Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 2

Autor
Aranda, X. ; Díaz, M. ; Formariz, A. ; Martínez, M. ; Masdeu, B. ; Núñez, N. ; Sáinz, I.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Educació i comunitat

Formació en competències bàsiques de persones adultes: la diversitat a l’aula 2. L’essència o allò que queda després de treure el superflu (II), amb una mostra d’activitats cooperatives i bibliografia comentada

En l’apartat primer d’aquestes “essències”, vam justificar la seva necessitat per la poca literatura existent sobre la diversitat a l’aula al nivell de les competències bàsiques de persones adultes. Vam plantejar una sèrie d’elements teòrico-­‐pràctics a tenir en compte i vam presentar una mostra d’activitats de treball cooperatiu a l’aula. Com explicàvem, pel volum de pàgines d’aquest document de “les essències” s’ha dividit en dos apartats.

Continuem en aquest segon amb una altra mostra d’activitats cooperatives a l’aula. Si les anteriors estaven més orientades a l’aprenentatge inicial de llengües i a aprenentatges més genèrics, aquesta mostra està pensada per a la formació instrumental i, més en concret, per a les classes d’alfabetització i postalfabetització. Tanmateix, algunes es poden dur a terme en diferents nivells canviant la complexitat de l’activitat. Com ens va passar quan vam discutir al grup de treball la conveniència de proposar una mostra d’activitats, teníem la sensació que algunes són excessivament senzilles o conegudes. No obstant això, és possible que continuï sent útil recordar que en qualsevol nivell es poden fer activitats col·∙laboratives que serviran per enriquir el conjunt classe i que, fins i tot, les més senzilles poden ser desconegudes o haver estat oblidada la seva utilitat per algun dels lectors possibles. En qualsevol cas, totes elles han estat practicades pels membres de l’equip de redacció en diferents moments.

Hem afegit també en aquest capítol una bibliografia de referència àmpliament comentada. Atès que la major part dels llibres sobre diversitat i inclusivitat estan pensats per primària i secundària, els hem llegit amb ulls de professorat d’adults. De manera que el comentari de cadascun d’ells no solament és un resum sinó un suggeriment en clau de formació de persones adultes. Introduïm aquesta bibliografia amb un intent de repensar la formació en competències bàsiques de persones adultes, perquè surti d’un cert ostracisme institucional o d’una rutina amb un horitzó curt. La societat del coneixement i de les desigualtats segurament està demanant una altra formació de persones adultes que promogui activament l’acostament de tots aquells sectors que, malgrat ells, estan instal∙lats en la pobresa sociocultural o estan lliscant vers ella.