Mentoria

La mentoria és una modalitat específica de tutorització en què un professor d’àmplia experiència docent s’encarrega de seguir i supervisar el procés de formació d'un professor novell, d’orientar-lo en la seva pràctica docent i de guiar-lo en el procés de desenvolupament professional.


Funcions

- Tutoritzar el procés d’aprenentatge del professorat novell
- Acompanyar-lo en la seva integració al departament, la titulació i la facultat
- Assessorar-lo en la selecció de recursos docents
- Ajudar-lo a prendre decisions per millorar la docència
- Motivar-lo a innovar i a comunicar les seves inquietuds i experiències
- Orientar-lo cap a la reflexió en el seu procés de creixement professional


Compromisos

- Acceptar la responsabilitat de realitzar la mentoria durant els dos cursos acadèmics del màster
- Assistir a les sessions de coordinació que es programin al llarg del màster
- Reunir-se amb el novell per tal d’analitzar, avaluar i reflexionar sobre els continguts treballats en els diferents tallers del màster
- Elaborar un informe del funcionament de la mentoria al final de cada curs acadèmic
- Col·laborar en el seguiment i valoració de la Carpeta Docent Reconeixement: El professorat mentor obtindrà el reconeixement explícit per part de la Universitat de Barcelona de la seva participació en aquest programa.


Reconeixement

El professorat mentor obtindrà el reconeixement explícit per part de la Universitat de Barcelona de la seva participació en aquest programa, el qual tindrà efectes tant per la seva avaluació docent com pel que fa al Pacte de Dedicació Acadèmica.

 

excel BKC HUBc