Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Escola d'Infermeria Imatge de diagramació
Enrere Escola UB   
Imatge de diagramació
Secretaria d'estudiants i docència Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 

Torna a l'inici
Justificant d'assistència a examen

Si necessiteu un justificant d'assistència a examen, el podeu sol·licitar al Punt d'Informació, a la Secretaria d'Estudiants i Docència o descarregar-lo d'aquesta pàgina. El justificant l'haurà de signar el professor/a responsable de l'assignatura i portar el segell de la Facultat.

 

Torna a l'inici
Accés per cursar estudis de doctorat 

Per a nés informació, consulteu aquesta pàgina

Torna a l'inici
Sol·licitud del títol

L'alumnat que tingui tots els crèdits superats podrà iniciar el tràmit de sol.licitud del títol de grau a través del seu espai personal a :
MónUB>Serveis Personals>Sol·licitud de Títol Oficial de Grau


 

Torna a l'inici
Admissió al Grau d'Infermeria i al Grau de Podologia per estudiants que hagin iniciat estudis universitaris a l'estranger

L'alumnat amb estudis iniciats en una universitat estrangera que desitgi cursar el GRAU D'INFERMERIA o el GRAU DE PODOLOGIA de la UB podrà sol·licitar la convalidació dels seus estudis per estudis espanyols.

A) Sol·licitud de convalidació

Documentació necessària:

 • Imprès de sol·licitud  de convalidació, on s'indicarà, per cadascuna de les assignatures del Pla d'estudis que es vol convalidar, l'assignatura o assignatures de la universitat d'origen que el sol·licitant considera que són equivalents
 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (DNI, Tarjeta de Residència o Passaport).
 • Certificat acadèmic dels estudis realitzats que es pretenen convalidar, amb el detall de les qualificacions obtingudes i l’any acadèmic de superació de les assignatures.
 • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen amb el segell original del Centre en tots els seus fulls.
 • Pla d'estudis, on consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que les integren, amb el segell original de la universitat.
 • Programa de les assignatures a convalidar en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell original de la universitat.

Els documents hauran de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la diligència de compulsa. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.

Termini de sol.licitud per al GRAU D'INFERMERIA : de l'1 de setembre de 2017 fins al 27 d’abril de 2018
Termini de sol.licitud per al GRAU DE PODOLOGIA : de l'1 de setembre de 2017 fins al 27 d’abril de 2018

La persona interessada haurà d'abonar la taxa corresponent. El pagament es pot fer directament a Secretaria (amb targeta de crèdit o dèbit) o a qualsevol de les oficines de les entitats bancàries col·laboradores de la Universitat de Barcelona, amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria de la Facultat.

B) Sol·licitud de plaça

El procediment de sol·licitud de placa varia segons siguin el nombre de crèdits que s'hagin convalidat.

 • Menys de 30 crèdits convalidats:

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Per accedir a tota la informació i gestions relatives a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:
Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax (+34) 935 527 120 Bústia de contacte

 • 30 o més crèdits convalidats:

Els sol·licitants que hagin obtingut la convalidació de 30 o més crèdits compleixen els requisits d’accés però no estan encara admesos. Hauran de presentar una sol·licitud de plaça adreçada a la directora de l'Escola d'Infermeria o director de l'Escola de Podologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Termini de sol·licitud per al GRAU D'INFERMERIA : del 2 al 13 de juliol de 2018
Termini de sol·licitud per al GRAU DE PODOLOGIA :del 2 al 13 de juliol de 2018

 

Places i criteris d'admissió de l'Ensenyament d'Infermeria, Curs 2018-2019

 
  Places i criteris d'admissió de l'Ensenyament de Podologia, Curs 2018-2019  

CAL TENIR EN COMPTE QUE LES DUES VIES D’ACCÉS PODEN SER SIMULTÀNIES (sol·licitud de plaça al centre i preinscripció universitària).

Torna a l'inici

Admissió d’estudiants que hagin iniciat estudis universitaris espanyols (Trasllat al Grau)


Les persones que desitgin canviar d'ensenyament o d'universitat per cursar estudis universitaris poden optar a diferents vies d'admissió:

 1. Preinscripció universitària
 2. Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats i, si se li reconeixen 30 crèdits o més, sol·licitud de plaça al centre i/o preinscripció universitària

1 - Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d'ensenyament o d'universitat poden formalitzar la preinscripció a l'adreça següent: https://accesnet.gencat.cat
Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:
Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120 Bústia de contacte

En el cas d'obtenir plaça en aquesta Universitat cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs per al qual s'ha obtingut plaça. En cas contrari l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.
L'alumnat que obtingui plaça pot sol·licitar al centre on s'imparteix l'ensenyament el reconeixement dels crèdits superats per crèdits de l'ensenyament en què ha obtingut plaça (vegeu-ne el procediment).

2 –En aquesta segona via d’accés, la persona interessada ha de realitzar dos tràmits diferenciats i en cadascun d’ells ha d’aportar la documentació que és requerida : El reconeixement de crèdits i la sol·licitud de plaça.

