Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca Nº 10 - Maig 2008
(ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006)
Ressenyes de llibres
 
 


 

Cone, J.D i Foster, S.L. (2006) Dissertations and Theses From Start to Finish. Psychology and Related Fields (2a ed.) Washington: American Psychological Association.

ISBN: 1-59147-362-4

 Ressenya 7 (Maig, 2008). Garcia, I. Departament de Teoria i Història de l'Educació.
Universitat de Barcelona.


El contingut

El primer que es pot dir d’aquesta obra és que fa honor al seu títol: tesis des del començament fins a la finalització. En efecte, una de les seves majors aportacions és que aconsegueix posar en joc de forma equilibrada i entrellaçada tant la concepció, preparació i desenvolupament del treball de recerca, com la seva planificació, organització i redacció per a la posterior presentació i avaluació pública. Tot i que pot esdevenir útil com a guia general per a la planificació, execució i completació de qualsevol recerca científica, el seu màxim interès prové del fet de centrar-se específicament en les particularitats del procés d’elaboració d’una tesi doctoral.

L’elaboració d’una tesi doctoral implica un treball llarg i feixuc de creixement i construcció personal i acadèmica de l’investigador, que aquest realitza en solitari en bona part. Els autors, plenament conscients i sabedors d’aquest procés, proposen una lectura d’acompanyament, en part tècnica, però sobretot “mentoritzadora”, a través de la qual expliquen què és, com és i quin sentit té desenvolupar una tesi doctoral. Amb aquesta intenció, fan un recorregut per les fases fonamentals del seu desenvolupament, parant especial atenció a aquells moments i aspectes més crítics i que poden representar major dificultat. Així, podríem dir que la funció d’aquest llibre és similar a la d’un bon tutor o director de tesi: orientar, fonamentar, encoratjar i donar seguretat al doctorand, en el seu pas per les diferents fases d’elaboració del treball. Per aquest motiu, pot ser una referència recomanable en els estudis de doctorat, com a complement dels cursos de formació i també de la tasca de tutela o tutorització de tesis.

La consulta d’aquest llibre pot esdevenir una ajuda tant des del punt de vista pràctic i logístic, com també emocional, doncs facilita assessorament pel que fa a aspectes tan diversos com: la definició de l’objecte d’estudi i la formulació de preguntes de recerca, la selecció dels tutors més adequats, la programació i la calendarització de treball, els components normatius i ètics que cal contemplar en una recerca, la identificació dels membres del tribunal, els elements d’etiqueta i protocol en l’acte de defensa de la tesi, etc.

Tanmateix, aquest llibre no s’ha de prendre en cap cas com a un manual en el que basar-se per dissenyar i fonamentar el marc metodològic d’una recerca. Si es fa, probablement la lectura esdevindrà decebedora. L’obra es proposa més aviat actuar com a complement d’un procés de formació més ampli en el camp de la investigació, com podria ser un programa de doctorat. Es tracta, per tant, d’orientar en l’aplicació pràctica d’aquells coneixements que tenen a veure amb el desenvolupament d’un procés de recerca de l’abast d’una tesi doctoral.

L’estil utilitzat pels autors és força didàctic: cada capítol es dedica a un aspecte concret que correspon a una fase en el desenvolupament d’una tesi doctoral. El contingut dels capítols es troba organitzat en apartats temàtics d’una extensió força homogènia. El text s’acompanya de diagrames i figures, així com exemples o formularis extrets d’altres obres de referència, que permeten il·lustrar adequadament els continguts tractats. A més a més, al final de cada capítol s’inclou un llistat o checklist de “to dos”, que recull els elements clau a tenir en compte en relació als continguts del capítol tractat, de manera que el lector pugui autoavaluar l’adequació del seu treball punt per punt. Tots aquests recursos faciliten el seguiment de la seqüència lògica que acompanya l’elaboració del treball.

El llibre va adreçat especialment a llicenciats en psicologia i camps afins, tot i que el plantejament és suficientment obert i versàtil com per resultar adaptable a molts altres àmbits d’estudi de les humanitats i les ciències socials, com per exemple l’educatiu.

En aquest segona edició, els autors han actualitzat el text per fer referència als estàndards més nous pel que fa al discurs sobre recerca en ciències del comportament, però també per incorporar elements específics per exemple sobre ètica de la recerca, recursos estilístics i ús de recursos i programes informàtics en les diferents fases de la recerca. El llibre ofereix, per tant, un conjunt de referències útils i actualitzades sobre els continguts de cada capítol, amb el valor afegit de presentar-se organitzades per temàtiques més específiques.

Es tracta, per tant, d’una obra completa que d’una banda proporciona respostes a preguntes de diferent naturalesa, i a la vegada suggereix qüestions que un estudiant de doctorat hauria de plantejar-se. En aquest sentit, l’honestedat i l’expertesa amb la que els autors s’aproximen a les diferents temàtiques, aporten al lector una perspectiva diferent, més vivencial, que contribueix a il·luminar un procés ple de complexitat com ho és l’elaboració d’una tesi doctoral des de l’inici fins a l’acabament.


Mots clau

Tesis doctoral; metodologia d’investigació; psicologia.


L'autor

John D. Cone

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Stanford i màster i doctorat per la Universitat de Washington, ha desenvolupat la seva carrera docent en diverses universitats dels EEUU. És soci de l’American Psycological Association i de l’American Psycological Society i membre de l’Association for Behaviour Analysis. Els seus interessos de recerca inclouen el desenvolupament de metodologies d’avaluació ideogràfica i el desenvolupament implementació i avaluació de serveis a gran escala. És autors de varies obres entre les quals destaca: Evaluating outcomes: Empirical Tools for effective practice publicada l’any 2001.

Sharon L. Foster

Llicenciada i doctora en psicologia per la State University of New York i actualment professora de l’Alliant International University a San Diego, California, ha treballat com a editora de publicacions com la revista Behavioral Assessment i el Jornal of Consulting and Clinical Psychology i va ser sòcia del Center for Advanced Study in the Behavioural Sciences. Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles sobre temàtiques relacionades amb la metodologia de recerca, concretament sobre fonaments del mesurament o teoria psicomètrica i disseny d’investigació.

 

 

 

 
Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005