Premi Pau Vila

Bases convocatòria 2011

I. El premi està adreçat a guies, manuals i treballs de recerca no publicats, elaborats per professors, que es proposin contribuir al coneixement directe del medi geogràfic i natural d'una escola o d'un territori, dins els Països Catalans. Hi poden optar també les escoles i les altres institucions que presentin reculls d'experiències que s'han dut a terme per assolir aquest coneixement. NO s'acceptaran treballs de recerca de batxillerat.

II. S'enten medi geogràfic i natural en un sentit ampli: des de la geologia a la geografia humana, sense oblidar els aspectes relacionats amb el respecte a la natura i la sostenibilitat. Hi tenen cabuda, per tant, els temes relacionats amb muticulturalitat, acollida i integració de nouvinguts, canvi climàtic, sostenibilitat pel que fa a la implementació i/o millora de processos de gestió de residus, estalvis energètics, energies renovables, etc., i els que fan referència a gestió del medi natural, rural i urbà.

III. Els originals es presentaran per duplicat a l'ICE de la Universitat de Barcelona, passeig de la Vall d'Hebron 171, edifici de Migdia, Barcelona, o a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, carrer Rocafort 242 bis, 3a planta, 08029 Barcelona. Els treballs aniran acompanyats d'una sol·licitud de participació, en la qual constarà l'acceptació d'aquestes bases i l'adreça del director del treball i/o de l'escola.

IV. El premi està dotat amb 3.000 €.

V. Si la qualitat dels treballs ho fa aconsellable, el jurat podria distribuir de diferent manera la quantitat global destinada al premi.

VI. El termini de presentació de treballs per a aquesta convocatòria començarà quan es facin públiques aquestes bases, i es clourà16 de març de 2012.

VII. El jurat del 19è Premi Pau Vila estarà format per: Sara M. Blasi, Martí Boada, Jaume Terradas, Teresa Tilló, Joan Vilà Valentí, Miquel Strubell, Iñaki Echebarria i Mercè Gracenea.

VIII. El jurat pot deixar desert el premi, si ho creu necessari, per manca de qualitat dels treballs o no-adequació a les bases.

IX. La recepció del premi comporta la cessió dels drets d'autor de la primera edició del treball a l'ICE de la Universitat de Barcelona.

X. L'ICE i la Fundació Congrés de Cultura Catalana es reserven el dret de reproducció del treball guanyador del Premi en suport de paper o electrònic.

XI. El lliurament dels premis tindrà lloc en sessió oberta durant el mes de juny de 2012, i serà anunciada a tots els autors dels treballs presentats.

XII. Els treballs no premiats hauran de ser recollits pels autors o per la persona degudament autoritzada a la seu de l'ICE, passeig de la Vall d'Hebron 171, Barcelona, durant un termini màxim de dos mesos, comptats a partir de la data de lliurament del premi.

Termini de p resentació d'originals i/o treballs:
16 de març de 2012
En els locals de l'Institut de Ciències de l'Educació UB
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

Lliurament de premis: juny de 2012
Per informació general dels Premis:
Institut de Ciències de l'educació, Universitat de Barcelona
Tel:934 035 175
A/e: infoice@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació