1.Modeling, Simulation and Nanoscopic Methods (NanoMet)

 

 

Física teòrica de sistemes nanoscòpics

 

Materials: transicions de fase

 

Grup de Física Estadística de Nanosistemes 

 

Física Estadística de Nanosistemes – Complex Matter Group

 

LENS-MIND

 

Grup de nanomaterials magnètics 

 

2.Nanobioscience, Nanobiomechanics and BioNanotechnology (NanoBio)

 

 

Grup de Física en nanobiofísica

 

Grup de Física no lineal en nanobiofísica-Magnetic Soft Matter Group

 

Grup d’enzims microbians per a aplicacions industrials 

Grup de Nanomalària

 

 

Unitat de Biofísica i Bioenginyeria 

Compartiments intracel·lulars i tràfic de membranes

 

Física de biomolècules i sistemes petits: Small Biosystems Lab

 

BiOPT: Optical Trapping Lab - Grup de Biofotònica

 

Grup de Genòmica, proteòmica i metabolòmica de plantes 

 

Grup de pèptids i proteïnes: estudis fisicoquímics

Unitat Bioelectrònica del Laboratori de Nanobioengenieria

 

Caracterització Bioelèctrica a la Nanoescala

Grup de Nanoestructures en Biomembranes 

Grup de Teràpia en Càncer 

Self-organized complexity and self-assembling materials (SOC&SAM)

3.Nanopharmaceutics and Nanomedicine (NanoPharmaMed)

 

Cellular responses to xenobiotics

Sistemes supramoleculars en nanobiomedicina

Grup de malalties conformacionals

Sistemes nanoestructurats d’alliberació controlada de fàrmacs

Nanotecnologia farmacèutica

Grup de disseny i avaluació de la resposta de fàrmacs en sistemes farmacèutics nanoestructurats i autoordenats 

Col·loids

Química Bio-Inorgànica (QBI) Research Group

NanoBioPharma

Grup de nanomaterials magnètics 
(Dept Física de la Matèria Condensada, Fac. Física)

 

4.Nanomagnetism and Spintronics (NanoMagnetics)

 

Grup d’interaccions magnètiques i Magnetisme molecular

Grup de magnetisme i molècules funcionals (GMMF) 

Grup d’estructures en capa fina per la Espintrònica

Grup de Magnetisme

Grup de nanomaterials magnètics 

5.Nanoelectronics, Nano-optics and Nanophotonics (NanoPhotoElectro)

 

 

Micro-nanotecnologies i nanoscòpies per a dispositius electrònics i fotònics (MIND)

Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)

LASER-MIND

Grup de nanomaterials magnètics 

6.Nanostructured materials (NanosMat)

 

 

Unitat de materials orgànics

Grup de magnetisme i molècules funcionals (GMMF) 

Grup d’electrodeposició de capes primes i nanoestructures (GE-CPN)

Catàlisi Homogènia 

Física i Enginyeria de materials amorfs i nanoestructurats (FEMAN) 

Enginyeria de sistemes col·loidals

Enginyeria de superfícies. Laboratori de materials en capa fina

Self-organized complexity and self-assembling materials (SOC&SAM)

Sistemes supra i nanoestructurats

7.Nanoenergy: Production and Storage (NanoEnergy)

 

 

 Grup de disseny i optimització de processos i materials (DIOPMA) 

M2E-Materials electrònics i nanoenergia

Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)

Grup d’energia solar fotovoltàica

Materials inorgànics avançats i catàlisis (MATCAT)