Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca Nº 9 - Octubre 2007
(ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006)
Ressenyes de llibres
 
 


 

Hart, C. (1998) Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. London: Sage.

ISBN: 07619-5975-0

 Ressenya 6 (Octubre, 2007). Garcia, I. Departament de Teoria i Història de l'Educació.
Universitat de Barcelona.


El contingut

Aquesta obra introdueix al lector en el procés de revisió de literatura referida a una temàtica concreta objecte d'investigació. Aquest procés pot identificar-se per exemple en la fase inicial d'elaboració d'una tesi doctoral o d'una proposta de recerca, d'un projecte d'investigació vinculat a un màster o, de fet, a qualsevol treball de recerca que requereixi situar l'estat de l'art en relació al coneixement existent sobre el tema estudiat. L'autor fa referències explícites a cada una d'aquestes situacions i aporta algunes especificacions del procediment que cal emprar en cada cas. L'aproximació realitzada a l'activitat de revisió de literatura es situa més còmodament en el camp de les ciències socials i les humanitats, tot i que pot resultar d'utilitat en qualsevol àrea d'investigació.

El llibre desenvolupa el concepte de revisió de literatura dins dels processos de recerca i ofereix orientació, estratègies i recursos concrets per dur-la a terme. D'una banda, proporciona els criteris per clarificar el propòsit de l'estratègia, així com les pautes per iniciar el procés d'acord amb els objectius establerts i partint de la identificació dels recursos necessaris. D'altra banda, desenvolupa la dimensió del procés de revisió de literatura, en tant que procediment per a la gestió de la informació. El seu caràcter introductori i el seu estil pràctic i assequible converteixen aquest llibre en un recurs d'utilitat per a la formació d'investigadors novells, tant en un sentit metodològic com epistemològic. S'adreça tant als formadors de professionals de la recerca, com als propis destinataris, als quals pot resultar útil com a eina d'autoformació . El seu enfocament didàctic no comporta una rebaixa de la complexitat del contingut ni dels procediments exposats. Pel contrari, els exemples d'obres i referents escollits per l'autor per il·lustrar models i tècniques comparteixen un nivell elevat de dificultat, malgrat correspondre a tipus de pensament i d'escriptura molt diferents.

La fase de revisió de literatura en un projecte de recerca pot esdevenir una activitat desbordant per als recercadors novells, per la dificultat que implica orientar-se entre el gran volum d'informació disponible en relació a qualsevol tema. Aquesta obra ofereix orientacions per cercar el coneixement existent sobre un tema determinat, analitzar i interpretar els arguments i les idees contingudes als textos acadèmics, identificar i representar gràficament les perspectives presentades, construir casos per explorar un tema, etc. En definitiva, es tracta d'una obra que cobreix de forma pràctica i comprensiva totes les dimensions involucrades en el procés de revisió de literatura, des de l'accés, l'anàlisi, la comprensió i l'explotació del contingut dels textos seleccionats, fins a la seva reelaboració i redacció, seguint un procediment sistemàtic.

El llibre es troba organitzat en set capítols i cinc annexos, al llarg dels quals l'autor fa progressar la temàtica de forma lògica i integradora. El capítol primer es centra en la definició del que s'entén per revisió de literatura, les habilitats específiques que requereix posar en joc i les implicacions afegides quan s'utilitza en l'àmbit de la recerca. El capítol segon es dedica a la identificació del propòsit de la revisió de literatura i al tractament que ha de rebre aquesta qüestió, en relació a elements com la història i l'estructura del coneixement disponible en un camp d'estudi particular. El capítol tercer es focalitza en el desenvolupament de les habilitats necessàries per reconèixer i interpretar el disseny d'investigació subjacent a les publicacions científiques. El capítol quart es dedica a examinar i valorar diferents modalitats d'argumentació, tot contextualitzant-les en els models epistemològics corresponents en cada cas. El capítol cinquè explora diverses opcions retòriques per a l'organització i l'expressió de les idees (analogia i homologia, definició, comparació, etc.), tant des del punt de vista de l'anàlisi de dels textos, com de la pròpia construcció de significats en l'elaboració de la revisió en si. El capítol sisè es focalitza sobre els mecanismes d'estructuració i organització conceptual de la informació en els estadis previs a la redacció. Finalment, el capítol setè es concentra en la fase d'elaboració pròpiament dita, parant especial atenció als recursos estilístics del procés de redacció i a la coherència interna amb el disseny de la recerca en que s'integra.

Dins de cada capítol, trobem una breu introducció dels aspectes que seran tractats i al final s'aporten una sèrie d'exemples que permeten il·lustrar de forma pràctica el contingut desenvolupat dins del capítol, als quals l'autor va fent referència al llarg de les diferents seccions. Els exemples es presenten en forma de dues columnes, la columna de la dreta mostra el text objecte d'anàlisi, mentre la de l'esquerra ofereix els comentaris de l'autor i les seves orientacions per llegir el text. L'autor fa un ús ampli de figures, gràfics i taules que faciliten una representació més clara i estructurada de determinats aspectes.

Els cinc annexos es dediquen respectivament a la contextualització de la revisió de literatura dins l'estructura general de la proposta de recerca; la presentació de diferents sistemes de citació de referències bibliogràfiques; la proposta d'una possible estructura per a la presentació d'una tesi doctoral o similar; el suggeriment de sistemes i tècniques per classificar, etiquetar i gestionar la informació durant el procés d'elaboració de la revisió de literatura; l'oferiment d'una sèrie de recomanacions sobre el que cal fer i el que cal evitar en el procés de revisió per facilitar l'autocorrecció.

En conclusió, es tracta d'una obra que proveeix d'una base útil per comprendre i orientar un procés eminentment experiencial, explicitant de forma sistemàtica aquells aspectes que resten implícits durant el procés de revisió. Es pot dir que treu a la llum el que representa una bona part de l'activitat acadèmica i que pot estimular intel·lectualment l'imaginari dels estudiants i dels recercadors novells respecte el que significa l'aventura de la investigació.


Mots clau

Investigació; revisió de literatura; ciències socials; tesis doctoral; mètodes de recerca.


L'autor

Chris Hart és sociòleg de formació. Actualment és professor de Information Studies a la University of Central England a Birmingham. Amb més de 20 anys d'experiència docent i investigadora en el camp de la gestió de la informació, té una àmplia expertesa en els mètodes i les tècniques d'anàlisi en que es basa la revisió de literatura.

 

 

 

 
Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005