Sol·licitud d'activitats d'assessorament i formació

1. La persona que proposa el curs s'ha d'adreçar al coordinador/a de formació, que complimentarà, el següent formulari de sol·licitud. El coordinador/a de formació haurà d'indicar el tipus d'activitat que es proposa: acreditació, coorganitzada o assessorament.
2. És el coordinador de formació qui, un cop valorada positivament la proposta formativa, fa arribar la sol·licitud a la cap de Secció de Formació del Professorat Universitari (Dra. Teresa Pagès – tpages@ub.edu -).
3. En el termini màxim de 15 dies, un cop rebut el formulari, es comunicarà l'acceptació o desestimació de la proposta. En cas que es decideixi desestimar, s'indicaran els motius.
4. L'ICE obrirà un formulari d'inscripció en línia per a l'activitat formativa. L'adreça d'aquest formulari es farà arribar al coordinador de formació de centre amb còpia al responsable de l'activitat.
5. Abans de començar el curs, es farà arribar al responsable l'acta i els fulls d'assistència, que s'hauran de lliurar a la secretaria de l'ICE degudament complimentats i signats un cop finalitzada l'activitat.
6. L'ICE procedirà a la certificació de l'activitat a tots els participants APTES i al/s formador/s. Els certificats es penjaran a l'espai PDI o s'envaran per correu, per al personal de la UB. Per els inscrits externs a la UB, se'l hi enviarà per correu.
7. La no inscripció dels participants o el no lliurament de les actes i els fulls d'assistència suposarà la no acreditació de les persones participants.

Què fer si la sol·licitud es realitza a posteriori, un cop iniciada o finalitzada l'activitat?

Un cop rebuda la sol·licitud de reconeixement d'activitat a través del coordinador de formació i acceptada per la cap de la Secció de l'ICE, s'obrirà un aplicatiu perquè els participants del curs es puguin inscriure. Si en 15 dies no es completa la inscripció, s'entendrà que es desisteix de l'acreditació i que, per tant, ni els participants ni els formadors tindran certificat. En aquest cas, el responsable de l'activitat formativa ho haurà de fer saber a les persones afectades (formadors i alumnes).

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments