Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca Nº 4 - Març 2006
(ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006)
Ressenyes de llibres
 
 


Flick, U. (2004) Introducción a la investigación cualitativa. Madrid/A Coruña: Co-Edición Morata-Fundación Paideia Galiza.

 

ISBN: 84-7112-480-7Ressenya 1 (Març, 2006). Garcia, I. Departament de Teoria i Història de l'Educació.
Universitat de Barcelona.


El contingut

Tal com s'explica en el prefaci del llibre, la recerca qualitativa es troba immersa en un procés de revisió i d'actualització constant, a causa de la proliferació de nous enfocaments i mètodes dins del seu radi d'actuació. De manera creixent, s'apliquen tècniques i principis de recerca qualitativa en nous àmbits de coneixement, cosa que està generant un increment i una diversificació considerables de la producció científica sobre aquesta temàtica.

Potser per aquest motiu, encara que pugui semblar paradoxal, no resulta fàcil trobar presentacions tan accessibles, i a la vegada tan globals, d'aquest plantejament metodològic de recerca com la que ens aporta el llibre que presentem. Es tracta d'una edició revisada des de la seva primera publicació en alemany l'any 1995. En aquesta, l'autor fa un repàs rigorós, documentat i complet, però a la vegada planer i pràctic, dels elements principals de la metodologia qualitativa de recerca.

L'obra s'estructura en sis parts, encapçalades per un capítol introductori dedicat a la presentació dels trets més generals de la recerca qualitativa i a la justificació del seu paper des d'una perspectiva històrica fins a l'actualitat. En la primera part --de la teoria al text-- l'autor fa un breu recorregut per algunes posicions teòriques que poden fonamentar aquest camp de recerca. Tot seguit, l'autor passa a explicar com es produeix el procés de construcció i comprensió de la realitat a través de l'elaboració i l'anàlisi de textos, prenent com a referència les perspectives teòriques abans esmentades.

En la segona part, l'autor es refereix a les quatre passes bàsiques del disseny de recerca qualitatiu: a ) la conceptualització del procés de recerca, b ) la formulació de preguntes de recerca, c ) l'entrada o apropament al camp d'estudi i d ) la selecció d'estratègies de mostreig.

A continuació, l'autor introdueix les tècniques més representatives de recollida d'informació, i es distribueix en la tercera i la quarta part, respectivament, aquelles que es refereixen al tractament de dades verbals (entrevistes semiestructurades, narracions, grups de discussió, etc.) i de dades visuals (observació, etnografia, etc.).

En la cinquena part, --del text a la teoria--, l'autor dedica un seguit de capítols a l'explicació del procés de registre, tractament, anàlisi, interpretació de les dades i presentació dels resultats, i es deté en cadascuna de les fases.

La sisena part presenta, d'una banda, els avenços que suposa la utilització de programes informàtics en el procés de recerca, i para atenció sobre algunes possibilitats concretes pel que fa a l'anàlisi de dades qualitatives. Per acabar, l'autor incorpora dues qüestions de reflexió obligada, com són les relacions i possibles combinacions entre els mètodes de recerca quantitatius i qualitatius, i la qualitat en la recerca qualitativa, els criteris, les estratègies d'avaluació, etc.

Si bé es tracta d'una introducció a la metodologia qualitativa de recerca, com el títol del llibre adverteix, cal dir que l'autor facilita l'aprofundiment en les temàtiques i qüestions presentades, tant per la claredat de la seva exposició i estructuració, com per les recomanacions bibliogràfiques que realitza al final de cada capítol. Finalment, hem d'agrair que aquesta publicació inclogui un índex d'autors i de matèries per facilitar un accés ràpid del lector a la informació requerida.

En definitiva, és tracta d'una obra de consulta que pot ser útil tant per a professionals de sectors diversos que s'inicien en el món de la recerca qualitativa, com a recercadors amb certes nocions sobre el tema interessats a assolir una visió integradora d'aquest camp.


Mots clau

Investigació qualitativa; mètodes qualitatius; anàlisi qualitativa; dades qualitatives; disseny.


L'autor

Uwe Flick és psicòleg, sociòleg i actualment catedràtic de Recerca en Mètodes Qualitatius en Infermeria Empírica en el Departament de Gestió d'Infermeria de la Universitat Alice Salomon de Ciències Aplicades de Berlín, a Alemanya. També és professor adjunt a la Memorial University of Newfoundland de St. John's, al Canadà, i professor visitant a l'Escola de Psicologia de la Pontificia Universidad Católica de Xile a Santiago de Xile.

Els seus interessos principals de recerca amb mètodes qualitatius se centren en les representacions socials en l'àmbit de la salut individual i pública, així com el canvi tecnològic en la vida quotidiana. Altres obres recents d'aquest autor sobre metodologia qualitativa de recerca són: A companion to qualitative research (Londres: Sage, 2004) i Qualitative research: a handbook (Reinbek: Rowohlt, 2000).

 

 

 

Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005