Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca Nº 8 - Juny 2007
(ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006)
Ressenyes de llibres
 
 


 

Vasilachis de Gialdino, Irene (Coord.) (2006) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

ISBN: 84-9784-173-5

 Ressenya 5 (Juny, 2007). Garcia, I. Departament de Teoria i Història de l'Educació.
Universitat de Barcelona.


El contingut

Aquesta obra ens ofereix una visió condensada i alhora consistent de les perspectives més actuals dins del camp de la recerca qualitativa. No es tracta d'un recull exhaustiu dels diferents mètodes i tècniques existents, sinó d'una selecció elaborada dels enfocaments més estesos en aquest moment en l'àmbit de les ciències socials, des de la revisió dels mateixos a partir de les aportacions dels estudis més recents.

L'obra es compon de set capítols: els dos primers es dediquen respectivament a la presentació de les característiques i els components fonamentals d'un disseny de recerca qualitativa. A continuació s'ofereix una revisió d'algunes de les tradicions o estratègies més conegudes d'aquest camp de recerca: l'abordatge etnogràfic, la teoria fonamentada o Grounded Theory , aplicada a l'anàlisi de dades qualitatives, la història de vida i els mètodes biogràfics i els estudis de cas. Finalment, el darrer capítol se centra en la utilització dels anomenats CAQDAS ( Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software ) o programes informàtics específics per a l'anàlisi de dades qualitatives.

El llibre compta amb la participació de vuit autors amb diferents perfils i trajectòries d'estudi i de treball dins del camp de la recerca en ciències socials, els quals s'encarreguen del desenvolupament dels diferents capítols.

Es tracta, per tant, d'una aproximació pràctica basada en l'experiència dels autors més que no pas en plantejaments teòrics, en què es detallen les passes necessàries i les decisions implicades en l'abordatge de les diferents estratègies presentades. Malgrat això, no es deixa de banda la fonamentació conceptual i epistemològica, així com una perspectiva històrica sobre quina ha estat l'evolució de cada estratègia, aspectes que encapçalen cada capítol. Els autors tampoc no renuncien a tractar la dimensió ètica que acompanya cada enfocament de recerca, com a compromís que l'investigador assumeix per tal de garantir un treball (auto) crític i rigorós.

En definitiva, es tracta d'una obra directa, sintètica i a la vegada documentada i elaborada, que combina la sistematicitat en la presentació dels continguts amb una redacció agradable i fluida. Resultarà útil al lector que cerqui una exposició actualitzada, clara i acotada d'algunes de les estratègies de recerca qualitativa de més vigència en aquest moment.


Mots clau

Investigació qualitativa; ciències socials; etnografia; estudis de cas; anàlisi qualitativa.


Els autors i les autores

En l'elaboració d'aquest llibre participen vuit autors amb diferents perfils formatius i trajectòries en el camp de la recerca. Tots ells conflueixen en la seva tasca com a investigadors del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) d'Argentina, i del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTE). No ens referirem a cada autor en concret, però si que volem destacar el caràcter interdisciplinari de l'aproximació al tema, gràcies a l'especialització de cadascun d'ells en diferents àmbits d'estudi dins dels camps de la sociologia, les ciències polítiques, l'estadística, la informàtica, etc.

Irene Vasilachis de Gialdino, autora del primer capítol i coordinadora de l'obra, és doctora en Dret i llicenciada en Sociologia. En la seva tasca investigadora s'ha especialitzat en l'anàlisi del discurs, que combina amb la docència de postgrau i doctorat en diverses universitats d'Argentina i altres països. Entre els càrrecs més importants destaca el d'investigadora principal als centres CONICET i CEIL-PIETTE.

Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre qüestions metodològiques i temes relacionats amb el món del treball, des d'una perspectiva interdisciplinària que combina l'enfocament sociològic i jurídic amb el lingüístic. Les seves àrees d'interès són l'epistemologia, la metodologia qualitativa, l'anàlisi lingüística del discurs, la creació mediàtica i la política de representacions socials, la pobresa i els conflictes socials. Entre els seus principals títols podem trobar Métodos cualitativos. Los problemas teórico-epistemológicos (1992) Buenos Aires: CEAL; La construcción de representaciones sociales. Discurso político y prensa escrita. Un análisis sociológico, jurídico y lingüístico (1997) Barcelona: Gedisa y Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales (2003), Barcelona: Gedisa.

 

 

 
Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005