A) RECONEIXEMENT DE CRÈDITS. S’ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits al Cap d’estudis de l’ensenyament. Els terminis de sol·licitud del reconeixement per a tenir la resolució per poder demanar la plaça pel curs 2018-19 són:

- Grau d’Infermeria : Fins al 22 del juny de 2018
- Grau de Podologia: Fins al 22 de juny de 2018

Cal presentar la a sol·licitud de reconeixement la Secretaria d'Estudiants i Docència, acompanyada de la documentació següent:

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic expedit per la Secretaria d'Estudiants i Docència corresponent.
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

  En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 • Passaport, NIE o DNI vigent : Original i fotocòpia (si no es presenta l'original, la fotocòpia haurà de ser compulsada).
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

 • Abonament de les taxes corresponents

  La persona interessada haurà d'abonar la taxa corresponent. El pagament es pot fer directament a Secretaria (amb targeta de crèdit o dèbit) o a qualsevol de les oficines de les entitats bancàries col·laboradores de la Universitat de Barcelona, amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria de la Facultat.
  - Resolució: el Cap d’estudis de l’ensenyament resoldrà la petició de reconeixement i es notificarà a la persona interessada.

  B) SOL·LICITUD DE PLAÇA. Si la resolució d’aquesta sol·licitud reconeix 30 crèdits o més del grau al que es vol accedir, s’ha de demanar la plaça directament a la direcció del centre mitjançant una instància(acompanyada de la documentació assenyalada a l'imprès de sol.licitud de plaça).

  Termini de sol·licitud per al GRAU D'INFERMERIA : del 2 al 13 de juliol de 2018
  Termini de sol·licitud per al GRAU DE PODOLOGIA : del 2 al 13 de juliol de 2018

  Fora d’aquest termini no s’admetran sol·licituds. Els alumnes als que se’ls reconegui menys de 30 crèdits hauran de sol·licitar la plaça mitjançant la preinscripció universitària.
  Places i criteris d'admissió de l'Ensenyament d'Infermeria. Curs 2018-2019
 
  Places i criteris d'admissió de l'Ensenyament de Podologia. Curs 2018-2019  

Donat que el fet de tenir 30 crèdits reconeguts o més no atorga dret a plaça, es recomana a les persones interessades que també facin la preinscripció universitària, ja que ambdòs procediments no són excloents entre sí.

En el cas d'alumnat procedent d'altres universitats, l’adjudicació de plaça dóna lloc al trasllat d’expedient acadèmic, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència. Cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula en el curs per al qual s'ha obtingut plaça. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència. Per l'alumnat procedent de la UB no és necessari el trasllat d'expedient acadèmic.

Torna a l'inici
Sol·licitud de reconeixement / transferència de crèdits
del Grau pel alumnes que ja tenen plaça

Procediment:

1. Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits
Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a la Secretaria d'Estudiants i Docència, acompanyada de la documentació següent:

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

2. Abonament de les taxes corresponents

La persona interessada haurà d'abonar la taxa corresponent. El pagament es pot fer directament a Secretaria (amb targeta de crèdit o dèbit) o a qualsevol de les oficines de les entitats bancàries col·laboradores de la Universitat de Barcelona, amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria de la Facultat.

3. Resolució: el Cap d’estudis de l’ensenyament resoldrà la petició de reconeixement i es notificarà a la persona interessada.

La matrícula d’assignatures reconegudes es podrà fer efectiva en el mateix curs acadèmic en què s’ha sol·licitat el reconeixement, sempre i quan aquesta sol·licitud hagi estat presentada per l’alumne abans del 30 de setembre. Les sol·licituds formulades posteriorment a aquesta data no tindran efecte de matrícula fins al curs acadèmic següent.

Sol·licitud de reconeixement i transferència

Torna a l'inici
Matrícula de fi de carrera

Els alumnes d'Infermeria o Podologia que tinguin pendents d'aprovar, a principi de curs, un 10% o menys dels crèdits totals necessaris per obtenir la titulació, poden sol·licitar, en el termini establert, fer la matrícula de fi de carrera de les assignatures que li queden pendents de superar, fet que implica l'obtenció d'una convocatòria extra d'aquestes assignatures.

 

 
Imatge de diagramació

Torna a l'inici
Regularització d'expedient diplomatures (canvi d'assignatures optatives a lliure elecció)

El Pla d'estudis estableix que, com a mínim, el 50% dels crèdits de lliure elecció (37'5) s'han de realitzar fora de l'ensenyament (activitats que donen dret a convalidació de crèdits de lliure elecció o assignatures ofertades com a lliure elecció pel Campus o per altres Facultats). El 50% de crèdits restants poden ser assignatures optatives qe es canvien a lliure elecció.

 

Imatge de diagramació

Torna a l'inici
Reconeixement de crèdits optatius per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (màxim 6 crèdits).


Normativa:

L’equivalència de les activitats universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l’estudiant.

Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic:

- Activitats institucionals organitzades per altres universitats.

- Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels Consells d'Estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, el Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern i dels consells directius dels col·legis majors: es reconeixeran a raó d'1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.

- Activitats institucionals organitzades pel mateix centre.

- Activitats organitzades pels següents serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB:

Procediment :
L'estudiant ha de sol·licitar el reconeixement al cap d'estudis entregant la sol·licitud acompanyada pel certificat acreditatiu corresponent a la Secretaria d'Estudiants i i Docència

Sol·licitud

Un cop autoritzats pel cap d’estudis, l’alumne/a  haurà de matricular els crèdits reconeguts en el proper període de matriculació.
Per més informació


   
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Bellvitge
Última actualització o validació: 21.12.2017