El risc al laboratori químic i biològic, com afrontar-lo

 

EL RISC AL LABORATORI QUÍMIC I BIOLÒGIC, COM AFRONTAR-LO

DESTINATARIS

PDI que treballa habitualment en laboratoris en els que es manipulen agents biològics i productes químics

COST

Import assumit per Formació Corporativa

OBJECTIUS

Conèixer la normativa de seguretat que afecta a l'activitat que es desenvolupa als laboratoris.

Conèixer els principals riscos existents als laboratoris químics i biològics i la forma d'eliminar-los o minimitzar-los.

 

 

CONTINGUTS

 

1. El laboratori : Condicions generals de treball al laboratori ( 3 h)

 • Equipament de protecció contra incendis
 • Senyalització
 • Instal·lacions
 • Ventilació
 • Aparells, màquines, equips i eines de treball
 • Il·luminació, temperatura i soroll

2. Riscos específics manipulació productes químics ( 4,5 h)

 • Identificació i avaluació del risc químic
 • Seguretat a la manipulació de productes químics i instrumental experimental
 • Treball amb nanomaterials i nanopartícules
 • Importància dels protocols de treball al laboratori
 • Emmagatzematge de productes
 • Controls ambientals de contaminants químics

3. Ús de material radioactiu ( 1,5 h )

4. Riscos específics manipulació d'agents biològics ( 4,5 h)

 • Identificació i avaluació del risc biològic.
 • Mesures de contenció:
  • Cabines de bioseguretat
  • Desinfecció i esterilització
  • Manipulació adequada de mostres biològiques
  • Equips de protecció individual.

5. Bones pràctiques ambientals i gestió de residus especials ( 1,5 h)

6. Ergonomia ( 1,5 h)

 • Ergonomia en el lloc de treball
 • Manipulació de càrregues

7. Actuació en cas d'emergència ( 1,5 h)

8. Medicina del treball ( 1,5 h)

 • Funcions de la Medicina del Treball
 • Relació entre salut i treball
 • Patologia del treball: patologies específiques

9. Primers auxilis ( 1,5 h)

 • Protocol del PAS
 • Ferides, hemorràgies, traumatisme i cremades: concepte i actuació bàsica
 • Obstrucció de la via aèria. Maniobra de Heimlich
 • Suport Vital Bàsic

10. Visita a 2 laboratoris específics ( 3 h )

METODOLOGIA

Teoricopràctica

NOMBRE D'HORES

3 h (21 h + 3 h de laboratori)

NOMBRE DE PLACES

10
ÀREA TEMÀTICA Laboratoris

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

D'assistència i aprofitament. Expedit per Formació Corporativa .

El certificat el podreu visualitzar en el currículum personal.

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

136/16 5,12,19 i 26 de maig i 2,9, 16 i 30 de juny de 2016 De 12 a 15h

Facultat Química

Aula V12M, 1a planta

 

 

OSSMA

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments