Pràctiques restauratives en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Model Belinda Hopkins. Curs ajornat per a l'octubre

Idioma activitat
Anglès
Castellà
Data
Modalitat
Presencial

Transforming Conflict Ltd
Transforming Conflict Ltd   
Belinda HOPKINS

Descripció

Aquest curs ofereix aprendre i posar en pràctica les pràctiques restauratives segons el model creat per Belinda Hopkins. Les persones inscrites cursaran els mòduls de l’1 al 4 amb l’objectiu de poder completar més endavant la seva formació, que les capacitarà per poder impartir formació segons l’esmentat model (formació de formadors).
Què són l’enfocament restauratiu i les pràctiques restauratives?

L’enfocament restauratiu suposa incorporar la mirada i les eines restauratives en l’àmbit educatiu (formal o no formal), familiar, laboral, judicial, penal o comunitari per tal de prevenir els conflictes o de resoldre’ls reparant les relacions malmeses, millorant la convivència i reforçant els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions. Vol posar l’accent en la comunitat, en la responsabilitat personal i en la confiança.


Objectius i continguts

•    Conèixer les pràctiques restauratives en la seva vessant preventiva («temps de cercle») com a mesura de suport universal que implica: conèixer, aprendre i practicar per tal de facilitar cercles per crear comunitat, cohesionar el grup i generar sentiment de pertinença.
•    Conèixer les pràctiques restauratives en la seva vessant resolutiva: aprendre a facilitar i a gestionar els conflictes i les situacions difícils utilitzant l’enfocament restauratiu i els seus 5 principis clau (reunions restauratives).
•    Tenir l’oportunitat de practicar les noves habilitats en un ambient agradable i de suport.
•    Explorar els valors que sustenten la nostra feina en comparació amb els que fonamenten l’enfocament restauratiu i les seves pràctiques.

Metodologia

•    Idioma anglès, amb traducció consecutiva al castellà
•    Metodologia dinàmica
•    Debat i intercanvi d’experiències

Formadores- facilitadores: doctores Belinda Hopkins i Mònica Albertí


        Transforming Conflict Ltd


Belinda Hopkins Dra. Belinda Hopkins (APRJC). Directora de Transforming Conflict, centre nacional sobre enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut al Regne Unit.

Belinda Hopkins ha estat pionera, amb un treball que inicià ja fa més de 19 anys, en el desenvolupament de l’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu i juvenil al Regne Unit i també a d’altres països. A principis dels anys 90, després del seu desenvolupament professional en l’educació secundària, va fundar Transforming Conflict, una de les entitats líders al Regne Unit en formació i assessorament en enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut. Actualment continua impartint personalment les formacions, escrivint llibres i articles, desenvolupant materials per a la formació i fent conferències tant en l’àmbit nacional (Regne Unit) com internacional.

El seu llibre Just Schools (JKP, 2004) va ser pioner en l’enfocament restauratiu en l’àmbit escolar, i Just Care (JKP, 2009) ho va ser en l’àmbit de menors. Les seves publicacions més recents inclouen un manual de capacitació de mediació entre iguals, The Restorative Classroom (Optimus, 2011); un manual per a les escoles, Improving Behaviour with Restorative Approaches (2013), i un treball més teòric, Restorative Theory in Practice (2015).

La seva tesi doctoral es va centrar en la implementació global de l’enfocament restauratiu. La Dra. Hopkins és una entusiasta de l’enfocament restauratiu i li apassiona compartir la idea que els valors, els principis i les pràctiques restauratives poden transformar comunitats i institucions. En els últims anys el seu treball s’ha centrat en l’àmbit de l’administració local, amb la difusió dels valors, les creences i els principis de les pràctiques restauratives a les entitats i als serveis que treballen amb infants i famílies.

Ha estat involucrada en el desenvolupament dels Estàndards nacionals de qualitat (pràctica) tant per a professionals com per a serveis, institucions i entitats, treballant en col·laboració amb el Restorative Justice Council (RJC) i el Ministeri d’Interior durant més de 10 anys. Va ser una de les primeres professionals acreditades pel RJC (APRJC) al Regne Unit, membre del Consell del RJC, i actualment forma part d’un grup de treball per a la millora dels estàndards de formació.

Dra. Mònica Albertí

•    Doctora en Educació. Màster en Pedagogia Social i Comunitària. Postgraduada en mediació. Llicenciada en Psicologia. Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, àmbits penal, comunitari i escolar. Formadora de formadors, assessora i promotora del desplegament de l’enfocament restauratiu global en l’àmbit escolar. Investigadora col·laboradora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Línies de recerca: mediació, enfocament restauratiu, participació i cultura de pau. Col·laboradora de Transforming Conflict, ICE-UB i SAIP Blanquerna, i de diferents projectes de l’Administració per a la promoció del paradigma restauratiu en l’àmbit escolar.

•    Membre del Grup de Treball de Pràctiques Restauratives de l’IDP-ICE.

•    Formadora de l’IDP-ICE en conflictes, mediació i pràctiques restauratives.


Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, batxillerat, FP, centres de formació d’adults, orientadors, professionals dels serveis educatius, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, mediadors i altres professionals relacionats amb l’educació formal i no formal i la gestió positiva dels conflictes.

Es prega que les persones inscrites es comprometin a assistir a les hores lectives, ja que cada nou element que es treballi es basarà en algun concepte previ ja treballat. Volem, també, crear un grup on tothom se senti segur per provar noves idees i habilitats. Si algú arriba tard o surt abans, aquest fet pot tenir un efecte en el sentiment de confiança i seguretat dels participants.

Calendari i horari

Del 23 al 29 d’abril de 2020
Dijous 23, divendres 24, dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 29: de 17 a 21 h
Dissabte 25: de 9 a 17 h*

* El dinar del dissabte correrà a càrrec de cada participant

Hores
Se certificaran 30 hores (27 de presencials i 3 de no presencials)

Requisits de certificació
Assistència al 80 % de les sessions i realització de les tasques orientades per les formadores

Places
20

Lloc
Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu
490 euros

Període d’inscripció: del 22 de gener al 17 d’abril de 2020

Inscripció per Internet:


Informació i/o consultes
idp.cursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’DP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per a participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb  els  termes  que  indiqui cada convocatòria.

Aquesta activitat està reconeguda com a formació pel centre de Mediació privat de Catalunya.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.