Publicacions

 

Presentació

La secció de Publicacions de l’ICE es crea, amb l’aprovació del Consell de Direcció de l’Institut en reunió de disset de juliol de 2017, a l’empara de l’article 6 del reglament de l’ICE.

La secció neix amb clara voluntat de col·laboració en la consecució dels objectius generals que l’Institut proposa, referents als reptes definits per la seva direcció fonamentalment a aquells relatius a la difusió en diferents suports, de les innovacions educatives, de les activitats de formació, de recerca i dels materials formatius generats per les seccions de l’Institut, grups de treball i col·laboradors.

L’Institut edita, ara per ara, diverses col·leccions de llibres i de revistes periòdiques, tant per sí mateix com en col·laboració amb diferents editorials:

Objectius

La secció de Publicacions es proposa objectius específics en el context de consecució dels objectius generals per tal de definir més acuradament les seves actuacions:

  • Impulsar la col·laboració entre les seccions de l’Institut en els aspectes referents a l’edició dels materials resultants del treball individual i grupal conjunt.
  • Promoure la difusió del coneixement generat pels grups de treball mitjançant l’edició i visualització dels materials que originen.
  • Facilitar l’edició dels materials provinents de jornades i congressos organitzats per l’Institut.
  • Impulsar l’edició dels materials de docència-aprenentatge emprats pels formadors en les activitats formatives organitzades per l’Institut.
  • Impulsar les col·leccions actives amb la priorització de temes d’actualitat punters en educació que reflecteixen la preocupació social en cada moment.
  • Afavorir l’edició electrònica per aconseguir una millor difusió dels temes referents a educació.
  • Valorar l’eficàcia de les col·leccions i publicacions quant a la consecució de difusió del coneixement.
  • Millorar la indexació de les revistes per tal de contribuir a  acreditar la transferència del coneixement.

Becaris col·laboradors de la secció integrats a l’Institut

Comptem amb la col·laboració de tres becaris per a realitzar les tasques:

Cristian Frutos Solé
Patrícia Adan Guimerà
Judit Sabido Codina

 

Directori: 

Nom Correu electrònic Telèfon Càrrec i/o funcions
Gracenea Zugarramurdi, Mercedes gracenea@ub.edu 934035183 Cap de la Secció de Publicacions

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments