Millora de les pràctiques metodològiques del CFGS Gestió de vendes i espais comercials i del CFGM Activitats comercials

Grup de treball: 

Millora de les pràctiques metodològiques del CFGS Gestió de vendes i espais comercials i del CFGM Activitats comercials

Coordinadors/es: 

Alejandra Torné Trepat

Adreça del grup de treball: 

Institut Guillem Catà, Manresa

Correus electrònics de contacte : 

atorne90@xtec.cat

Àmbit temàtic: 

Metodologies actives, Aprenentatge entre iguals, Pràctica reflexiva

Descripció del treball : 

El nostre centre impartia els cicles Logse de Comerç (grau mig) i Gestió comercial i màrqueting (grau superior).

El curs passat va començar la implantació dels cicles aplicant la LOE,  impartint el 1er curs de Tècnic en Activitats Comercials (grau mig) i de Gestió de Vendes i Espais Comercials (grau superior). Aquest curs s’ha iniciat l’ensenyament del segon curs dels cicles, impartint ja la totalitat de les matèries dels nous cicles.

Aquest fet ha motivat que s’introdueixin nous ensenyaments als cicles i, al mateix temps, que s’incorporin noves persones a l’equip docent.

El departament de comerç i màrqueting ha estat oferint una formació basada en el “saber fer”, on l’alumnat experimenta en base a una metodologia basada en activitats d’aula fetes en els tallers i equipaments, i també en base a situacions reals en empreses de l’entorn del centre.

S’ha optat per un treball sense llibres, on l’alumnat adquireix els conceptes teòrics bàsics a partir de classes magistrals, apunts complementaris i dossiers creats pel professorat i penjats a les aules virtuals (Moodle). A continuació s’aplica aquesta teoria a situacions reals, ja siguin dins els tallers del centre o a empreses i entitats que ens plantegen el problema real a resoldre.

Amb els canvis dels cicles i la incorporació de nou professorat ha calgut adaptar i repensar els projectes que estaven en marxa, per tal d’adaptar-los a les noves matèries, i crear-ne de nous.

Per aquest motiu hem cregut oportú realitzar una posada en comú del treball que els professors realitzen en els diferents mòduls, amb el doble objectiu de conèixer el cicle de forma global i les metodologies de treball dels diferents professors

Línies de treball: 

Pràctiques exitoses en aules d’FP
Anàlisi de la pràctica docent
Valoració de les accions educatives

Paraules clau : 

Metodologia activa
Treball cooperatiu
Pràctica reflexiva

Documents i publicacions: 

Integrants del grup : 

Joan Soler i Carballeira, Àngels Masats Viladoms, M. Carme Lasierra Tohà, Toni Galera, Joan Lluís Reig Guitart, José Antonio Tomas Pallas, Joan Josep Garcia Orozco

Nivell educatiu: 

Formació Professional

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments