Programa de formació en Docència

Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell

Destinataris: Professorat novell de la UB i becaris amb tasques docents assignades.

Titulació: Màster propi UB, adaptat a Bolonya, de 60 crèdits ECTS.

Objectiu general: Aportar una formació bàsica al professorat novell que li permeti desenvolupar el procés de professionalització com a docent universitari

Els 60 crèdits ECTS estant repartits en 2 cursos acadèmics, amb trobades setmanals per a realitzar tallers sobre temes de docència. El seguiment del professorat novell es realitza amb un sistema de mentories. L’avaluació es continuada al llarg dels dos cursos. Com a eina de seguiment i avaluació s’utilitza un portafoli on es recullen les reflexions sobre la seva pràctica docent. Aquest portafoli es el que presenten i defensen com a TFM per obtenir el títol de màster.

Formació permanent

Pròpia de l’ICE

Destinataris: Professorat de la UB

Objectiu general: Formació de tipus generalista, específica o monotemàtica, en competències docents:

 • Metodològica
 • Planificació i gestió de la docència
 • Comunicació
 • Interpersonal
 • Treball en equip
 • Innovació

Modalitats: Es realitza una oferta general de tallers presencials, semipresencials i en línia; jornades d’intercanvi d’experiències; bones pràctiques docents.

Els Coordinadors de Formació de Centre a cada una de les facultats de la UB, ens permet obtenir informació sobre les necessitats formatives generals i específiques del professorat.

A demanda dels centres

S’ofereix formació i assessorament a facultats i departaments de la UB que plantegen necessitats específiques. Les demandes es canalitzen a través dels Coordinadors de formació de centre.

:: Sol·licitud d'activitats d'assessorament i formació

Formació en tutoria

Destinataris: Professorat tutor, coordinadors de PAT i professorat interessat en exercir de tutor.

Objectiu general: Oferir formació, recursos i assessorament als coordinadors dels PAT i al professorat tutor, per facilitar-los el seguiment dels estudiants des de la transició secundària-universitat fins a les sortides professionals.

Les temàtiques dels tallers que s’ofereixen són:

 • Tutoria Universitària. Gestió de la tutoria grupal i individual
 • Com aprenen els estudiants. Hàbits i tècniques d’estudi a la universitat.
 • Adquisició de competències transversals a la Universitat. Quin paper hi pot jugar la tutoria?
 • Recursos UB útils per al professorat tutor
 • Alumnes amb necessitats especials

Des de la secció es gestiona un espai al Campus Virtual UB: Espai del tutor/a on s’ofereix accés a la informació bàsica de la UB (recursos, normatives, informes, dades estadístiques), expedient dels estudiants tutoritzats i informació sobre les activitats del Servei d’Atenció a l’Estudiant adreçada als estudiants.

Formació en idiomes

Anglès per a la docència*

Destinataris: Professorat que imparteix o té previst impartir la docència d’alguna matèria en anglès, dins dels plans d’estudis UB.

Objectiu general: Proporcionar recursos i suport al professorat que ja imparteix o es prepara per impartir docència en anglès i millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat. Ha de servir per estimular i ajudar als estudiants a adquirir les competències lingüístiques en aquest idioma.

*Actualment només s’ofereix llengua anglesa, però està prevista la possibilitat d’oferir formació en altres llengües.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments