Com treure partit de la teva virtual: dissenya i configura una “lliçó” a Moodle

Curs semipresencial

:: Formadora ::

Ana M. Berruecos Vila
Col·laborada ICE-UB                     

:: Competències ::

Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.

Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.

Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament‐aprenentatge.

Planificar i gestionar activitats de formació adreçades a l’alumnat, que facilitin l’aprenentatge i l’adquisició de competències.

Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves estratègies que permetin millorar‐los.

Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.

:: Objectius ::

En acabar el curs taller, els participants seran capaços de:

Conèixer els avantatges pedagògics de l’activitat lliçó de Moodle
Dissenyar una acció formativa i interactiva amb la lliçó de Moodle
Configurar una activitat lliçó amb Moodle

:: Metodologia prevista ::

Aquest taller s’impartirà en modalitat híbrida: hi haurà quatre classes presencials a l’aula d’ordinadors i la resta del curs es farà en línia.

Aquest taller exigeix ​​que els participants desenvolupin una activitat lliçó amb material docent propi. Això requereix treball autònom offline i online amb una dedicació diària mínima d’una hora. Almenys un cop al dia, la professora es connectarà a l’aula del curs per resoldre dubtes i supervisar el treball a les aules de pràctiques.

Activitats:

La primera classe presencial (divendres 17) servirà d’introducció i es donarà un exemple de lliçó. Amb aquest model, els participants hauran de dissenyar la seva pròpia acció formativa i començar a treballar en el seu guió de lliçó.

La segona classe (dimecres 24) estarà dedicada als participants que tinguin dubtes que vulguin solucionar presencialment. S’espera que assisteixin a classe amb els seus guions de lliçó avançats i amb el seu propi material, i podran anar configurant la pròpia activitat a la seva aula de pràctiques.

A la tercera classe (dilluns 29), TOTS els participants hi hauran d’assistir amb el seu guió per poder-lo anar configurant. A més, cada participant donarà accés a la seva aula a altres participants com a alumnes, perquè puguin emplenar la lliçó a manera de prova.

Durant la quarta classe (dilluns 3 de novembre) es continuarà el treball de la classe anterior, els participants solucionaran els problemes detectats pels «estudiants» i es farà el tancament del curs.

:: Avaluació ::

Es tindrà en compte l’assistència a les classes presencials, el lliurament del guió abans de la classe del 24 d’octubre i la participació presencial i en línia. És indispensable que els participants tinguin acabada la seva lliçó a l’aula de pràctiques per poder ser avaluats com a APTES.       

:: Places::
20

:: Durada ::
30 hores (12 h presencials + 18 h de treball autònom)

:: Calendari ::
17, 24, 29 d’octubre i 3 de novembre de 2014 de 9.00 a 12.00 h

::Lloc ::

Facultat d’Economia i Empresa.
17 d’octubre: aula I-9 de l’edifici 690
24, 29 d’octubre i 3 de novembre: aula Informàtica D de l’edifici 696 (antiga Escola d’Empresarials)

:: Llengua d’impartició ::
Català i castellà

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments