Programa de formació en Docència

Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell

Destinataris: Professorat novell de la UB i becaris amb tasques docents assignades.

Titulació: Màster propi UB, adaptat a Bolonya, de 60 crèdits ECTS.

Objectiu general: Aportar una formació bàsica al professorat novell que li permeti desenvolupar el procés de professionalització com a docent universitari

Els 60 crèdits ECTS estant repartits en 2 cursos acadèmics, amb trobades setmanals per a realitzar tallers sobre temes de docència. El seguiment del professorat novell es realitza amb un sistema de mentories. L’avaluació es continuada al llarg dels dos cursos. Com a eina de seguiment i avaluació s’utilitza un portafoli on es recullen les reflexions sobre la seva pràctica docent. Aquest portafoli es el que presenten i defensen com a TFM per obtenir el títol de màster.

Formació permanent

Pròpia de l’ICE

Destinataris: Professorat de la UB

Objectiu general: Formació de tipus generalista, específica o monotemàtica, en competències docents:

 • Metodològica
 • Planificació i gestió de la docència
 • Comunicació
 • Interpersonal
 • Treball en equip
 • Innovació

Modalitats: Es realitza una oferta general de tallers presencials, semipresencials i en línia; jornades d’intercanvi d’experiències; bones pràctiques docents.

Els Coordinadors de Formació de Centre a cada una de les facultats de la UB, ens permet obtenir informació sobre les necessitats formatives generals i específiques del professorat.

A demanda dels centres

S’ofereix formació i assessorament a facultats i departaments de la UB que plantegen necessitats específiques. Les demandes es canalitzen a través dels Coordinadors de formació de centre.

:: Sol·licitud d'activitats d'assessorament i formació

Formació en tutoria

Destinataris: Professorat tutor, coordinadors de PAT i professorat interessat en exercir de tutor.

Objectiu general: Oferir formació, recursos i assessorament als coordinadors dels PAT i al professorat tutor, per facilitar-los el seguiment dels estudiants des de la transició secundària-universitat fins a les sortides professionals.

Les temàtiques dels tallers que s’ofereixen són:

 • Tutoria Universitària. Gestió de la tutoria grupal i individual
 • Com aprenen els estudiants. Hàbits i tècniques d’estudi a la universitat.
 • Adquisició de competències transversals a la Universitat. Quin paper hi pot jugar la tutoria?
 • Recursos UB útils per al professorat tutor
 • Alumnes amb necessitats especials

Des de la secció es gestiona un espai al Campus Virtual UB: Espai del tutor/a on s’ofereix accés a la informació bàsica de la UB (recursos, normatives, informes, dades estadístiques), expedient dels estudiants tutoritzats i informació sobre les activitats del Servei d’Atenció a l’Estudiant adreçada als estudiants.

Formació en idiomes

Anglès per a la docència*

Destinataris: Professorat que imparteix o té previst impartir la docència d’alguna matèria en anglès, dins dels plans d’estudis UB.

Objectiu general: Proporcionar recursos i suport al professorat que ja imparteix o es prepara per impartir docència en anglès i millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat. Ha de servir per estimular i ajudar als estudiants a adquirir les competències lingüístiques en aquest idioma.

*Actualment només s’ofereix llengua anglesa, però està prevista la possibilitat d’oferir formació en altres llengües.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments