Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca Nº 7 - Març 2007
(ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006)
Ressenyes de llibres
 
 


 

Martínez, F. (2002) El cuestionario. Un instrumento para la investigación de las ciencias sociales. Barcelona: Laertes.

 

ISBN: 84-7588-488-X

 Ressenya 4 (Març, 2007). Garcia, I. Departament de Teoria i Història de l'Educació.
Universitat de Barcelona.


El contingut

Aquesta obra consisteix en un manual d'us del qüestionari com a instrument de recerca en el camp de les ciències socials. De manera força detallada i clara, ofereix les orientacions fonamentals per construir i utilitzar adequadament el qüestionari com a eina de recollida d'informació en el marc d'un treball de recerca.

Les indicacions i els consells més tècnics es combinen amb una invitació per part de l'autor a la reflexió sobre el sentit i la finalitat d'ús del qüestionari, el tipus de qüestionari més adequat per a determinats propòsits, el tipus d'informació que interessa recollir, o l'abast de les conclusions a les quals permet arribar la seva aplicació.

Es tracta d'una obra sintètica i clara en la seva exposició, que mostra de manera força gràfica i esquemàtica les diferents fases implicades en la construcció de l'instrument i l'anàlisi (quantitativa i/o qualitativa) de les dades.

El llibre segueix una estructura lògica: comença amb una explicació sobre les situacions en què és o no adient la utilització d'aquesta eina; continua amb una descripció acurada dels passos i les decisions implicades en la seva construcció i a continuació proposa tot una sèrie d'estratègies que es poden utilitzar en la fase d'anàlisi de les dades, tant quantitatives com qualitatives.

Aquesta darrera part és a la que l'obra dedica més pàgines i intenció. Per a ambdós supòsits, quantitatiu i qualitatiu, l'autor repassa les diferents etapes en el procés d'anàlisi, des de l'organització i reducció inicial de les dades, fins a la disposició i presentació dels resultats. Per fer-ho, es basa en la utilització de dos programes informàtics que es poden aplicar en l'anàlisi quantitativa i qualitativa de dades respectivament: el programa de càlcul Excel de Microsoft i el programa d'anàlisi qualitativa de dades NVivo.

Així, en el cas del programa Excel, s'expliquen els passos que cal realitzar per obtenir els índexs estadístics més bàsics, però també com construir gràfics i taules. Tot això a través d'una exposició aplicada a exemples pràctics i detallada mecànicament.

D'altra banda, en el cas de l'anàlisi qualitativa, l'autor parteix de les característiques i les funcionalitats més importants del programa NVivo, per anar explicant les diferents possibilitats que ofereix en relació amb les fases fonamentals d'una anàlisi de contingut. A continuació, mostra pas a pas i a través d'un conjunt de pràctiques, com utilitzar dites funcionalitats per dur a terme un procés complet d'anàlisi.

Finalment, l'autor dedica unes pàgines a la interpretació dels resultats i l'elaboració de conclusions, fent especial èmfasi en les limitacions que pot presentar l'aplicació d'un qüestionari, així com en els errors que es cometen de manera habitual en aquesta fase i que cal evitar.

Si haguéssim de destacar algun aspecte que mancaria en aquest llibre per completar una presentació integral de l'ús del qüestionari, seria la fase d'aplicació del qüestionari: per exemple, en relació amb la diversitat de situacions d'aplicació que podem trobar, aquelles condicions que cal garantir en aquesta fase per assegurar un cert nivell de rigor, diferents estratègies d'aplicació adaptades a col·lectius d'informants distints, resolució de possibles problemes o imprevistos, etc.

Malgrat tot, l'interès fonamental de l'obra consisteix precisament a il·lustrar de manera pràctica, sintètica i basada en experiències personals reals, com utilitzar correctament un qüestionari i com dues eines informàtiques concretes es poden aplicar a l'anàlisi de les dades recollides a través del qüestionari.


Mots clau

Qüestionari; Anàlisi quantitativa; Anàlisi qualitativa; Investigació; Ciències socials; Estadística; Disseny; Instruments de recerca.


L'autor

Francesc Martínez Olmo és pedagog i professor del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona. Especialitzat en el camp de desenvolupament professional i innovació institucional, imparteix docència i fa assessoraments sobre temes de metodologia i tècniques de mesurament i avaluació educatives a grups de recerca i d'innovació docent.

Altres títols de l'autor dedicats a aquest camp són: Mateo , J. i Martínez , F. (2005) L'avaluació alternativa dels aprenentatges. Quaderns de Docència Universitària, 3. ICE-UB; i Martínez , F. (2004) La investigación evaluativa. A Bisquerra, R. (Coord.) Metodología de la investigación educativa . Madrid: Ed. La Muralla.

 

 

 

 
Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005