Lideratge i comunicació a l’aula

:: Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

 :: Competències i objectius

Liderar és conduir un grup o una persona cap a metes comunes. Els treballs de recerca indiquen que no hi ha uns trets específics que caracteritzin els bons líders, ni tan sols un estil normatiu per a un bon lideratge, sinó que els resultats apareixen quan l’estil del líder està ben adaptat a la situació i a les necessitats de les persones liderades.

Els professors són, sens dubte, els líders pel que fa a les tasques i les activitats que ha de fer l’alumnat per assolir els objectius docents de les assignatures. Per tant, l’estil de lideratge de cada professor influeix en la motivació i l’aprenentatge dels seus alumnes.

El taller es basa en el model de lideratge situacional, desenvolupat per P. Hersey i K. H. Blanchard, molt utilitzat en la formació de líders. Al taller, que té un caràcter eminentment pràctic i participatiu, s’estudia com diagnosticar adequadament la situació i les necessitats de l’alumnat, com assolir un grau elevat de congruència entre els objectius docents i els de l’alumnat, i la manera d’adaptar l’estil de lideratge a la situació per obtenir resultats brillants per als membres del grup.

En aquest context, la comunicació entre professorat i alumnat té un paper clau, i per això en el taller s’estudia un model de comunicació senzill i eficaç. S’analitzen les qualitats principals d’una bona comunicació i es practica mitjançant exercicis i jocs que tenen els objectius següents:

  • Comprendre la importància que té l’estil de lideratge dels professors i la comunicació amb els seus alumnes en la motivació, el desenvolupament i els resultats dels estudiants.
  • Reflexionar sobre la importància d’adaptar l’estil de lideratge del professorat al grau de preparació de l’alumnat per assolir els objectius docents.  
  • Aplicar els diferents models a situacions fictícies però versemblants en l’entorn docent universitari perquè els assistents adquireixin una experiència bàsica.

Assolir els coneixements necessaris per integrar els models en l’àmbit docent de cada assistent.

En conseqüència, les competències que cal desenvolupar són les següents:

  • Interpersonal: ser capaç d’identificar les necessitats personals i proporcionar a l’alumnat el grau de directrius i suport adequats.
  • Comunicativa: ser capaç d’explicar amb claredat, escoltar activament i comprendre el punt de vista dels alumnes.
  • Innovació: analitzar el context d’ensenyament-aprenentatge per identificar oportunitats de millora i aplicar estratègies i recursos innovadors.

:: Continguts

El taller s’organitza en dues sessions. En la primera, després d’analitzar el concepte de lideratge els assistents responen un qüestionari breu per identificar el seu propi estil de lideratge. A continuació es desenvolupen els conceptes bàsics del model anomenat lideratge situacional i es fan exercicis i estudis de casos que permeten aprendre a determinar l’estil de lideratge més adequat per a una classe en funció de les variables situacionals, com ara la preparació i la motivació de l’alumnat davant les tasques que han de fer per assolir els objectius docents.

En la segona sessió s’analitza la comunicació i els seus factors clau. Es fan més exercicis mitjançant els quals s’estudia i s’observa la comunicació que es produeix entre el professor i els alumnes. S’analitzen habilitats importants per a la comunicació, com ara l’assertivitat, l’empatia i l’escolta activa, i finalment s’estudia com abordar la diversitat que sempre hi ha entre els alumnes d’un mateix grup i com influir en la seva motivació a través de les metes d’aprenentatge, la metodologia docent i el sistema d’avaluació.

:: Metodologia

El taller té un contingut eminentment pràctic i utilitza el mètode d’estudi de casos i jocs de rol com a base per a la reflexió i l’aprenentatge. El treball en grups petits, la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els participants són la base perquè cadascú descobreixi les oportunitats que els models de lideratge i comunicació proposats poden oferir-li en el seu entorn docent.

:: Avaluació

Es basa en l’assistència i participació en el taller i en l’elaboració d’un treball, que consistirà en una reflexió sobre la pròpia pràctica docent en el context de les idees i els models proposats en el taller, les oportunitats de millora que s’identifiquen i el pla d’aplicació.

:: Formador

Ernesto de los Reyes López
Universitat Politècnica de València

:: Durada  

10 hores (8 h presencials i 2 h de treball autònom)

:: Places

25

:: Calendari

10 i 11 d’octubre de 2013, de 10:00 a 14:00 h

:: Lloc

Sala de Juntes, edifici 696. Facultat d’Economia i Empresa (Antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials)

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació