Logo Universitat de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació imatge de maquetació
      IDP UB imatge de maquetació
Secció Recerca
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Articles metodològics

Procés general d’una recerca (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2005). Com elaborar un informe d’investigació? Butlletí LaRecerca, 1, 1–6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha1-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cómo elaborar un informe de investigación? Butlletí LaRecerca, 1, 1–6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha1-cast.pdf

 2. Fernández Núñez, L. (2005). Com es porta a terme una investigació? Butlletí LaRecerca, 2, 1–6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha2-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cómo se lleva a cabo una investigación? Butlletí LaRecerca, 2, 1–6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha2-cast.pdf

Mètodes de recerca (per ordre cronològic de publicació)

 1. Sáez-Rosenkranz, I. (2016). El mètode històric aplicat a la recerca educativa. REIRE Revista D'Innovació i Recerca En Educació, 9(2), 106–113. http://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927 (versió en castellà i en anglès)

 2. Folgueiras-Bertomeu, P., i Sabariego-Puig, M. (2018). Investigació-acció participativa. El disseny d’un diagnòstic participatiu. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(1), 16–25. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.119047

Mostra

 1. Ruiz-Bueno, A. (2008). La muestra: algunos elementos para su confección. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 75–88. http://doi.org/10.1344/reire2008.1.1117

Tècniques d’obtenció d’informació (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2005). Quines són les tècniques de recollida de dades? Butlletí LaRecerca, 3, 1–6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha3-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cuáles son las técnicas de recogida de información? Butlletí LaRecerca, 3, 1–6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha3-cast.pdf

 2. Cabrera-Rodríguez, F. (2011). Técnicas e instrumentos de evaluación: una propuesta de clasificación. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 4(2), 112–124. http://doi.org/10.1344/reire2011.4.2428

 3. Folgueiras Bertomeu, P., i Ramirez, C. (2017). Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicio. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 64–78. http://dx.doi.org/10.1344/reire2017.10.218069

A. Instruments d’obtenció d’informació - quantitatius (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2007). Com s’elabora un qüestionari? Butlletí LaRecerca, 8, 1–9. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha8-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2007). ¿Cómo se elabora un cuestionario? Butlletí LaRecerca, 8, 1–9. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha8-cast.pdf

 2. Ruiz-Bueno, A. (2009). Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 96–110. http://doi.org/10.1344/reire2009.2.2226

 3. Bisquerra, R., i Pérez-Escoda, N. (2015). ¿Pueden las escalas Likert aumentar en sensibilidad?. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 129 – 147. http://doi.org/10.1344/reire2015.8.2828

 4. Reguant-Álvarez, M., i Torrado-Fonseca, M. (2016). El método Delphi. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 87–102. http://doi.org/10.1344/reire2016.9.1916

B. Estratègies d’obtenció d’informació - qualitatives (per ordre cronològic de publicació)

 1. Anguera, M. T., i Blanco-Villaseñor, Á. (2006). Com es realitza un registre observacional? Butlletí LaRecerca, 4, 1–7. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha4-cat.pdf

  Anguera, M. T., i Blanco-Villaseñor, Á. (2006). ¿Cómo se lleva a cabo un registro observacional? Butlletí LaRecerca, 4, 1–7. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha4-cast.pdf

 2. Garcia Gonzalez, I. (2007). Quins són els aspectes que cal considerar en l’ús de l'entrevista en profunditat com a instrument de recerca? Butlletí LaRecerca, 9, 1–8. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha9-cat.pdf

 3. Reguant-Álvarez, M., i Torrado-Fonseca, M. (2016). El método Delphi. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 87–102. http://doi.org/10.1344/reire2016.9.1916

Tècniques d’anàlisi

A. Tècniques d’anàlisi quantitativa (per ordre cronològic de publicació)

 1. Yepes, M. (2006). Com puc passar una base de dades d’Excel a l’SPSS? Butlletí LaRecerca, 5, 1–2. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha5-cat.pdf

  Yepes, M. (2006). ¿Cómo puedo pasar una base de datos de Excel a SPSS? Butlletí LaRecerca, 5, 1–2. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha5-cast.pdf

 2. Vilà Baños, R. (2006). Com fer una anàlisi quantitativa de dades de tipus descriptiu amb el paquet estadístic de l’SPSS? Butlletí LaRecerca, 6, 1–8. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha6-cat.pdf

  Vilà Baños, R. (2006). ¿Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete estadístico SPSS? Butlletí LaRecerca, 6, 1–8. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha6-cast.pdf

 3. Torrado-Fonseca, M. (2007). Com utilitzar l’estadística en la recerca educativa? Butlletí LaRecerca, 10, 1–13. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha10-cat.pdf

 4. Vilà-Baños, R. (2008). Com optimitzar una matriu de dades? Utilitats bàsiques de l’SPSS. Butlletí LaRecerca, 11, 1–12. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha11-cat.pdf

  Vilà-Baños, R. (2008). ¿Cómo optimizar una matriz de datos? Utilidades básicas del SPSS. Butlletí LaRecerca, 11, 1–12. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha11-cast.pdf

 5. Rubio-Hurtado, M., i Berlanga-Silvente, V. (2012). Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de Student y ANOVA en SPSS. Caso práctico. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 83–100. http://doi.org/10.1344/reire2012.5.2527

 6. Berlanga-Silvente, V., i Rubio-Hurtado, M. (2012). Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 101–113. http://doi.org/10.1344/reire2012.5.2528

 7. Berlanga-Silvente, V., Rubio-Hurtado, M., i Vilà-Baños, R. (2013). Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 6(1), 65–79. http://doi.org/10.1344/reire2013.6.1615

 8. Torrado-Fonseca, M., i Berlanga-Silvente, V. (2013). Análisis discriminante mediante SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 150–166. http://doi.org/10.1344/reire2013.6.26210

 9. Vila-Baños, R., Rubio-Hurtado, M., Berlanga-Silvente, V., i Torrado-Fonseca, M. (2014). Cómo aplicar un cluster jerárquico en SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(1), 113–127. http://doi.org/10.1344/reire2014.7.1717

 10. Berlanga-Silvente, V., i Vilà-Baños, R. (2014). Cómo obtener un Modelo de Regresión Logística Binaria con SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 105–118. http://doi.org/10.1344/reire2014.7.2727

 11. Rubio-Hurtado, M., i Vilà Baños, R. (2017). L’anàlisi de conglomerats bietàpic o en dues fases amb SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 10(1), 118–126. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.11017

 12. Fernández Muñoz, J., i García Gónzalez, J. (2017). El análisis de mediación a través de la macro/interfaz Process para SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 79–88. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.218109

 13. Iñiguez Berrozpe, T., i Marcaletti, F. (2018). Models lineals multinivell en SPSS i la seva aplicació en investigació educativa. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(1), 26–40. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.118984

 14. Sánchez Martí, A., i Ruiz Bueno, A. (2018). Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(1), 41–53. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.119354

 15. Reguant Alvarez, M., Vilà Baños, R., i Torrado Fonseca, M. (2018). La relación entre dos variables según la escala de medición con SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(2), 45–60. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.221733

 16. Castro-González, S. (2019). Modelo de ecuaciones estructurales con AMOS para contrastar hipótesis de mediación. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(1), 1–8. http://dx.doi.org/10.1344/reire2019.12.122540

 17. Galindo-Domínguez, H. (2019). El análisis de moderación en el ámbito socioeducativo a través de la macro Process en SPSS Statistics. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(1), 1–11. http://dx.doi.org/10.1344/reire2019.12.122356

B. Tècniques d’anàlisi qualitativa (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2006). Com analitzar dades qualitatives? Butlletí LaRecerca, 7, 1–13. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Butlletí LaRecerca, 7, 1–13. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf

 2. Sabariego-Puig, M., Vilà-Baños, R., i Sandín-Esteban, M. (2014). El análisis cualitativo de datos con ATLAS.ti. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 119–133. http://doi.org/10.1344/reire2014.7.2728

 3. Fernández-Núñez, L. (2015). Cómo aplicar el análisis narrativo temático al análisis de narrativas escritas en entornos online. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 8(1), 92–106. http://doi.org/10.1344/reire2015.8.1816

 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: IDP
Última actualització o validació: 04.04.2019
imatge de maquetació