1. Modelització i simulació de sistemes i propietats de la matèria a la nanoescala

L'àmbit 1 abasta les línies de recerca següents:

A.- Fenòmens lligats al confinament: reactivitat, magnetisme, optoelectrònica i fotònica quàntica. 
B.- Transport i conducció. 
C.- Efectes de superfície. 
D.- Estructura i excitacions electròniques. 
E.- Condensats de Bose-Einstein i gasos quàntics confinats.


 

 

 

 

 

 

La simulació teòrica de sistemes reals aplicables als camps dels gasos quàntics confinats, la fotònica, l'optoelectrònica, les màquines amb components moleculars, la catàlisi i la magneto-òptica, mitjançant tècniques derivades de la mecànica quàntica, ha de permetre predir les seves propietats d'aquests elements. Això és imprescindible per al disseny de nous materials en aquests camps. D'altra banda, la substitució teòrica de sistemes complexos per models idealitzats ha d'ajudar-nos a millorar la comprensió general dels fenòmens estudiats i a establir regles generals que ens serveixin de guia en el disseny de nous sistemes.  

Aquest àmbit o àrea de recerca està format pels següents grups: 

-Física teòrica de sistemes nanoscòpics
-Materials: transicions de fase
-Grup de Física Estadística de Nanosistemes
-Física Estadística de Nanosistemes – Complex Matter Group
 

Presentació 

 

2. Nanobiotecnologia

L'àmbit 2 abasta les línies de recerca següents: 

A.- Funcionalització de superfícies. 
B.- Biomecànica cel·lular i molecular. 
C.- Estructures i sistemes Biomimètics. 
D.- Nanofluídica i nanorobòtica. Nanomotors. 
E.- Diagnòsi en nanomedicina: marcatge i observació a nivell molecular. 
F.- Nanobiosensors; xips d'ADN i proteïnes; lab on chip

 
 

 

 

 

 

La recerca en aquest àmbit compren l’estudi de l’organització de les estructures moleculars que regulen i controlen els sistemes biològics a escala cel·lular i molecular, i l’anàlisi de la interacció de materials amb aquests sistemes a escala nanomètrica. El seu àmbit d’aplicació més rellevant és el desenvolupament de tècniques i dispositius per a la prevenció i diagnosi dins la Nanomedecina, així com contribuir al desenvolupament de noves tècniques terapèutiques.

L'àmbit o àrea de recerca 2 està format pels grups de recerca següents:

-Grup de Física en nanobiofísica
-Grup de Física no lineal en nanobiofísica-Magnetic Soft Matter Group
-Grup d’enzims microbians per a aplicacions industrials 
-Grup de Nanomalària
-Unitat de Biofísica i Bioenginyeria
-Compartiments intracel·lulars i tràfic de membranes
-Física de biomolècules i sistemes petits: Small Biosystems Lab
-BiOPT: Optical Trapping Lab - Grup de Biofotònica 
-
Cellular responses to xenobiotics
-Grup de Genòmica, proteòmica i metabolòmica de plantes
-Grup de pèptids i proteïnes: estudis fisicoquímics
-Unitat Bioelectrònica del Laboratori de Nanobioengenieria
-Caracteritzacio Bioelèctrica a la Nanoescala
-Sistemes supramoleculars en nanobiomedicina
-Grup de Nanoestructures en Biomembranes
-Grup de malalties conformacionals
 

Presentació

 

3. Nanofarmacoteràpia

L'àmbit 3 abasta les línies de recerca següents:

A.- Sistemes nanoestructurats d’alliberament controlat de fàrmacs. Nanoencapsulació. 
B.- Interacció de sistemes nanoestructurats amb estructures biològiques. 
C.- Biodisponibilitat, toxicitat i eficacia terapèutica de sistemes
nanoestructurats.
D.- Teràpia gènica-vectors no virals. Farmacogenòmica i nutrigenòmica. 
E.- Internalització molecular. Marcatge molecular. Detoxificació.

 


 


 


 

Desenvolupament de sistemes nanoestructurats d’alliberament controlat de fàrmacs amb la finalitat de millorar la seva eficàcia terapèutica en l’òrgan diana i així reduir la toxicitat en els teixits sans. Vehiculització de plàsmids com a vectors no virals en teràpia gènica.


L'àmbit o àrea de recerca 3 està format pels grups de recerca següents:

 

-Desenvolupament de medicaments en sistemes nanoestructurats
-Grup de disseny i avaluació de la resposta de fàrmacs en sistemes farmacèutics nanoestructurats i autoordenats
-Col·loids
-Grup de Teràpia en Càncer 
-Química Bio-Inorgànica (QBI) Research Group
 
-NanoBioPharma
 

Presentació

 

4. Nanomagnetisme, nanoelectrònica i nanofotònica

4.1. Nanopartícules magnètiques i imants unimoleculars. 
4.2. Processos dinàmics en nanomagnetisme. Interacció amb microones. 
4.3. Magnetoelectrònica. 
4.4. NEMS (sistemes nano electromecànics). 
4.5. Nanodispositius, nanosensors i nanosistemes electrònics, optoelectrònics i fotònics. Cristalls fotònics.
L’objectiu principal de la recerca en aquest àmbit és el desenvolupament de nous sistemes per a l’emmagatzematge i processament de la informació a escala nanoscòpica, i l’estudi de nous fenòmens relacionats amb la mida nanomètrica. La interrelació en un mateix nanosistema de propietats electròniques, magnètiques i/o òptiques permet dissenyar materials i dispositius amb noves funcionalitats.

Grups de Nanomagnetisme, nanoelectrònica i nanofotònica:

-Grup d’interaccions magnètiques i Magnetisme molecular-
-Grup de magnetisme i molècules funcionals (GMMF) 
-Grup d’estructures en capa fina per la Espintrònica
-Grup de Magnetisme
-Micro-nanotecnologies i nanoscòpies per a dispositius electrònics i fotònics (MIND)
-Unitat de materials orgànics
-Grup de nanomaterials magnètics 
-Bioelectroquímica i Nanotecnologies

-Laser Processing Group (member of the Capes Fines i Enginyeria de Superfícies SGR)

Presentació

 

5. Materials nanoestructurats

L'àmbit 5 abasta les línies de recerca següents:

5.1. Síntesi, nanofabricació i nanomanipulació. 
5.2. Capes primes, multicapes nanoestructurades i recobriments. 
5.3. Nanopartícules, gels, nanofibres, nanofils i nanotubs. 
5.4. Òxids metàl·lics nanoestructurats. 
5.5. Materials nanocompostos. 
5.6. Materials mesoporosos i nanopatrons. 

 

 

 

 

Els objectius principals d'aquestes línies són, a grans trets, el desenvolupament de nous nanomaterials amb propietats millorades com a conseqüència de la seva estructura a escala nanomètrica i la recerca i l'estudi pel que fa a les seves aplicacions.

L'àmbit 5 està format pels grups de recerca següents:

-Grup d’electrodeposició de capes primes i nanoestructures (GE-CNP
-Catàlisi Homogènia
-Física i Enginyeria de materials amorfs i nanoestructurats (FEMAN)
-Enginyeria de sistemes col·loidals
-Enginyeria de superfícies. Laboratori de materials en capa fina
-Self-organized complexity and self-assembling materials (SOC&SAM)
-Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)

- Grup de Sistemes Supra i Nanoestructurats
 

Presentació

6. Nano-energia: producció, emmagatzematge i medi ambient

L'àmbit 6 abasta les línies de recerca següents:

6.1. Nanoestructures catalítiques per a la producció energètica. Piles de combustible.
6.2. Nanomaterials per cel·les solars i processos fotocatalítics.
6.3. Sistemes nanoestructurats per a l’emmagatzematge d’energia.
6.4. Nanotubs i nanofils funcionals.
6.5. Nanosensors de polució i detecció de gasos.

 

 

 

 

El seu objectiu fonamental és l'aplicació dels nanomaterials a la producció, emmagatzematge i ús de l’energia amb la finalitat d’aconseguir millors prestacions, durabilitat, eficiència i estalvi. El repte final és que aquestes tecnologies puguin arribar a ser competitives amb d’altres mètodes convencionals menys respectuosos amb el medi ambient.

L'àmbit 6 està format pels grups de recerca següents:

-Grup de disseny i optimització de processos i materials (DIOPMA)
-M2E-Materials electrònics i nanoenergia
-Grup d’energia solar fotovoltàica
-Materials inorgànics avançats i catàlisis (MATCAT)
 

Presentació