Lideratge i comunicació a l’aula

Curs presencial            

:: Formador
Ernesto de los Reyes López
Universitat Politècnica de València

:: Destinataris
Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

 :: Competències i objectius

Liderar és conduir un grup o una persona cap a metes comunes. Els treballs de recerca indiquen que no hi ha uns trets específics que caracteritzin els bons líders, ni tan sols un estil normatiu per a un bon lideratge, sinó que els resultats apareixen quan l’estil del líder està ben adaptat a la situació i a les necessitats de les persones liderades.

Els professors són, sens dubte, els líders pel que fa a les tasques i les activitats que ha de fer l’alumnat per assolir els objectius docents de les assignatures. Per tant, l’estil de lideratge de cada professor influeix en la motivació i l’aprenentatge dels seus alumnes.

El taller es basa en el model de lideratge situacional, desenvolupat per P. Hersey i K. H. Blanchard, molt utilitzat en la formació de líders. Al taller, que té un caràcter eminentment pràctic i participatiu, s’estudia com diagnosticar adequadament la situació i les necessitats de l’alumnat, com assolir un grau elevat de congruència entre els objectius docents i els de l’alumnat, i la manera d’adaptar l’estil de lideratge a la situació per obtenir resultats brillants per als membres del grup.

En aquest context, la comunicació entre professorat i alumnat té un paper clau, i per això en el taller s’estudia un model de comunicació senzill i eficaç. S’analitzen les qualitats principals d’una bona comunicació i es practica mitjançant exercicis i jocs que tenen els objectius següents:

  • Comprendre la importància que té l’estil de lideratge dels professors i la comunicació amb els seus alumnes en la motivació, el desenvolupament i els resultats dels estudiants.
  • Reflexionar sobre la importància d’adaptar l’estil de lideratge del professorat al grau de preparació de l’alumnat per assolir els objectius docents.  
  • Aplicar els diferents models a situacions fictícies però versemblants en l’entorn docent universitari perquè els assistents adquireixin una experiència bàsica.
  • Assolir els coneixements necessaris per integrar els models en l’àmbit docent de cada assistent.

En conseqüència, les competències que cal desenvolupar són les següents:

  • Interpersonal: ser capaç d’identificar les necessitats personals i proporcionar a l’alumnat el grau de directrius i suport adequats.
  • Comunicativa: ser capaç d’explicar amb claredat, escoltar activament i comprendre el punt de vista dels alumnes.
  • Innovació: analitzar el context d’ensenyament-aprenentatge per identificar oportunitats de millora i aplicar estratègies i recursos innovadors.

:: Continguts

El taller s’organitza en dues sessions. En la primera, després d’analitzar el concepte de lideratge els assistents responen un qüestionari breu per identificar el seu propi estil de lideratge. A continuació es desenvolupen els conceptes bàsics del model anomenat lideratge situacional i es fan exercicis i estudis de casos que permeten aprendre a determinar l’estil de lideratge més adequat per a una classe en funció de les variables situacionals, com ara la preparació i la motivació de l’alumnat davant les tasques que han de fer per assolir els objectius docents.

En la segona sessió s’analitza la comunicació i els seus factors clau. Es fan més exercicis mitjançant els quals s’estudia i s’observa la comunicació que es produeix entre el professor i els alumnes. S’analitzen habilitats importants per a la comunicació, com ara l’assertivitat, l’empatia i l’escolta activa, i finalment s’estudia com abordar la diversitat que sempre hi ha entre els alumnes d’un mateix grup i com influir en la seva motivació a través de les metes d’aprenentatge, la metodologia docent i el sistema d’avaluació.

:: Metodologia

El taller té un contingut eminentment pràctic i utilitza el mètode d’estudi de casos i jocs de rol com a base per a la reflexió i l’aprenentatge. El treball en grups petits, la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els participants són la base perquè cadascú descobreixi les oportunitats que els models de lideratge i comunicació proposats poden oferir-li en el seu entorn docent.

:: Avaluació

Es basa en l’assistència i participació en el taller i en l’elaboració d’un treball, que consistirà en una reflexió sobre la pròpia pràctica docent en el context de les idees i els models proposats en el taller, les oportunitats de millora que s’identifiquen i el pla d’aplicació.

:: Durada 
8 hores

:: Places
25

:: Calendari
9 i 10 d’octubre de 2014, de 10.00 a 14.00 h

:: Lloc
Sala de Juntes, edifici 696. Facultat d’Economia i Empresa (Antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials)

:: Llengua d’impartició ::
Castellà

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments