CLIP - ICE / MARÇ 2014

 

 

Presentació

Metodologia

 

Cursos

Ús de tecnologies en educació

Orientació i seguiment

Estratègies didàctiques

Creativitat amb recursos multimèdia
Matrícula tancada

Coaching educatiu: claus per l'autolideratge i el treball en equip
Matrícula tancada

Estratègies d'avaluació de competències
Matrícula tancada

Entorns innovadors d'aprenentatge
Matrícula tancada

Educació emocional
Matrícula tancada

Didàctica multisensorial de les ciències un nou mètode inclusiu i transdisciplinari
Matrícula tancada

Introducció al mobile learning
Matrícula tancada

Promoció l'autoestima de l'alumnat i del professorat
Actualitzat
Matrícula tancada

Com aprendre i ensenyar competències bàsiques
Matrícula tancada
Intel·ligències múltiples i videojocs Nou
Matrícula
tancada
 
   

Les activitats organitzades per l'ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament.

Els certificats d'aquests cursos s'incorporen directament a l'expedient de formació del professor/a (XTEC) i es podran utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Calendari Horari Duració Període de matrículació Preu

Del 18 de març al 6 de juny de 2014

curs virtual

40 hores

A partir del 28 de gener de 2014

90 €

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.
No es retornarà l’import de la matrícula llevat de casos de malaltia greu de l’alumne o d’altres casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.
Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Informació
Telèfon: 934 021 024
www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments