Curs Superior Universitari en Plans i Fons d’Ocupació – 2019/20 –

Objectius

El Curs Superior Universitari en Plans i Fons d’Ocupació és un conjunt de tres mòduls dissenyats a mida, fruit de la col·laboració entre l’Àrea de Formació Complementària de la Universitat de Barcelona, la Càtedra ICEA-UB d’Assegurances i Fons de Pensions i l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.

El Curs té per objecte dotar a tots els seus participants dels coneixements i eines necessàries per poder exercir de la millor manera possible les seves funcions com a membres de les Comissions de Control. Mitjançant el primer mòdul, de nivell inicial, es pretén analitzar els diferents Pilars de la protecció social a Espanya i en com es financen, incidint en la composició, funcions i responsabilitats de les Comissions de Control, i donar a conèixer els aspectes jurídics, financers i comptables bàsics relacionats amb els plans i fons de pensions.

En el segon mòdul del curs, de nivell mig, s’estudiarà de forma exhaustiva els diferents instruments de la previsió social complementària, explicarem el bon govern en les Comissions de Control, i seguirem estudiant diferents aspectes jurídics, financers i comptables. Finalment, l’objectiu del tercer mòdul, de nivell avançat, és aprofundir en els principals conceptes financers i actuarials que incideixen de manera directa en el funcionament i control dels plans de pensions d’ocupació, així com reflexionar sobre la inversió socialment responsable.

 

Continguts

El Curs Superior Universitari en Plans i Fons d’Ocupació s’estructura en els 3 mòduls que es descriuen a continuació, cada un d’ells dividit en 6 sessions:

Mòdul 1 – Nivell Inicial (30h.)

 1. Sistemes de protecció social a Espanya I: els diferents pilars de la protecció social i el seu finançament.
 2. Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions I: composició, funcions i responsabilitats.
 3. Aspectes jurídics dels plans de pensions I: elements constituents i elements personals dels plans de pensions.
 4. Control d’inversions I: la Declaració de Principis de Política d’Inversió (el “Mandat de Gestió”). La gestió dels riscos.
 5. Conceptes comptables bàsics i Comptes Anuals.
 6. Objectius de la política estratègica d’inversions.

 

Mòdul 2 – Nivell mig (30h.)

 1. Sistemes de protecció social a Espanya II: la previsió social complementària i els seus instruments. Els sistemes de plans de pensions i les seves modalitats.
 2. Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions II: bon govern.
 3. Aspectes jurídics II: especificacions dels reglaments dels plans de pensions. El sistema d’ocupació.
 4. Control d’inversions II: informes de gestió.
 5. Instruments financers I: actius monetaris i renda fixa
 6. Instruments financers II: renda variable, divises i derivats.

 

Mòdul 3 – Nivell avançat (30h.)

 1. Sistemes de protecció social III: elements biomètrics, envelliment i sostenibilitat.
 2. Control d’inversions III: Revisió Financer Actuarial.
 3. Atribució de Rendiments i Resultats.
 4. Introducció als conceptes financers i actuarials dels plans de pensions.
 5. Inversió socialment responsable.
 6. Instruments financers III: Inversió Alternativa.

 

Metodologia

Cada un dels mòduls que componen el curs s’impartirà en modalitat presencial mitjançant sis sessions formatives de cinc hores cadascuna.

Les sessions formatives s’estructuren mitjançant:

 • Classe magistral, en què s’explicaran els conceptes corresponents al mòdul.
 • Workshop, aplicació del mètode del cas per desenvolupar les habilitats i procediments associats als continguts tractats en cada mòdul
 • Test de la sessió, en la qual s’avaluarà els continguts del mòdul.

De les cinc hores estimades per a cada mòdul, a la classe magistral li corresponen 3 hores, i al workshop les 2 hores restants, en què s’inclou el test.

El curs s’impartirà en idioma català.
 

Equip acadèmic

Direcció acadèmica: Xavier Varea Soler

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professor de Matemàtica Economia Financera i Actuarial de la mateixa universitat. És director de la càtedra ICEA-UB d’assegurances i fons de pensions.

Coordinació: Oriol Roch Casellas

Doctor en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professor de Matemàtica Economia Financera i Actuarial de la mateixa universitat.

Tutoria experta

Valentín Arroyo Jiménez (arroyovalentin@bancsabadell.com)

Jorge Bentué Arantegui (BentueJ@bancsabadell.com)

Manuela Bosch Príncep (manubosch@ub.edu)

M.Mercè Claramunt Bielsa

Juan Luís Domínguez (jldominguez@ub.edu)

Mercedes Galisteo Rodríguez (mgalisteo@ub.edu)

Jordi Giménez Maluenda (jgimenez@ccoo.cat)

Antonio Goicoechea Argúl

Félix Herrero Alarcón (juridica.mad@consultoradepensiones.com)

Mariano Jiménez Lasheras (mjimenez@consultoradepensiones.com)

Enric Pociello García (pociello@consultoradepensiones.com)

Oriol Roch Casellas (oroch@ub.edu)

 

Calendari

El curs impartirà entre els mesos de novembre de 2019 i maig de 2020.

L’horari de cadascuna de les sessions serà de 9:00-11:00h i de 11:30-14:30h.

 

Mòdul Sessió Contingut Data
Primer mòdul. Nivell Inicial 1 Comssions de Control del Pla i del Fons de Pensions I: composició, funcions i responsabilitats 29 d’octubre de 2019
2 Aspectes jurídics dels plans de pensions I: elements constituents i elements personals dels plans de pensions 5 de novembre de 2019
3 Control d’inversions I: la Declaració de Principis de Política d’Inversions (el «Mandat de Gestió». La gestió dels riscos 12 de novembre de 2019
4 Objectius de la política estratègica d’inversions 19 de novembre de 2019
5 Conceptes comptables bàsics i Comptes Anuals 26 de novembre de 2019
6 Sistemes de Protecció Social a Espanya I: els diferents pilars de la previsió social i el seu finançament 3 de desembre de 2019

 

Mòdul Sessió Contingut Data
Segons mòdul. Nivell Mig 1 Sistemes de protecció social a Espanya II: la previsió social complementària i els seus instruments. Els sistemes de plans de pensions i les seves modalitats. 14 de gener de 2020
2 Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions II: bon govern 21 de gener de 2020
3 Aspectes jurídics II: especificacions dels reglaments dels plans de pensions. El sistema d’ocupació. 28 de gener de 2020
4 Control d’inversions II: informes de Gestió 11 de febrer de 2020
5 Instruments financers I: actius monetaris i renda fixa 18 de febrer de 2020
6 Instruments financers II: renda variable, divises i derivats 25 de febrer de 2020

 

Mòdul Sessió Contingut Data
Tercer mòdul. Nivell Avançat 1 Sistemes de protecció social III: elements biomètrics, envelliment i sostenibilitat 17 de març de 2020
2 Control d’inversions III: revisió financer actuarial 24 de març de 2020
3 Atribució de rendiments i resultats 31 de març de 2020
4 Introducció als conceptes financers i actuarials del pla de pensions 21 d’abril de 2020
5 Inversió socialment responsable 28 d’abril de 2020
6 Instruments financers III: inversió alternativa 5 de maig de 2020

 

Avaluació

L’avaluació dels participants en cada un dels blocs del curs consisteix en:

 • La realització dels 6 test corresponents a cada un dels mòduls que es portaran a terme al final de cada un d’ells.
 • La participació activa en les activitats de Workshop.

 

Els tests es consideren superats si es respon correctament, com a mínim, el 50% de les preguntes de cada un. La qualificació màxima és de 10, i la qualificació mínima per aprovar és de 5.

En cas de no superar algun dels test, al final del curs s’obrirà un període de recuperació.

Per superar el curs cal haver superat totes les proves d’avaluació (test) i haver assistit al 80% de les hores lectives).

 

Acreditació

La Universitat de Barcelona emetrà per a aquells alumnes amb titulació universitària que hagin superat el Curs un títol de postgrau. Per als alumnes sense titulació universitària s’emetrà un títol d’extensió universitària.

 

Ubicació

Les classes es duran a terme a a l’edifici de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona:

Avinguda Diagonal 690, 08034 Barcelona
Aula 1032

Parada de metro Palau Reial (L3)
 

Inscripció

Places limitades a 25 estudiants assignades en ordre d’inscripció.

Les places pel curs 2019-20 ja estan esgotades.