Consell de Direcció

El Consell de Direcció, que exerceix la representació de tota la comunitat universitària i la dels diferents col·lectius que conformen l'Institut, és el màxim òrgan de govern de l'Institut.

1. El Consell de Direcció de l’ICE està format per:

a) El Director o la Directora, el Director Adjunt o la Directora Adjunta i el Secretari o la Secretària.
b) Els Caps o les Caps de les Seccions de l'Institut.
c) Un membre del Consell de Direcció de la UB.
c) Cinc professors o professores dels diferents àmbits d’activitat universitària establerts en la disposició addicional segona de l’Estatut de la UB, garantint la presència de professorat de l’àmbit de Ciències de l’Educació, a proposta de la Conferència de Degans, Deganes i Directors i Directores de Centre.
e) Una representació del personal de l’Institut, segons el que s'indica en el punt 2 d'aquest article.

2. La representació del personal de l’Institut es distribuirà de la forma següent:

a) Dos representants del personal d’Administració i Serveis adscrits a l'Institut.
b) Dos representants del personal de l’Institut adscrit en Comissió de Serveis.
c) Dos representants del personal docent i investigador universitari adscrit a l’Institut

3. La representació del personal de l'ICE en el Consell de Direcció serà elegida pel seu col·lectiu respectiu i per un període de quatre anys. Així mateix, seran designats per un període de quatre anys cinc professors o professores previstos en l'apartat d) del punt 1 del present article.

4. En el supòsit de produir-se baixes entre els representants elegits abans de finalitzar el termini de quatre anys, aquestes seran cobertes automàticament pel següent membre del mateix col·lectiu, considerant l'ordre que va establir el resultat de la votació en el procés electoral. En el cas que no hi hagués candidats disponibles, s'efectuaran eleccions parcials. En qualsevol cas, la substitució tindrà vigència fins a la següent renovació ordinària dels representants.

5. Són funcions del Consell de Direcció:

a) Elegir i proposar el Director o la Directora.
b) Aprovar les Directrius generals que regulen l’activitat de l’Institut i la Memòria anual de l’Institut, sense perjudici d’allò que disposa l’article 43 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
c) Aprovar la modificació de les seccions en què s'organitza l'Institut.
d) Vetllar pel bon funcionament de tota l’activitat desenvolupada per l’ICE.
e) Proposar la modificació d'aquest Reglament al Consell de Govern de la Universitat.

6. El Consell de Direcció podrà crear les comissions per assumptes específics que consideri convenients, tot detallant-ne les funcions, la composició i la durada.

7. El Consell de Direcció es reunirà almenys una vegada cada curs acadèmic, o quan així ho demanin 1/3 dels seus membres, prèvia convocatòria del Director o Directora de l’ICE d'acord amb allò que preveu l'article 13.2 d'aquest reglament.

8. El Consell de Direcció estarà presidit pel Director o la Directora de l’ICE d'acord amb allò que preveu l'article 13.2 d'aquest reglament.

9. El Secretari de l’ICE aixecarà l’acta de cada sessió d'acord amb allò que preveu l'article 16.1 d'aquest reglament.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments