Desenvolupament d’aplicacions i videojocs multiplataforma

Descripció i objectius

L’objectiu principal del curs és donar al professorat de formació professional una visió general del sector emergent del desenvolupament de videojocs i aplicacions per a dispositius mòbils en un entorn multiplataforma.

Es veuran les diferents especificitats i característiques de cadascuna de les plataformes pel que fa a llenguatges de programació, disseny d’interfícies i contextos d’ús.
A més a més, el contingut transversal del curs serà de caràcter pràctic i es dissenyarà un joc multiplataforma senzill.

Continguts

Contingut teòric:
1. Entorn multiplataforma

            1.1 Introducció: l’era post PC. I ara què?

            1.2 Varietat de dispositius i plataformes

            1.3 Anàlisi bàsica del share actual de les diferents plataformes

            1.4 Anàlisi bàsica dels models de monetització de les app

            1.5 Exemples i anàlisi de tipologies d’app i jocs interactius

            1.6 La ludificació (gamification)

­2. El codi o llenguatge de màquina.

2.1 Introducció a l’arquitectura bàsica d’un sistema computacional: CPU, memòria, instruccions, perifèric, I/O

2.2 Els llenguatges de programació

2.3 Entorns integrats de desenvolupament (IDE)

2.4 Concepte bàsic de pseudocodi

3. La plataforma iOS d’Apple

            3.1 El seu codi nadiu i el llenguatge Objective-C (breu descripció)

            3.2 Sistemes de programació nadiua d’app per a iPhone i iPad

            Programari emprat: XCode. Plataforma: MacOs

4. La plataforma Android de Google

            4.1 El seu codi nadiu i el llenguatge Java (breu descripció)

            4.2 Sistemes de compilació basats en JIT, ITC i AOT

            Programari emprat: Xamarin Studio (alternativa: NetBeans, IntelliJ Idea)

5. La plataforma Windows Phone 8 / XBOX 360 de Microsoft

            5.1 El sistemes C# i C++/CLI

            5.2 Sistemes basats en .NET

            Programari emprat: Microsoft Visual Studio / XNA

6. Comparació en temps d’execució del rendiment dels sistemes AOT, JIT i ITC

7. La plataforma WEB

            7.1 La W3 i els estàndards: HTML5

            7.2 Disseny responsiu

            7.3 Disseny inclusiu

7.4 Introducció al JavaScript, al WebGL i al Canvas

8. El problema d’un estàndard genèric

            8.1 Costos de manteniment i implantació per a cada plataforma

            8.2 Estratègies d’unificació de plataformes

                        8.2.1 El sistema HAXE

                        8.2.2 L’entorn MonoDevelop / Xamarin

                        8.2.3 Monkey

                        Programari emprat: MonoDevelop (Xamarin Studio), Jungle Ide

            8.3 Exemple bàsic d’una app minimalista desenvolupada en Monkey

Contingut transversal de caràcter pràctic: desenvolupament d’un joc senzill

  • L’entorn integrat de desenvolupament Jungle
  • Exemple d’una app senzilla, desenvolupada en Monkey
  • Pràctica: construcció bàsica d’una escena
  • Programació d’interactivitat
  • Pràctica final: creació d’un nivell senzill d’un joc

Programari emprat durant el curs:

  • MonoDevelop (Xamarin Studio) versió per a Windows
  • Jungle Ide + Monkey (versió per a Windows)
  • Unity (versió per a Windows)
  • Microsoft Visual Studio for Windows 8

Avaluació: per obtenir la certificació, s’haurà d’assistir al 80 % de les hores presencials del curs i fer les activitats pràctiques proposades.

Persones formadores: professor titular, Manel Ibáñez, i professora de reforç, Carol Ibáñez, de l’empresa LemonBytes.

Hores: 30 hores (20 presencials i 10 de treball personal)

Calendari: 4, 11, 18 i 25 de març i 1 d’abril, de 9 h a 13 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula d'informàtica 2101.

Places: 22

Informació

www.ub.edu/ice

Telèfon:  934 021 024

A/e: icecursos@ub.edu

Inscripció

Activitat subvencionada i gratuïta

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Curs ple

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments