d’un pla de formació de caràcter intern i específic, considerem que el nombre d’assistents cal que es fixi en 25. En el cas que la demanda de places superi l’oferta, tindran preferència les persones que han accedit de manera més recent al càrrec de gestió o responsabilitat descrits.

Programa

A l'enllaç següent es pot consultar tota la informació i una relació dels ponents proposats.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments