Coordinació

La coordinació del màster es realitza a través de la Comissió de Coordinació. Aquesta Comissió és l’encarregada de planificar, gestionar i valorar totes les activitats del màster, vetllar pel correcte desenvolupament del seu contingut i decidir respecte al que no està regulat per les disposicions de la Universitat de Barcelona. Està integrada pels directors i coordinadors del màster, professorat de la UB i dos alumnes del màster.


Funcions

- Gestionar el desenvolupament del màster
- Fer el seguiment i l'anàlisi del programa de formació, introduint-hi els canvis adequats per a la seva millora
- Coordinar el funcionament de la Comissió de Seguiment
- Valorar i aprovar les sol·licituds de convalidació de mòduls o cursos
- Qualsevol altra funció que li correspongui

  •  

excel BKC HUBc