Concurs Científic NanoEduca (4a edició)

Data

Descripció

El Concurs Científic NanoEduca és un esdeveniment sobre nanotecnologia dirigit a estudiants d’ESO i batxillerat

L’objectiu central d’aquesta activitat és mostrar la creixent importància que estan tenint la nanociència i la nanotecnologia, mitjançant el desenvolupament de pòsters científics. D’aquesta manera, s’ensenya als alumnes de secundària com es fa i es gaudeix la ciència i com es comparteixen els resultats i es comunica en els àmbits científics, a través d’un format de congrés que utilitza tots els ingredients del mètode científic: des de la recerca al laboratori fins a la presentació de resultats en un congrés científic.

El Concurs Científic NanoEduca té com a antecedent tot el que s’ha fet dins de les diferents activitats del I Festival de Nanociencia i Nanotecnologia: «10alamenos9» (projecte FECYT 9623), en concret l’activitat El nuevo nanomundo (http://10alamenos9.es/es/concursos/) i els anteriors concursos NanoEduca. Al mateix temps, també forma part del programa de formació NanoEduca per a professorat d’ensenyament secundari, amb una primera edició impulsada per la Universitat de Barcelona l’any 2015 i que posteriorment va passar a ser organitzat de manera conjunta per la mateixa Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa, del Departament d’Ensenyament.

La finalitat d’aquest Concurs Científic és oferir al professorat i a l’alumnat eines per introduir la recerca a l’aula de secundària i potenciar la participació en esdeveniments i propostes de comunicació científica dels alumnes.

La nanotecnologia requereix treballar de forma interdisciplinària, i aquest concurs  permet facilitar als nostres alumnes una aproximació apassionant al coneixement, on deixen de ser receptors passius d’informació i es converteixen en subjectes actius, en els quals la curiositat es converteix en el motor principal de les seves accions. 

Objectius  

 1. Millorar la capacitació professional i actualitzar els coneixements dels docents de secundària i la seva formació permanent.
 2. Fer palesa la presència cada vegada més habitual de productes amb components nanotecnològics en la vida quotidiana.
 3. Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar tecnologies d’interès general.
 4. Proporcionar a alumnat i professorat eines i recursos de divulgació i comunicació de la ciència.
 5. Capacitar l’alumnat per presentar el seu procés d’investigació en un format similar a un pòster científic.
 6. Reflexionar i argumentar respecte de les implicacions eticosocials de la introducció de la nanotecnologia en la vida quotidiana.
 7. Crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents en actiu.
 8. Potenciar les activitats científiques a través de la capacitació del professorat i les activitats relacionades amb aquesta capacitació a dins (nanokit) i fora (congrés final NanoEduca) de classe.

Programa consta de dues fases

Primera fase

Implementació a l’aula del NANOKIT – 15 hores

Novembre 2018- març 2019

Als diferents CRP catalans, es podrà adquirir un nanokit amb experiments nano i una guia didàctica on es presentaran els experiments, la seva relació amb el currículum de secundària i tot el material complementari que s’aporta en el nanomaletí. A partir d’aquí, cada professor implementarà a l’aula els experiments i les activitats plantejats al nanokit.

Els estudiants utilitzaran un nanokit didàctic que permet el contacte i aprenentatge de les eines i experiments nanotecnològics. A més, se’ls facilitarà una guia didàctica que els motivarà a endinsar-se en el fascinant món de la nanotecnologia. Amb l’ajuda d’aquesta guia didàctica, acompanyada amb la pràctica experimental estructurada en el nanokit, l’estudiant serà capaç d’executar experiments reals que milloraran el procés d’ensenyament-aprenentatge i l’enriquiran de manera dinàmica i activa.

L’adquisició del nanokit es farà a través dels centres de recursos pedagògics (CRP) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El temps màxim per disposar del nanokit serà de 3 setmanes.

Segona fase

Concurs Científic10 hores

1a part no presencial:

Videopresentació d’un pòster científic sobre experimentació amb el nanokit

Març - abril 2019

Els professors participants faran l’avaluació de l’experimentació a partir d’un formulari elaborat pels responsables de la formació. Durant la implementació dels kits els alumnes hauran d’elaborar un vídeo i un pòster, que presentaran durant aquesta darrera fase i que haurà d’incloure referències als aspectes ètics i socials relacionats amb la presència de la nanotecnologia en el nostre entorn.

Per tant, a través d’una activitat d’aprenentatge entretinguda i estimulant, s’espera que els alumnes desenvolupin un enteniment sòlid dels conceptes implicats en els experiments, alhora que es fomenta l’interès general per la ciència.

A cada escola, el professor participant crearà grups de 3 a 5 alumnes que faran un esbós descriptiu de la seva experiència a classe sobre nanotecnologia. L’esbós s’haurà de presentar amb format científic en un pòster, en el qual es detallaran els objectius, materials, mètodes, resultats i conclusions del treball.

A més es farà un vídeo científic, on a partir del coneixement adquirit a classe es farà una proposta d’una aplicació futura, es seguirà el métode científic i es valorarà l’originalitat, creativitat i la posada en escena dels participants.

Cada centre educatiu haurà de penjar un màxim de 3 vídeos de 2 minuts de durada. En aquests vídeos, el grup d’alumnes que representa el centre ha d’intentar resoldre un repte científic relacionat amb la nanotecnologia. La resta d’aspectes tècnics es detallaran en un futur.

2 part fase final presencial

 Dia a determinar de Maig 2019 - Paranimf de la Universitat de Barcelona

Dels vídeos participants se’n seleccionaran quinze, que correspondran a les quinze escoles finalistes. S’imprimirà i presentarà davant un tribunal un pòster, que haurà d’incloure l’experimentació a classe amb el nanokit, la resolució d’un nanorepte i referències als aspectes ètics i socials relacionats amb la presència de la nanotecnologia al nostre entorn.

Entitats organitzadores        

 • Universitat de Barcelona: Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) (www.ccit.ub.edu), NanodivulgaUB (http://www.ub.edu/laubdivulga/nanodivulga/) i Institut de Ciències de l’Educació (ICE) (http://www.ub.edu/ice/)
 • Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) (www.icn.cat)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.cat)
 • Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE - Dept. Ensenyament) (agora.xtec.cat/cesire)

Coordinador del projecte: Jordi Díaz

Hores se certificaran 25 hores si se segueixen totes les fases d’aquesta edició

Requisits de certificació: Implementació a l’aula de les activitats del nanokit i participació de l’alumnat en el Concurs Científic

Places: 40

Destinataris i dates d’inscripció

 • Inscripció del  30 de juliol al 9 de novembre de 2018

Docents que tinguin la certificació de formació NanoEduca de l’ICE UB:

Edició 2015-2016:       9001270011 - 18706

Edició 2016-2017:      9001200011 – 18905

                                9001230011 - 20602

Edició 2017-2018:       9000770011 - 25004

Docents que obtinguin la certificació a l’edició:

Edició 2018-2019:       900001001 – 32321

Preu: activitat gratuïta

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.