Programa

L'ART EN L'ERA DIGITAL. CREACIÓ INTERMÈDIA. Bienni 2005-2007

ART I DIFUSIÓ

Assignatura metodològica de 4 crèdits
Professor: Joan Descarga
Programa de l'assignatura:
Relacionar dos estadis de la creació artística com són l'exposició d'una obra i la difusió de la mateixa.

TEMARI:

 1. Disolució dels límits
 2. Reproductibilitat: Sistemes analògis i sistemes digitals
 3. Sistemes i suports alternatius de difució de l'obra
 
ART I MUSEUS

Assignatura metodològica de 4 crèdits
Professor: Martí Peran
Programa de l'assignatura:
POLÍTICA DE L’ART CONTEMPORANI. MECANISMES DE PRODUCCIÓ I DE GESTIÓ
El curs es proposa una exploració simultània de les diferents esferes que afecten a la producció contemporània : els creadors, els contextos instituicionals i socials i els imperatius de l’experiència de contemporaneitat. Tot plegat és indestriable per a assajar qualsevol reflexió sobre l’art contemporani . Les pràctiques no són autònomes de la demanda ni dels dispositius ideològics que la determinen; però de la mateixa manera, també és factible pensar unes pràctiques antagòniques davant tota previsibilitat.

 1. Noves formes de producció i distribució
  Noves pràctiques i decliu del format exposició
  Autoria i piratería dins l’esfera pública
 2. Transversalitat
  Desplaçaments de l’art contemporani : valor d’ús
  L’escenari de les ciutats.
 3. Bienalització
  El valor (i el recurs) de la cultura
  Art global i treball immaterial
 4. Practiques curatorials
  Perfil de la curadoría.
  Retrat crític Models d’acció
 5. Critica i altres literatures
  La construcció del discurs
  El marc institucional.
  Lectura i escriptura en l’espiral de la informacio
ART, PRODUCCIÓ I POSTPRODUCCIÓ

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professor: Àlex Nogué
Programa de l'assignatura:
Relacionar dos estadis de la creació artística com són el treball de realització d'una obra i el treball de presentació i exposició de la mateixa.

TEMARI

a) L'obra en la fase de producció:
- Procés de creació
- Procés de selecció
- Relació entre idees inicials i resultats finals

b) L'obra en la fase de post-producció
- Relacions entre obra a l'estudi i l'obra exposada
- L'espai expositiu com a definitori d'intencionalitats expresives
- Organització espacial

DESDOBLAMENT DE LA LLUM: DE LA REPRESENTACIÓ A LA PRESÈNCIA DE LA IMATGE

Assignatura afí de 4 crèdits
Professora: Alícia Vela
Programa de l'assignatura:
Seducidos por la presencia de la imagen y sus ópticas analógicas o numéricas, capturar y guardar son nuestras acciones más inmediatas.
Pero si lo que nos interesa del arte es su nacimiento, reinterpretamos para que la persistencia del soporte siga manteniendo esa parte esencial de la imagen que como aparición provoca una retención, un detenimiento.
Nos seduce. Y toda seducción lleva implícita una acción solitaria. Esa soledad esencial de la que nos habla Maurice Blanchot(El espacio literario) y que envuelve todo espacio creativo de la obra de arte. En este curso reflexionaremos sobre el cambio de lenguaje en la creación de la imagen digital.

 1. Del sustrato matérico -pictórico o gráfico- a la desmaterialización de la matriz.
 2. La obra de arte digital: estrategias creativas.
  2.1 Simetria y clonación: de la naturaleza de la imagen fotográfica a la imagen reflejo de su matriz binaria.
 3. Imagen digital e impresión.
 
DISSOLUCIÓ DE LA MATÈRIA: LLUM I TEMPS COM A EFECTES DECONSTRUCTIUS EN L'ART

Assigantura fonamental de 4 crèdits
Professora: Pilar Palomer
Programa de l'assignatura:
OBJECTIUS:
Consideracions teòriques i conceptuals, anàlisi dels sistemes d'expressió i dels mitjans tecnològics d'obres actuals que suggereixen a partir i més enllà de l'ortodoxia dels llenguatges artístics - els quals, pels seus contingus, tenen una especial incidència en la societat; generen interés, textos i teories en els corrents del pensament actual-.
Amb la participació d'algun/s dels creadors/autors (conferències, seminaris o workshops)

METODOLOGIA:
Aquest curs es situa entre la pràctica artística i les teories implícites del mateix fet creatiu:

a) Projecte de l'obra i fases prèvies. Treballs de camp
b) Seguiment del procés creatiu, elaboració de les imatges i situació de l'obra.
c) Confluència de l'obra estudiada en l'entorn contemporani i el context artístic.

ESCRITS D'ARTISTA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professor: Carles Velilla
Programa de l'assignatura:
METODOLOGIA
A partir dels escrits, entrevistes, ect. d'un artista contemporani, elegint lliurement per l'alumne, es farà un recorregut per la seva manera d'entendre el món i el seu lloc com a creador, mitjançant unes classes teòriques donades per l'alumne.

PREGRAMA RESUMIT DE LES CLASSE TEORIQUES
Després d'uns primers dies de posta a punt per part del professor, els alumnes presentaran a l'artista escollit i es reflexionarà a partir dels escrits de l'artista, realitzant diferents treballs per escrit.

CRITERIS I SISTEMES D'AVALUACIÓ
L’avaluació serà diària a través de l’assistència, compromís amb l'assignatura i realització dels treballs

DETALL DEL TIPUS D'EXERCICI QUE HA DE SUPERAR L'ALUMNE
L'alumne ha de construir un debat entre les propostes dels escrits de l'artista escollit i la seva proposta personal

ESPAIS DE FLOTACIÓ

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Teresa Blanch
Programa de l'assignatura:

 • Autogeneració i nòduls. Un nou concepte espaial.
 • Els sistemes de vida relacionats amb els sistemes tecnólogics.
 • Diàlegs de l'art amb la mecànica dels fluids i les pantalles sense límites.
 • Energies digitals, energies cerebrals. Ordre i al.lucinació.
EXTENSIONS DEL PENSAMENT ESCULTÒRIC

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Eulàlia Grau
Programa de l'assignatura:
Durant les darreres dècades del s.XX s'han establert diferents tipus de relació entre l'activitat escultòrica i altres disciplines o tècniques, com l'arquitectura, la literatura, la fotografia, el video o la imatge digital. El resultat d'aquests "encontres" és l'aparició de noves concepcions de la tridimensió, de l'espai escultòric, del tractament de l'entorn, de la virtualitat, de la participació de l'espectador, etc. L'artista trencant les barreres de l'especificitat obra les portes de la relació e interacció entre diferencies. Les seves idees o emocions troben així vies expressives que esdevenen representatives dels fluxos i mutacions que caracteritzen la nostra época.

IMATGES URBANES: DINAMISMES I MUTACIONS

Assignatura metodològica de 4 crèdits
Professor: Pep Montoya
Programa de l'assignatura:
L'espai urbà a font d'investigació i coneixement, relacions i interrelacions a partir de la percepció i l'ús de l'espai urbà.

TEMARI:

 1. La estructura urbana
 2. El context formal
 3. L'entorn comunicatiu

OBJECTIU:
L'objectiu general es establir una connexió entre l'espai urbà, com a element dinàmic - mutable i els processos d'investigació i de creació artística, amb la finalitat d'extreure d'aquest àmbit aportacinos que generin estats, percepcions i actituds d'influència en l'obra artística.

METODOLOGIA:
Aquest curs es planteja des de la pràctica artística i les aportacions implícites dels treballs d'investigació sobre l'espai urbà apuntats en el temari.

Dins la pràctica arts farà especial atenció a:

a) L'anàlisi de la idoneïtat dels sistemes i informacions extrets de la percepció urbana, els suports formals i tecnològics emprats per a la materialització de l'obra segons la seva qualitat conceptual i comunicativa
b) Seguiment dels procés constructiu, elaboració de les imatges i situació de l'obra
c) Confluència de l'obra presentada en l'entorn contemporani

LLUM I FOSCOR: EL GRAVAT ABANS I DESPRÉS DE LA FOTOGRAFIA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professor: Cristina Pastó
Programa de l'assignatura:

 1. Vocació clarobscurista del gravat.
 2. Visions i aparicions. El descobriment de la fotografia.
 3. A cavall entre la fotografia i el gravat: fotogravat, fotolitografia...
 4. De la imatge fotogràfica a la imatge digital: Noves temptatives.

Continguts:
Si analitzem la història de la representació ens adonem que la tensió entre la llum i l’obscuritat és una constant des dels inicis i dóna lloc a una produccio artística amb manifestacions de tot tipus. Des d’una llum i una foscor pintades o gravades, la representació s’encamina cap a una llum i una foscor reals... en un trajecte ric i vast, susceptible de ser analitzat i qüestionat. El curs pretén examinar alguns d’aquests aspectes i proporcionar els estris perquè l’alumne pugui desenvolupar un projecte artístic personal.

MANERES DE VEURE: DEL LLIBRE D'ARTISTA AL LLIBRE DIGITAL

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professora: Antònia Vilà
Programa de l'assignatura:
PROGRAMA
El examen del libro de artista percibido como una de las rupturas más radicales dentro
de las poéticas artistícas de los años sesenta hasta hoy, nos situa en la dimensión de
crear otra tipología de obra de arte que conecta especialmente con la voluntad de expandir
formas narrativas nuevas en la actualidad. Las estrategias narrativas del arte contemporáneo se articulan y se animan con modos de ver que comparten un doble sentido:

a) La perspectiva de la influencia en la creación de imagen por nuevos soportes mediaticos
que enlazan en un continuum arte gráfico, fotografía y arte digital.
b) La percepción personal de cada autor al crear, interferir y modificar con esos lenguajes
y responder a su propia imaginación.

OBJETIVOS

 1. El curso se propone explorar los recursos de imagen del soporte impreso, autográfico, fotográfico y digital, contemplándolos como proyectos posibles de libro.
 2. El curso tiene por objetivo revisar el contexto de los artistas que desde Edward Ruscha hasta hoy valoran la aportación radical de otra nueva visualidad.
 3. Conceptos como página, cartografía, archivo, colección, enciclopedia y hipertexto. Son los elementos que situarían el contexto de este curso con la ambición que cada uno desarrolle un producto nuevo impreso que contenga su propio modo de ver y en consecuencia de hacer arte.

PROPUESTA DE TRABAJO
Realización de un proyecto en torno al libro de artista en la formalización y vertiente
elegida dentro de la diversidad que suscita el concepto de libro como contenedor visual.
Desarrollo de una premaqueta del mismo.

PINTURA REVISADA

Assignatura fonamental de 4 crèdits
Professor: Joaquim Chancho
Programa de l'assignatura:
El curs té un caràcter eminentment pràctic. Per tant, es donarà prioritat a la pràctica artística de cada alumne i a la contextualització del seu treball.

 1. Complements de la visió. Disciplines paral.les
 2. La descatalogació de l'imatge. Rescats
 3. Aparences i certituts
PROCÉS ARTÍSTIC I LLENGUATGE GRÀFIC EN LA CONTEMPORANEITAT

Assignatura de 4 crèdits
Professora: Lídia Górriz
Programa de l'assignatura:
Proposa l'exploració i reflexió des del llenguatge gràfic de les diferents estratègies que s’articulen entorn els processos artístics contemporanis.
Confluències i interrelacions interdisciplinàries; transformació a partir de les noves tecnologies i medis digitals; conceptualització i narrativa, que conformen els diversos discursos visuals

 
 

PROGRAMA DEL SEGON CURS

TREBALLS DE RECERCA
ART, PRODUCCIÓ, POSTPRODUCCIÓ I DIFUSIÓ II

Treball de recerca de 12 crèdits
Professors: Álex Nogué i Joan Descarga
Objectius:
El curs té un caràcter tutorial a partir de la proposta de l'estudiant. Per superar el curs l'estudiant haurà d'haver presentat, en forma d'exposició, el treball pràctic als altres estudiants, i als professors convidats, haurà de fer-ne la defensa i presentar un projecte argumentat i acompanyat de la documentació visual necessària, a on es desenvolupin ampliament, com a mínim, els següents aspectes:

 1. El mètode de treball que s'ha seguit
 2. Les possibles relacions amb altres experiències del context cultural contemporani

El curs tindrà un caràcter eminentment pràctic, utilitzant espais expositius propis i aliens a la facultat.

Requisits d'admissió:
Haver cursat i superat una de les assignatura del 1r curs relacionades amb aquest 2n curs: "Art i difussió" i "Art, producció, postproducció".
La bibliografia es facilitarà en el seu moment.
Nota: Les classes seran presencials i es crearà un lloc web específic com a espai per l'informació del curs, des del que es difondran les aportacions dels estudiants i actuarà com a marc experimental del mateix contingut del curs.

CIRCUITS EXPANSIUS

Treballs de recerca de 6 crèdits
Professora: Teresa Blanch
Objectius:
Afrontar una defensa raonada de la creació pròpia en relació al context artístic i, per extensió, a disciplines extra-artístiques amb les que s'hi entrevegin ressonàncies o lligams directes.
Fer visible que el discurs teòric i la praxis segueixen un camí confluent.
Requisits d'admissió:
Haver aconseguit un grau elevat d'adequació del llenguatge artístic als aspectes conceptuals bàsics de cada proposta personal, dins una pràctica artística en permanent revisió.

DESDOBLAMENT DE LA LLUM: DE LA REPRESENTACIÓ A LA PRESÈNCIA DE LA IMATGE II

Treball de recerca de 6 crèdits
Professors: Alícia Vela Cisneros
Objectius:
En aquest segon curs es seguirà mitjançant tutories el projecte d'obra començada en el primer curs, així com la reflexió teòrica sobre el mateix.

 1. 1. Realització d'una sèrie d'obres d'art realitzades amb mitjans digitals, contenint aquestes en sí -en la seva naturalesa d'obres artístiques- el resultat de la recerca.
 2. 2. Memòria del projecte.

Objectius:
Que l'alumne investigui en profunditat i de forma crítica els conceptes desenvolupats en el programa de l'assignatura.

DIÀLEGS, APROPIACIONS I GENERACIONS

Treball de recerca de 6 crèdits
Professors: Joaquim Chancho
Objectius:
Situar, raonadament, el treball creatiu en el marc artístic que el propicia i genera.
Confluències de la teoria i la pràctica artística.

ESCRITS D'ARTISTA II

Treball de recerca de 6 crèdits
Professors: Carles Velilla
Objectius:
A partir dels estudis realitzats en l'assignatura "Escrits d'artista I", del primer curs, es faran presentacions orals on l'alumne ha de construir un debat entre les propostes dels escrits i les entrevistes dels artistes escollits i la seva proposta personal.

ESPAI I TEMPS COM A CONFIGURADORS DE SENTIT

Treball de recerca de 6 crèdits
Professora: Pilar Palomer
Objectius:
L'alumne demostrarà la seva capacitat de materialitzar el treball projectat, la seva defensa conceptual i la idoneïtat de la seva ubicació i/o mitjà expressiu.

Practicum:
Realització d'un projecte dins els paràmetres de l'enunciat (des de la pintura fins a qualsevol llenguatge visual o digital, des del pigment a la llum, des del suport pla al múltiple suport espaial o a la pantalla).

Seminaris:
Defensa conceptual: reflexió i anàlisi de l'obra i l'entorn on es realitzarà/situarà. Obres afins, continguts teòrics que han influït en la presa de decissions. Bibliografia i fonts visuals.

IMATGES URBANES: L'ÚS ESTÈTIC DE L'ESPAI

Treball de recerca de 6 crèdits
Professor: Pep Montoya
Objectius:
L'espai urbà i públic (obert o tancat) com a dipositari d'activitats artístiques: de les intervenscions urbanes a manifestacions culturals.
L'alumne demostrarà la seva capacitat de materialitzar el treball projectat, la seva defensa conceptual i la idoneïtat de la seva ubicació i/o mitjà expressiu.

Practicum:
Realització d'un projecte dins els paràmetres de l'enunciat (utilització de l'espai urbà com a dipositari o referència del projecte personal de l'alumne, del suport pla al tridimesional o de projecció, a partir de tècniques tradicionals o bé tecnològiques)

Seminaris:
Defensa conceptual: reflexió i anàlisi de l'obra i l'entorn on es realitzarà/situarà.
Habituar a l'alumne en la pràctica de decisions envers la tria.

LLUM I FOSCOR: EL GRAVAT ABANS I DESPRÉS DE LA FOTOGRAFIA II

Treball de recerca de 6 crèdits
Professora: Cristina Pastó
Objectius:
A partir dels continguts donats en el primer curs (la tensió entre la llum i la foscor en la creació artística), l'alumne realitzarà un treball de recerca relacionat amb la seva proposta personal.

MANERES DE VEURE: DEL LLIBRE D'ARTISTA AL LLIBRE DIGITAL II

Treball de recerca de 6 crèdits
Professora: Antònia Vilà
Objectius:
Realització del projecte presentat el curs anterior després d'una revisió o tutoria crítica.
Presentació del llibre original o el múltiple.
Memòria escrita del projecte en quant a font de treball, mitjans utilitzats i presentació de criteris d'elaboració poètica personal i suport tècnic (tradicional o digital).
En aquest curs l'alumne ha de demostrar que coneix i domina el tema del bienni, així com demostrar que ha realitzat un llibre d'artista que s'afirma en un punt de vista justificat com a propi.