Contacte

1.Modeling, Simulation and Nanoscopic Methods (NanoMet)

 

Física teòrica de sistemes nanoscòpics

Materials: transicions de fase

Grup de Física Estadística de Nanosistemes 

Física Estadística de Nanosistemes – Complex Matter Group

LENS-MIND

Grup de nanomaterials magnètics 

 

2.Nanobioscience, Nanobiomechanics and BioNanotechnology (NanoBio)

 

Grup de Física en nanobiofísica

Grup de Física no lineal en nanobiofísica-Magnetic Soft Matter Group

Grup d’enzims microbians per a aplicacions industrials 

Grup de Nanomalària

Unitat de Biofísica i Bioenginyeria 

Compartiments intracel·lulars i tràfic de membranes

Física de biomolècules i sistemes petits: Small Biosystems Lab

BiOPT: Optical Trapping Lab - Grup de Biofotònica

Grup de Genòmica, proteòmica i metabolòmica de plantes 

Grup de pèptids i proteïnes: estudis fisicoquímics

Unitat Bioelectrònica del Laboratori de Nanobioengenieria

Caracterització Bioelèctrica a la Nanoescala

Grup de Nanoestructures en Biomembranes 

Grup de Teràpia en Càncer 

Self-organized complexity and self-assembling materials (SOC&SAM)

Mineral Resources Research Group

3.Nanopharmaceutics and Nanomedicine (NanoPharmaMed)

 

Cellular responses to xenobiotics

Sistemes supramoleculars en nanobiomedicina

Grup de malalties conformacionals

Sistemes nanoestructurats d’alliberació controlada de fàrmacs

Nanotecnologia farmacèutica

Grup de disseny i avaluació de la resposta de fàrmacs en sistemes farmacèutics nanoestructurats i autoordenats 

Col·loids

Nano BioInorganic Chemistry Research Team (NanoBIC)

NanoBioPharma

Grup de nanomaterials magnètics 

 

4.Nanomagnetism and Spintronics (NanoMagnetics)

 

Grup d’interaccions magnètiques i Magnetisme molecular

Grup de magnetisme i molècules funcionals (GMMF) 

Grup d’estructures en capa fina per la Espintrònica

Grup de Magnetisme

Grup de nanomaterials magnètics 

5.Nanoelectronics, Nano-optics and Nanophotonics (NanoPhotoElectro)

 

Micro-nanotecnologies i nanoscòpies per a dispositius electrònics i fotònics (MIND)

Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)

LASER-MIND

Grup de nanomaterials magnètics 

6.Nanostructured materials (NanosMat)

Unitat de materials orgànics

Laboratori de Materials Nanoestructurats i Nanocomposites (LM2N)

Grup d’electrodeposició de capes primes i nanoestructures (GE-CPN)

Catàlisi Homogènia 

Materials per a l'Energia, la Fotònica i la Catàlisi, ENPHOCAMAT

Enginyeria de sistemes col·loidals

Enginyeria de superfícies. Laboratori de materials en capa fina

Self-organized complexity and self-assembling materials (SOC&SAM)

Sistemes supra i nanoestructurats

Catàlisi Homogènia

Mecanismes de Reacció en Química Inorgànica

7.Nanoenergy: Production and Storage (NanoEnergy)

 

 Grup de disseny i optimització de processos i materials (DIOPMA) 

Materials i Sistemes per Energia Solar

Sistemes d'instrumentació i Comunicacions (SIC)

Grup d’energia solar fotovoltàica

Materials inorgànics avançats i catàlisis (MATCAT)  

 

 

 

Laboratori de materials nanoestructurats i nanocomposites (LM2N)