ArcGIS Desktop per estudiants

Serveis per a: Estudiants | Origen:
ArcGIS Desktop per estudiants

Amb la llicència Site que la Universitat de Barcelona té contractada amb ESRI s’inclou l’ús sense cost per part dels alumnes del programari ArcGIS Desktop amb el mòdul Advanced (ArcInfo) i totes les extensions. Els alumnes poden instal·lar-se el programari en els seus equips personals.

Les peticions les realitzarà el professor i aquest rebrà de ESRI tants codis d’activació com llicències hagi sol·licitat. Els codis seran de tipus EVA i tenen una durada de 12 mesos. Juntament rebrà instruccions per accedir a la descàrrega del programari. El professor té la responsabilitat d’assignar un codi d’activació per cada alumne i fer-lis arribar les instruccions per a la descàrrega.

 

Accés al servei:  es realitzarà mitjançant el professor de l’assignatura, seguint el procediment:

  1. el professor sol·licitarà una llicència de ArcGIS Desktop per estudiants.
  2. obrirà incidència al PAU, especificant nom de l’assignatura o servei relacionat, nombre total d’alumnes i adjuntarà document amb els noms, cognoms i emails dels estudiants (adreces @alumnes.ub.edu)
    • El llistat dels alumnes amb el seu correu electrònic @alumnes.ub.edu se us facilitarà a la secretaria de la vostra facultat. Al ser un procediment intern de gestió de llicències és totalment compatible amb la LOPD.
  3. l’ÀreaTIC sol·licitarà a ESRI els codis d’autorització, tipus EVA, necessaris per fer les instal·lacions.  ESRI enviarà al professor de l’assignatura els codis d’autorització i instruccions per la descàrrega del programari.
  4. el professor assignarà els codis als alumnes i els hi enviarà el procediment per accedir al software.