Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola Universitària d'Infermeria Imatge de diagramació
Escola UB   
Imatge de diagramació
Diplomatura en Infermeria Imatge de diagramació
  Imatge de diagramació
Í ndex
Presentació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris
Professorat
Programa d'assignatures
Exàmens
Pràctiques
Altra informació
acadèmica
 

Imatge de diagramació

 

Presentació

Els ensenyaments són unitats d'estructuració de la docència i l'estudi. L'organització, la programació i el seguiment de cada ensenyament és responsabilitat del Consell d'Estudis que, d'acord amb l'article 91 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, estarà format per una representació dels alumnes dels departaments que tenen encomanada docència a l'ensenyament, en nombre igual al de professors membres del Consell. El Consell es renova de forma ordinària cada quatre anys excepte els membres estudiants, que seran renovats d'acord amb la Normativa electoral de la Universitat de Barcelona.

L'Ensenyament d'Infermeria integra un conjunt sistemàtic i coherent de matèries que permet a l'estudiant obtenir una informació adequada en l'àmbit de la professió d'infermeria i accedir al títol de Diplomat en Infermeria.

L'estudiant d'infermeria, en finalitzar els seus estudis de Diplomat d'Infermeria, haurà de ser capaç de:

  1. Identificar les necessitats de salut de l'individu, família i comunitat.
  2. Oferir atenció d'Infermeria integral a persones, famílies i comunitat, en l'ambit intra i extra hospitalari.
  3. Treballar amb d'altres professionals dirigint la tasca de l'equip d'infermeria.
  4. Col·laborar amb l'equip de salut i responsabilitzar-se de les funcions específiques d'infermeria.
  5. participar en la planificació sanitària del país, coneixent i utilitzant al màxim els recursos d'infermeria.
  6. Participar en la planificació sanitària del país, coneixent i utilitzant al màxim els recursos de la comunitat.
  7. Actuar com a educador permanent en qualsevol nivell de la seva activitat professional.
  8. Compendre els principis i elements del mètode científic. Participar activament en les investigacions.
  9. Haver desenvolupat al màxim les seves capacitats humanes i cíviques que els ajudaran en la prestació d'un complet servei professional.

El Pla d'Estudis d'Infermeria s'organitza en sis semestres i té un total de 230 crèdits, dels quals 189 pertanyen a assignatures obligatòries, 18 pertanyen a assignatures optatives i 23 a a crèdits de lliure elecció curricular.

 
Imatge de diagramació  
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 12.08.2009