Programa

PINTURA EN L'ERA DIGITAL: AFINITAT I ESPECIFICITAT. Bienni 2001-2003

PROGRAMA DEL 1r ANY

ALTERACIONS DE SUPERFÍCIE: APLICACIÓ DE LA LUPA BINOCULAR I LA IMATGE DIGITAL EN L'ELABORACIÓ DE BASE DE DADES.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professor: M. Antonia Heredero / Gemma Campo
Programa de l'assignatura:

 • Revisió d'alteracions de superfície
 • Relació realitat-ampliació
 • Captació i manipulació de les imatges
ALTERNATIVES ARTÍSTIQUES EN L'ERA DIGITAL.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Teresa González Gancedo
Programa de l'assignatura:

 • Estudi de les relacions entre pintura, fotografia i d'altres alternatives plàstiques que es realitzen en l'era digital.
 • Tècniques pictòriques.
 • El camp visual als diferents medis.
DESDOBLAMENT DE LA LLUM: DE LA REPRESENTACIÓ A LA PRESÈNCIA DE LA IMATGE.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Alicia Vela
Programa de l'assignatura:
En aquest curs reflexionarem sobre el canvi de llenguatge en la creació de la imatge digital.

 • Del substrat matèric -pictòric o gràfic- a la desmaterializació de la matriu. Narratives de ficció.
 • L'obra d'art digital: estratègies creatives.
 • Simetria i clonació: de la naturalesa de la imatge fotogràfica a la imatge reflex de la seva matriu binària.
 • Imatge digital i impressió.
DIÀLEGS AMB UNA ESCULTURA.

Assignatura afí de 3 crèdits. Departament d'Escultura.
Professor: Albert Valera
Programa de l'assignatura:
Les relacions entre creador, obra, espectador, són les bases d'aquest curs on a través d'un seguit de diàlegs amb una escultura, fomentarem sistemes de lectura que desvetllin les significacions que l'escultura contemporània projecta.

ELABORACIÓ DE FITXES DE RESTAURACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC. IMATGES DIGITALITZADES.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professores: Antonia Heredero / Gemma Campo
Programa de l'assignatura:

 • Estructura de la documentació
 • Diccionaris adjunts
 • Incorporació de les imatges
ESCENARIS TRANSPARENTS. ARQUITECTURES DE LA LLUM.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Pilar Palomer.
Programa de l'assignatura:
El curs se situa entre la pràctica artística i les reflexions que genera el mateix fet creatiu, les teories implícites i la inflexió del pensament sobre el desenvolupament del projecte fins els sistemes expressius: des de la pintura fins l'espai, des del llenguatge digital fins l'alta tecnologia de la llum.

 1. El sublim tecnològic. La llum com a matèria i suport.
 2. Virtual formal. La generació de projectes per ordinador. El feed-back entre la pintura i l'entorn.
 3. El gest congelat. Relectures barroques.
ESPAIS DE FLOTACIÓ.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Teresa Banch
Programa de l'assignatura:

 • Autogeneració i nòduls. Un nou concepte espaial.
 • Els sistemes de vida relacionats amb els sistemes tecnològics.
 • Diàlegs de l'art amb la mecànica dels fluids i les pantalles sense límits.
 • Energies digitals, energies cerebrals. Ordre i al·lucinació
EXTENSIONS DEL PENSAMENT ESCULTÒRIC.

Assignatura afí de 6 crèdits. Departament d'Escultura.
Professors: Albert Valera / Lluis Doñate
Programa de l'assignatura:
Durant les darreres dècades del s. XX s'han establert diferents tipus de relació entre l'activitat escultòrica i altres disciplines o tècniques com l'arquitectura, la literatura, la fotografia, el vídeo o la imatge digital. El resultat d'aquests "encontres" és l'aparició de noves concepcions de la tridimensió, de l'espai escultòric, del tractament de l'entorn, de la virtualitat, de la participació de l'espectador, etc. L'artista, trencant les barreres de l'especificitat, obre les portes de la relació i interacció entre diferències. Les seves idees o emocions troben així vies expressives que esdevenen representatives dels fluxos i mutacions que caracteritzen la nostra època.

L'ESCULTURA I LES PARAULES.

Assignatura afí de 3 crèdits. Departament d'Escultura.
Professor: Lluis Doñate
Programa de l'assignatura:
Quan el text acompanya una imatge o quan el text s'integra en una imatge o, més encara, quan un text es comporta com una imatge, la significació de les formes visuals queda reorientada per la paraula escrita. L'espectador de l'art contemporani té l'oportunitat d'experimentar la via de percepció generada per aquesta relació text-imatge en artistes, entre altres, com: Broodthaers, Calle, Burgin, Gerz, Holtzer, Kosuth, Le Gac, Nauman, Vautier, Vilmouth, Weiner. És a partir d'obres d'aquests artistes on es desenvolupa el territori conceptual propi d'aquest curs que es prolonga amb la idea del "guió que esdevé obra".

LLIBRES D'ARTISTA: AUTOEDICIÓ.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professor: Àlex Nogué
Programa de l'assignatura:
El curs té un caràcter eminentment pràctic que ha de concloure amb la realització d'una o vàries obres personals, incloses dins la tipologia de llibres d'artista. Es desenvoluparan els següents temes:

 • El llibre com a concepte i el llibre com a objecte.
 • Sistemes i mitjans paral·lels a la creació artística.
 • Entre l'objecte seriat i la peça única.
 • De la tradició al suport digital
 • Projecte i immediatesa en la realització de llibres d'artista
 • Interdisciplinarietat
 • Conglomerats processuals i tecnològics
 • Col·leccions públiques de llibres d'artista.
MANERES DE VEURE: DEL LLIBRE D'ARTISTA AL LLIBRE DIGITAL.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Antonia Vilà
Programa de l'assignatura:
L'examen del llibre d'artista, percebut com una de les ruptures més radicals dins de les poètiques artístiques dels anys seixanta fins avui, ens situa en la dimensió de crear una altra tipologia d'obra d'art que connecta especialment amb la voluntat d'expandir formes narratives noves en la actualitat. Les estratègies narratives de l'art contemporani s'articulen i s'animen amb maneres de veure que comparteixen un doble sentit:

 1. La perspectiva de la influència en la creació de la imatge per nous suports mediàtics que enllacen amb un continuat art gràfic, fotografia i art digital.
 2. La percepció personal de cada autor en crear, interferir i modificar amb aquests llenguatges i respondre a la seva pròpia imaginació.
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ.

Assignatura metodològica de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professor: Francesc Orenes
Programa de l'assignatura:
L'objectiu primordial d'aquest curs és el d'oferir els criteris, les pautes i les eines pròpies i necessàries d'un treball d'investigació, original i inèdit, així com el d'aprofundir i explicitar allò que constitueix l'especificitat d'una investigació de Belles Arts en favor d'una recerca reeixida.

PINTURA REVISADA.

Assignatura fonamental de 4 crèdits. Departament de Pintura.
Professor: Joaquim Chancho
Programa de l'assignatura:
El curs té un caràcter eminentment pràctic. Per tant, es donarà prioritat a la pràctica artística de cada alumne i a la contextualització del seu treball.

 1. Complements de la visió. Disciplines paral·leles.
 2. La descatalogació de la imatge. Rescats.
 3. Aparences i certituds
 
 

PROGRAMA DEL 2on ANY: PERÍODE D'INVESTIGACIÓ

ALTERNATIVES ARTÍSTIQUES EN L'ERA DIGITAL.

Assignatura optativa de 6 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Teresa González Gancedo
Programa de l'assignatura:

OBJECTIUS:
Investigació teòrico-pràctica de les diferents alternatives artístiques contemporànies

Proposta de treball: 
Analitzar les alternatives artístiques contemporànies i les seves interrelacions.

CIRCUITS EXPANSIUS.

Assignatura optativa de 6 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Teresa Blanch
Programa de l'assignatura:
Afrontar una defensa raonada de la creació pròpia en relació al context artístic i, per extensió, a disciplines extrartístiques amb les que s'hi entrevegin ressonàncies o lligams directes.
Fer visible que el discurs teòric i la praxi segueixen un camí confluent.

CONEIXEMENT DE L'OBRA A TRAVÉS DE LA MICROFOTOGRAFIA I LA IMATGE DIGITAL.

Assignatura optativa de 12 crèdits. Departament de Pintura.
Professores: Antonia Heredero / Gemma Campo
Programa de l'assignatura:
Aconseguir una visió global de les possibilitats que ofereixen les tècniques proposades.

DE LA IDEA A LA REPRESENTACIÓ PICTÒRICA.

Assignatura optativa de 6 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Rosa Agenjo
Programa de l'assignatura:
OBJECTIUS:
Analitzar els diferents estadis de la pintura: fonts, procés, tema, tècniques per aconseguir uns millors coneixements i resolucions pictòriques.

Proposta de trebal: Investigació sobre el procés de treball en la pintura en els seus diferents estadis de realització.

DESDOBLAMENT DE LA LLUM: DE LA REPRESENTACIÓ A LA PRESÈNCIA DE LA IMATGE II.

Assignatura optativa de 6 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Alicia Vela
Programa de l'assignatura:
En aquest segon curs es continua el projecte d'obra començat en el primer curs, així com la reflexió teòrica sobre el mateix.

 • Realització d'una sèrie d'obres d'art realitzades amb mitjans digitals, que continguin, en la seva naturalesa d'obres artístiques, el resultat de la investigació.
 • Memòria del projecte.

L'objectiu és que l'alumne investigui en profunditat i de forma crítica els conceptes desenvolupats en el programa de l'assignatura.

DIÀLEGS: APROPIACIONS I GENERACIONS.

Assignatura optativa de 6 crèdits. Departament de pintura.
Professor: Joaquim Chancho
Programa de l'assignatura:
Situar raonadament, el treball creatiu en el marc artístic que el propicia i genera. Confluències de la teoria i de la pràctica artística.

IMATGE: REPRESENTACIÓ I SÍMBOL.

Assignatura optativa de 6 crèdits. Departament de Pintura.
Professor: Francesc Orenes
Programa de l'assignatura:
Tenint com a punt de partida la retòrica visual, l'objectiu d'aquest curs teòric-pràctic és el d'analitzar les imatges de creació artística en el doble vessant que contenen: la representació com a portadora de símbols i els propis símbols com a portadors de representació.
Concebut com a taller de recerca de gravat, aquest curs pretén ajudar a descobrir el discurs propi i processual que genera la creació d'obra gràfica original a partir de les tècniques i procediments del gravat tradicional o de les noves tecnologies.

LLIBRES D'ARTISTA: AUTO-EDICIÓ II.

Assignatura optativa de 12 crèdits. Departament de Pintura.
Professor: Àlex Nogué
Programa de l'assignatura:
El curs es planteja com a una ampliació de l'anterior, emfasitzant la recerca d'un llenguatge artístic propi i experimentant en la incidència sobre un públic real.

MANERES DE VEURE: DEL LLIBRE D'ARTISTA AL LLIBRE DIGITAL II.

Assignatura optativa de 6 crèdits. Departament de Pintura.
Professora: Antònia Vilà
Programa de l'assignatura:
Realització del projecte presentat el curs anterior després d'una revisió o tutoria crítica.
Presentació del llibre original o el múltiple. Memòria escrita del projecte en quant a font de treball, mitjans utilitzats i presentació de criteris d'elaboració poètica personal i suport tècnic (tradicional o digital).

OBJECTIUS: En aquest curs l'alumne ha de demostrar que coneix i domina el tema del bienni, així com demostrar que ha realitzat un llibre d'artista que s'afirma en un punt de vista justificat com a propi.