Foment de competències emprenedores (9001650011)

Descripció

Una gran part del nostre alumnat desitjaria, en un futur laboral, ser funcionari o tenir una feina per a tota la vida, mentre que només una petitíssima part voldrien ser emprenedors, realitzar un projecte per ells mateixos.

Per això aquest curs té com a finalitat trencar aquesta dinàmica dominant i potenciar la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’alumnat dels nostres centres. El curs se centra a dotar els docents de valors, actituds, eines, estratègies, metodologies i coneixements, per tal de fomentar la iniciativa emprenedora en l’alumnat. Per aconseguir-ho s’hi potencien un seguit de competències, com ara l’autonomia personal, el lideratge, la innovació i les habilitats empresarials.

El curs està estructurat en cinc sessions presencials de dues hores cadascuna i cinc hores de treball virtual.

Objectius

  • Oferir eines i estratègies als docents perquè puguin fomentar l’esperit emprenedor en els seus espais educatius.
  • Fer de les aules uns espais que afavoreixin la creativitat i la innovació.
  • Potenciar les competències, les habilitats i els valors que permetin generar una cultura escolar emprenedora.

Metodologia

La metodologia de les sessions del curs és de caràcter teoricopràctic. D’una banda hi ha les sessions presencials, en què es treballen els continguts principals del curs. De l’altra, hi ha una part no presencial perquè cada participant interioritzi i treballi els coneixements tractats a l’aula i, a la vegada, elabori un projecte emprenedor.

Continguts

El programa s’estructura en tres grans blocs:

Bloc 1

1.1. Competència d’aprendre a emprendre

1.2. Com es poden introduir les competències en la programació a l’aula

1.3. Com dissenyar un programa eficaç d’aprendre a emprendre

 Bloc 2

2.1. Indicadors i descriptors:

a) Autonomia personal

b) Lideratge

c) Innovació

d) Habilitats empresarials

Bloc 3

3.1. Foment de la creativitat: canalitzar-la i treballar-la

3.2. Concepte de la idea

3.3. Estratègies per treballar la creativitat i la creació d’idees

Destinataris

Els curs s’adreça als docents interessats en la matèria i, especialment, als professors de cicles formatius que necessitin complementar i ampliar els seus coneixements en competències d’emprenedoria.

Formació

Roger Llopart Alari. Educador social i pedagog
Ana Marín. Economista i pedagoga

Places

30

Hores

15 hores (10 de presencials i 5 de treball personal)

Calendari i horari

Sessions presencials: dijous 7, 14, 21 i 28 de novembre i 5 de desembre, de 18.30 a 20.30 h

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia, Aula 1205

Preu

40 €

Inscripció

De l’1 al 30 d’octubre

Per Internet: www.ub.edu/ice

Informació sobre les inscripcions

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments