Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca Nº 6 - Octubre 2006
(ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006)
Ressenyes de llibres
 
 


 

Miles, M.B. i Huberman, A.M. (1994) Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage.

 

ISBN: 0-8039-4653-8

 Ressenya 3 (Octubre, 2006). Garcia, I. Departament de Teoria i Història de l'Educació.
Universitat de Barcelona.


El contingut

En aquesta ocasió presentem un clàssic de la literatura existent sobre la temàtica de l'anàlisi qualitativa de dades. Es tracta de la segona edició de l'obra publicada l'any 1984 per Miles i Huberman amb el títol Qualitative Data analysis . En aquesta segona edició, els autors fan una actualització d'aquella primera i imprescindible revisió dels mètodes, les tècniques i les estratègies d'anàlisi qualitativa aplicada a la recerca en el camp de les ciències socials.

Això suposa una revisió dels continguts de l'obra original, però a la vegada una ampliació considerable pel que fa a mètodes, tècniques, idees, eines i referències, etc., sobre anàlisi qualitativa de dades, coherent amb el gran desenvolupament que aquest camp ha experimentat en els darrers temps. Partint de les seves experiències de recerca personals, els autors presenten una panoràmica detallada de diferents mètodes (més de 50 mètodes específics) per a la representació i l'anàlisi de dades. La descripció de cada mètode és acurada i la seva exposició clara, gràfica i orientada a l'aplicació pràctica del mateix.

Els continguts d'aquesta obra es distribueixen de la manera següent: en el capítol introductori els autors clarifiquen les finalitats del llibre, així com l'enfocament adoptat en la seva aproximació a la recerca qualitativa en general i a l'anàlisi qualitativa de dades en concret. Els dos capítols següents tracten de les fases de formulació de l'estudi i el disseny de la recollida de dades. Malgrat tot, el nucli central del llibre es dedica als components de l'anàlisi en les distintes possibles fases de desenvolupament, en relació amb propòsits diversos: exploració, descripció i representació de les dades; estratègies de codificació, explicació i predicció en dissenys de comparativa de casos; construcció de matrius, il·lustració dels resultats i verificació de conclusions, etc. Els autors dediquen els dos darrers capítols als aspectes ètics i a l'elaboració d'informes respectivament. Finalment, s'afegeix un apèndix sobre anàlisi qualitativa assistida per ordinador en què es presenten diferents programes informàtics i models d'anàlisi, així com indicacions per a la selecció del més adequat en cada cas.

Es tracta d'una obra que defuig els plantejaments generals i abstractes, per aportar un material ple de suggeriments que permetin al lector adaptar els mètodes descrits a les seves necessitats específiques. Per la seva sistematicitat, resulta útil com a manual de referència en processos d'ensenyament i aprenentatge en el camp dels mètodes qualitatius de recerca. No obstant això, cal dir que aquesta aproximació tan propera a situacions de recerca reals, no pren exhaustivitat ni rigor a l'explicació que s'ofereix. Al contrari, el nivell de detall i d'aprofundiment assolit en la descripció dels mètodes, estratègies i instruments presentats converteixen l'obra en un referent valuós, especialment per a aquells investigadors amb un coneixement avançat de la metodologia d'anàlisi qualitativa.

El marc referencial teòric i filosòfic des del qual es contemplen els mètodes i estratègies generals per a l'anàlisi de dades és molt actual i introdueix al lector en àrees poc explorades dins el camp de la recerca qualitativa, o bé tractades des de perspectives diferents de la tradicional.

En definitiva, es tracta d'un manual indispensable per a qualsevol recercador que pretengui treballar en el marc de dissenys de recerca qualitativa dins l'àmbit de les ciències socials. L'obra de Miles i Huberman conserva encara la seva vigència, tot i haver transcorregut més de deu anys des de la seva publicació, i ofereix una visió actual de la presència dels mètodes qualitatius de recerca en el discurs sociològic i educatiu actual. Contribueix així a cobrir una necessitat existent en el camp de la recerca qualitativa, pel que fa a publicacions que explicitin, de manera sistemàtica, l'aplicació de mètodes per desenvolupar i avaluar amb rigor processos d'anàlisi de dades.


Mots clau

Anàlisi qualitativa de dades; Investigació; Ciències socials; Mètodes de recerca; Anàlisi de dades assistida per ordinador.


Els autors

Matthew B. Miles és psicòleg social de formació. Ha dedicat bona part de la seva carrera a l'estudi d'escenaris de reforma educativa i de les estratègies per afavorir el canvi i la innovació a les institucions escolars. Les seves recerques i publicacions en aquest camp constitueixen un referent per als professionals dedicats a aquesta qüestió.

Michael Huberman, doctorat en literatura comparada a Harvard l'any 1970, va iniciar la seva tasca com a professor a la Universitat de Ginebra l'any 1972. Els seus interessos principals es van centrar en els camps de l'epistemologia de la ciència, la cognició i l'ús del coneixement entre els adults. Huberman va morir l'any 2001 a Ginebra (Suïssa).

El treball conjunt d'ambdós autors en el camp de la recerca s'inicia amb un projecte de gran abast desenvolupat entre els anys 1979 i 1983, emmarcat en el camp de la política educativa, la reforma escolar i la teoria educativa aplicada. Des de llavors, els dos autors han participat a diferents nivells en un nombre considerable d'investigacions en el camp educatiu, bé de manera conjunta o separadament. Els dos autors comparteixen altres títols com és el cas de: Huberman, A.M. i Miles, M.B (Ed.) (2002 ). The Qualitative Researcher's Companion Thousand Oaks. Califòrnia: Sage; i Huberman, A.M. i Miles, M.B.(1984) Innovation Up Close: How School Improvement Works . Nova York: Plenum Press.

 

 

 
Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005