El treball per Projectes a l’Educació Secundària. Aprendre de forma competencial

Autor
Almazan Cano, À. ; Garcia i Pausas, T. ; Narváez Ferri, M. ; Palos, J. ; Vilalta Golet, R. M.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació.
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Docència i metodologia

Els canvis que ha experimentat la nostra societat tenen una forta incidència en els interessos, motivacions i circumstàncies d’aprenentatge dels joves. Per respondre a les necessitats i als reptes del món d’avui cal una pràctica docent que els contempli i apropi la realitat a l’àmbit escolar. El treball per projectes és una eina que facilita la integració d’aquests elements a l’aula, ja que posa en relació diverses estratègies i metodologies d’aprenentatge que orienten la finalitat de l'educació secundària obligatòria.

El procés de construcció del coneixement que segueix l’alumnat en desenvolupar un projecte implica la integració dels coneixements i dels nous aprenentatges de forma interdisciplinària i amb un grau molt elevat de funcionalitat. Aquest fet facilita la transferència dels sabers interioritzats, per abordar noves situacions i aprenentatges, on l’aplicació de destreses i coneixements adquirits siguin necessaris.

La funció del professorat és orientar el procés de construcció i reconstrucció d’aprenentatges, per tal de poder aportar els suports necessaris a l’alumnat en cadascuna de les fases del procés. Ara bé, per a que es doni un veritable aprenentatge competencial s’ha de potenciar que sigui l’alumnat qui es faci responsable, de forma autònoma, de l’elaboració i dels resultats.