Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster és iniciar un procés de formació del professorat novell de la UB que l'ajudi a millorar el seu desenvolupament professional.

Els seus objectius específics són:

  - Desenvolupar metodologies, sistemes d'organització docent i tutorial, propostes d'utilització de materials docents i procediments d'avaluació que ajudin a millorar l'aprenentatge.
 • - Afavorir una millora continuada de la docència, impulsar la innovació docent i proporcionar suport específic als ensenyaments.
 • - Impulsar el treball en equips docents i l'intercanvi d'experiències docents.
 • - Millorar el procés d'avaluació de la docència i impulsar el reconeixement de la docència de qualitat.
 • - Donar suport a la tasca docent, així com ampliar i contextualitzar les accions de formació i d'assessorament al professorat.
 • - Millorar els sistemes i les formes de comunicació sobre temes docents en el si de la universitat.

 

Competències

Una docència de qualitat requereix una preparació rigorosa del professorat i treball en equip , ja que és difícil que una sola persona pugui gestionar la complexitat que suposa la docència en l'actual context universitari. La formació del professorat i la professionalització de la tasca docent són algunes de les respostes a l'exigència de qualitat i d'excel·lència. En aquest sentit , aquest màster ha de facilitar al professorat l'adquisició de competències que li permetin :

  - Desenvolupar un pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent.
 • - Gestionar els processos d’ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i coherent.
 • - Planificar, utilitzar i avaluar el funcionament de diferents metodologies de treball, on l’estudiant tingui un paper actiu en el procés educatiu.
 • - Utilitzar adequadament diferents recursos docents, atenent al paper especial que tenen les TIC en el context actual.
 • - Utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives en el treball docent.
 • - Tutoritzar l’alumnat en el seu procés de formació personal i professional.
 • - Treballar en equips docents.
 • - Planificar el procés docent, analitzar-ne l'aplicació i adequació, fer-ne l’avaluació i proposar accions de millora
 • - Avaluar la pròpia activitat docent i analitzar-la amb esperit crític.
 • - Afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitària.

 

 

excel BKC HUBc